Kryteria rekrutacji

 

Kryteria rekrutacji, uzależnione od rodzaju zajęć, są następujące:

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

·       Orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·       Niskie wyniki nauczania ze sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych na poszczególnych etapach edukacyjnych

2. Zajęcia psychoedukacyjne:

·       Orzeczenie lub opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·       Opinia wychowawcy dotycząca wyników w nauce i zachowaniu oraz sytuacji materialno-bytowej

·       Diagnoza dokonana przez pedagoga, wychowawców, nauczycieli

3. Zajęcia specjalistyczne, w tym:

·       Zajęcia rewalidacyjne: orzeczenie PPP

·       Zajęcia logopedyczne: orzeczenia lub opinie PPP, wewnętrzne badanie mowy dziecka

·       Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne: badania specjalistyczne postawy dziecka prowadzone przez lekarzy specjalistów

 4. Zajęcia pozalekcyjne:

·       Chęć i predyspozycje uczniów

·       Wyniki konkursów wewnętrznych i zewnętrznych przedmiotowych i artystycznych

·       Opinia wychowawcy

 We wszystkich przypadkach udział dziecka w ww. zajęciach będzie uwarunkowany wyrażeniem zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Rekrutacja na zajęcia będzie prowadzona na początku roku szkolnego 2009/2010 (1 – 15.09.09) i 2010/2011 (1-15 09.10) przez 3 osobową komisję. Po każdym semestrze nauki przewiduje się dodatkową rekrutację, w razie potrzeby. W rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne będzie realizowana zasada równości szans, w tym równości płci w dostępie do projektu.

 

 

 

                                                                                             

 

 

Wstecz