Nr sprawy : SP1-3610/2/2011                                                     Rawa Mazowiecka, 21.02.2011 r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej ponownie zaprasza do składania ofert

na realizację usługi polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie

rozwijania zdolności rozumienia świata przyrody pt. „Świat przyrody i ja” dla uczniów klas I-III

w ramach projektu pt.

„MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej”

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję, iż do 18 lutego 2011 r. na poprzednie zaproszenie  nie wpłynęła żadna oferta.

 

1. Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki

w Rawie Mazowieckiej”

ul. Kościuszki 19

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel. (46)  814 35 32

Fax. (46) 814 35 32

 

2. Tryb postępowania

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

 

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie rozwijania zdolności rozumienia świata przyrody pt. „Świat przyrody i ja”  dla uczniów klas I-III w ramach projektu „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Nr projektu: POKL.09.01.02-10-021/09

 

4. Miejsce wykonania zamówienia: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki  w Rawie Mazowieckiej”, ul. Kościuszki 19 96-200 Rawa Mazowiecka

 

5. Istotne warunki realizacji zamówienia:

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

-          Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu

-          Prowadzenie dokumentacji merytorycznej zajęć: lista obecności z podpisami uczniów, dziennik zajęć, konspekty zajęć, materiały dydaktyczne, ankiety, inne

-          Przekazywanie informacji nt. przebiegu zajęć właściwemu asystentowi koordynatora projektu, w szczególności w przypadku zaistnienia nieprawidłowości l/lub problemów (m.in. dot. absencji uczniów na zajęciach)

-          Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji wsparcia, szczególnie w zakresie rezultatów osiąganych przez uczniów mających wpływ na uzyskanie założonych celów, rezultatów i wskaźników projektu

-          Wykonywanie innych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu lub mających wpływ na końcowe rezultaty projektu zlecone przez Koordynatora projektu.

 

 1. Szczegółowy termin realizacji przedmiotu umowy ustalony zostanie z Zamawiającym.
 2. Forma umowy dotyczącej zamówienia: umowa - zlecenie z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej lub osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – świadczącymi usługi objęte działalnością gospodarczą osobiście.
 3. Osoba świadcząca usługi musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego lub przyrody.


5. Termin realizacji zamówienia: Okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2011 r. z możliwością jej przedłużenia lub skrócenia, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2011 r.

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.
 2. Wykonawca określi cenę brutto za  1 godzinę lekcyjną wykonywania zajęć objętych niniejszym zamówieniem. Cena musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W razie podania w ofercie elementów składowych ceny, jako wiążąca będzie kwota sumaryczna.
 3. Oferta wraz, ze stanowiącymi jej integralną część, załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego zaproszenia.
 4. Oferta musi być sporządzona według formularza oferty zamieszczonego w niniejszym zaproszeniu.
 5. Do oferty Wykonawca musi dołączyć oświadczenia oraz wszelkie informacje i załączniki wymagane postanowieniami niniejszego zamówienia.

-         Kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

-         Kopię dokumentu potwierdzającą co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku nauczyciela;

-         Przebieg pracy zawodowej – życiorys

 1. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim. Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy.
 2. Wszystkie karty oferty wraz z załącznikami winny być jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty.
 3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
 4. Wymagane dokumenty winny być składane w oryginale. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączył kopię wymaganego dokumentu, powyższa kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem podpisana przez osobę upoważnioną
 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 6. Odrzucone zostaną oferty tych oferentów, którzy:

-         zostali wykluczeni z postępowania;

-         nie spełniają warunków udziału w zapytaniu ofertowym;

-         nie załączyli wymaganych dokumentów;

-         załączyli dokumenty przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu, w tym wzorami;

 1. Ocena spełniania poszczególnych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty oraz złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, wymaganych przez zamawiającego i zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą: „spełnia” – „nie spełnia”.

 

7. Kryterium oceny oferty.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

a.      Oferta, która zaoferuje najniższą cenę brutto za 1 (jedną) godzinę lekcyjną świadczonych przez Wykonawcę usług (kryterium ceny) – 40 pkt. (40% kryterium).

b.      Kwalifikacje w postaci ukończonych studiów w zakresie nauczania zintegrowanego lub przyrody  - 20 pkt. (20 % kryterium).

c.      Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych co najmniej 2-letnie – 40 pkt. (40 % kryterium).

 

8. Miejsce i termin składania ofert

a.      Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na stanowisko nauczyciela zajęć „Świat przyrody i ja” w klasach I-III w projekcie „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE - Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej” nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 25.02.2011 r. do godz. 14.00”.

b.      Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

c.      Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej” ul. Kościuszki 19 96-200 Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 25 lutego 2011 r. o godz. 12.00

d.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2011 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

9. wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego

a.      Załącznikami do niniejszego zapytania są:

-         Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty.

-         Załącznik nr 2 Wzór umowy zlecenia.

b.      Wskazane powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszego zapytania.

c.      Termin związania ofertą - 30 dni od daty upływu składania ofert.

d.      Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów.

e.      Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników