CELEM OGÓLNYM  projektu  jest stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

 

CELE   SZCZEGÓŁOWE

·        Podnoszenie efektywności wyników w nauce uczniów SP1 mających specyficzne potrzeby edukacyjne

·        Rozwijanie zainteresowań uczniów SP1 w kluczowych dla rozwoju osobistego kompetencjach: matematycznych, naukowo – technicznych i informatycznych

·        Rozwijanie wśród uczniów SP1 poczucia własnej wartości i kształtowanie ich wrażliwości na sztukę wyrażonych w różnych formach artystycznych

 

Cele te będą realizowane poprzez organizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, psychoedukacyjnych, specjalnych oraz w ramach tematycznych kół naukowych i warsztatów „Spotkania ze sztuką

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa;

·              kryteria uczestnictwa w projekcie „ MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE - Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im.T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego(EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

·              zasady zgłoszenia uczestnictwa oraz kwalifikowania uczestników

·              zasady rezygnacji z udziału w projekcie.

2. Projekt jest realizowany w okresie od 01. września 2009 r. do 31.lipca 2011r.

3. Celem ogólnym  Projektu jest stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniów Szkoły Podstawowej Nr1 w Rawie Mazowieckiej.

     Cele szczegółowe to:

ü      podnoszenie efektywności wyników w nauce uczniów mających specyficzne potrzeby edukacyjne,

ü      rozwijanie zainteresowań uczniów  w kluczowych dla rozwoju osobistego kompetencjach: matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych,

ü      rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i kształtowanie ich wrażliwości na sztukę wyrażonych w różnych formach artystycznych.

 

4. Główne działania będą realizowane w Szkole Podstawowej Nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej dla Beneficjentów Ostatecznych.

5. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

§ 2. Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Projekt – „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE - Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej”
  • Koordynator Projektu – Katarzyna Urbańska
  • Asystenci Koordynatora –Jolanta Wojtyska, Dorota Leszczuk
  • Beneficjent – uczestnik ?
  • Beneficjent Ostateczny – uczestnik Projektu zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3 Kryteria uczestnictwa w projekcie

  1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 1
    w Rawie  Mazowieckiej, którzy są zainteresowani:

- podnoszeniem efektywności wyników w nauce

- rozwijaniem zainteresowań w kluczowych dla rozwoju osobistego kompetencjach: matematycznych, naukowo-technicznych i informatycznych,

- rozwijaniem poczucia własnej wartości i kształtowaniem wrażliwości na sztukę .

2. Projektem objętych zostało 550 uczniów SP1

§ 4. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników Projektu)

1. Rekrutacja na zajęcia będzie prowadzona na początku roku szkolnego 2009/2010 (1-15.09.09
i. 2010/2011 (1-15.09.10) przez trzyosobową komisję. Po każdym semestrze nauki przewiduje się dodatkową rekrutację, w razie potrzeby. W rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne będzie realizowana zasada równości szans

3. Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie dokonuje się poprzez dostarczenie wypełnionych i podpisanych na oryginalnych drukach:

· deklaracji uczestnictwa w projekcie,

. formularz zgłoszenia.

4. Formularze dokumentów (formularz zgłoszeniowy + deklaracja uczestnictwa w

projekcie) są dostępne w sekretariacie SP 1 w Rawie Mazowieckiej.

5. Formularz zgłoszenia składa się z części obejmującej dane Beneficjenta Ostatecznego oraz oświadczeń związanych z przystąpieniem do projektu.

6. Wypełnienie formularza zgłoszenia nie zobowiązuje Beneficjenta do zakwalifikowania kandydata do udziału w projekcie.

7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych Beneficjent zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników projektu spośród zgłoszonych kandydatów.

Oceny umiejętności kandydatów dokonają opiekunowie poszczególnych kół w porozumieniu z Koordynatorem Projektu.

8. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowano  do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

9. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

10. W przypadku małej ilości zgłoszeń Beneficjent przewiduje możliwość przedłużenia terminu rekrutacji uczestników. Informacja na ten temat będzie ogłoszona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

 

§ 5. Uczestnicy Projektu – Beneficjenci Ostateczni

1. W Projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie  Mazowieckie

2. Limit zakwalifikowanych Uczestników Projektu w  wynosi:

 

ZAJECIA W KLASACH I - III

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I-III

·  edukacja polonistyczna – 3 grupy każda liczy śr.12 uczniów

·  edukacja matematyczna - 3 grupy każda liczy śr.12 uczniów

- Zajęcia specjalistyczne

a) rewalidacyjne

·      Muzykoterapia z elem. treningu   relaksacyjnego – 3 godziny tygodniowo śr 5 uczniów

·      sprawności manualnej i motorycznej, motoryka mała i duża - 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów

·      percepcji wzrokowej i koordynacji  słuchowej - 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów

·      lateralizacji i orientacji przestrzennej oraz autoorientacji -  1 godzina tygodniowo śr 5 uczniów

·      percepcji słuchowej oraz słuchu fonematycznego- 1 godzina tygodniowo śr 5 uczniów

·      nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - 1 godzina tygodniowo śr 5 uczniów

b) logopedyczne – 6 godzin dla 10 uczniów

c) Korekcyjno – kompensacyjne  ( 4 grupy x 2h/tygodniowo) – 1 grupa 15 uczniów

- psychoedukacyjne – 1 godzina tygodniowo  - 3 grupy (kl. I, kl.II, kl.III ) każda liczy śr.12 uczniów

- zajęcia pozalekcyjne:

·      „Matematyka moja pasja” - 1 godzina tygodniowo  -  grupa  liczy 15 uczniów

·      „Świat przyrody i ja” – 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

·       „Klub młodego informatyka” - 1 godzina tygodniowo  -  grupa liczy 15 uczniów

-  zajęcia w formie warsztatów „Spotkanie ze sztuką”:

·      warsztaty plastyczne - 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

·      warsztaty teatralne - 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

·      warsztaty taneczne -  2 grupy po 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

ZAJĘCIA W KLASACH IV – VI

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Język polski:

·      „Z ortografią za pan brat” - 3 godziny tygodniowo (kl. IV, kl. V, kl. VI)– grupa w ramach 1 h zajęć liczy 12 uczniów

·      „Mówię, czytam i piszę poprawnie” - 3 godziny tygodniowo (kl. IV, kl. V, kl. VI)– grupa w ramach 1 h zajęć liczy 12 uczniów

·      Matematyka (zajęcia wyrównawcze) - 3 godziny tygodniowo (kl. IV, kl. V, kl. VI)– grupa w ramach 1 h zajęć liczy 12 uczniów

- zajęcia specjalistyczne:

Rewalidacyjne

·        muzykoterapia z elem. treningu relaksacyjnego -2 godziny tygodniowo

·        sprawności manualnej i motorycznej, motoryka mała i duża- 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów

·        percepcji wzrokowej i koordynacji słuchowej - 2 godziny tygodniowo śr 5 uczniów

·        percepcji słuchowej oraz słuchu fonematycznego

·        psychoedukacyjne -1 godzina tygodniowo  - 3 grupy (kl. I, kl.II, kl.III ) każda liczy śr.12 uczniów

 

- zajęcia pozalekcyjne:

·      „Matematyka moja pasja” - 1 godzina tygodniowo  -  grupa liczy 15 uczniów

·      „Świat przyrody i ja” – 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

·      „Klub młodego informatyka” - 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

- zajęcia w formie warsztatów „Spotkanie ze sztuką”:

·      warsztaty plastyczne -  2 grupy po 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

·      warsztaty teatralne -  2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

·      warsztaty taneczne - 2 grupy po 2 godziny tygodniowo – grupa w ramach 1 h zajęć liczy 15 uczniów

 

Wycieczki jednodniowe – wszyscy uczniowie klas I - VI

 

§ 6. Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

1. Uczestnictwo w projekcie obejmuje udział w zajęciach klubów zainteresowań (do wyboru), zajęciach wyrównawczych (do wyboru), wycieczkach jednodniowych..

2. Dokumentacja zajęć obejmuje prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności oraz ankiet oceny.

3. Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją zajęć sprawuje Koordynator.

 

§ 7. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie wyłącznie w przypadku gdy:

 - rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami (choroba, wyjazd za granicę).

2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji.

Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).

 

§ 8. Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach projektu zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Beneficjent.

2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych zajęciach, punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących.

3. Uczestnik zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu  i ewaluacji Projektu w czasie trwania Projektu oraz po zakończeniu szkolenia.

4. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 90% zajęć.

Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione.

5 Za usprawiedliwioną nieobecność Beneficjent uznaje:

• przyczyny zdrowotne: zwolnienie lekarskie,

• przyczyny losowe: wyjaśnienie pisemne Uczestnika.

6. Kopie dokumentów poświadczające nieobecność usprawiedliwiona muszą być dostarczone przez Beneficjenta Ostatecznego w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia

W przypadku przekroczenia limitu 10% nieobecności Beneficjent zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy.

 

§ 9. Inne postanowienia

1. Beneficjent zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień.

2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje koordynator Projektu. Od jego decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Projekcie należy do Beneficjenta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu.

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów prowadzących zajęcia oraz terminów zajęć w trakcie trwania szkolenia z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Beneficjenta.

 

Załączniki:

1. Formularz zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie /podpisany przez rodziców j/

2 Deklaracja uczestnictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz