Załącznik nr 1

 

 

                              .............................................

 (miejscowość, data)

Dane Wykonawcy:

Imię i nazwisko: …………………………………………

Adres: ……………………………………………………

……………………………………………………………

Telefon: ………………………………………………….

 

 

OFERTA  WYKONAWCY

Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego zamieszczonego w/na*

.........................................................................................................................................................................................

z dnia 21.02.2011 r.

 

Oferuję realizację usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie zajęć rozwijających zdolności rozumienia świata przyrody pt. „Świat przyrody i ja” dla uczniów klas I-III w projekcie pn.  „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym składam niniejszą ofertę.

 

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania:

1.      Oferuję wykonanie usługi za cenę brutto ………………………. za 1 godzinę lekcyjną prowadzenia zajęć dydaktycznych - wynagrodzenie wraz
z obowiązującymi narzutami na płace uwzględnia wszystkie dodatkowe koszty realizacji usługi np. koszt dojazdów): …………… PLN (słownie ………………………………………….……………………………)

2.      Oświadczam, iż posiadam ukończone studia wyższe …………………………………;

3.      Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

4.      Oświadczam, że posiadam udokumentowane ……… roczne/letnie* doświadczenie w zawodowe na stanowisku nauczyciela przedmiotu .............