ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Na zajęciach rewalidacyjnych uczniowie usprawniają zaburzone percepcje: wzrokowo-ruchową i słuchową. Doskonalą umiejętności motoryczne i manualne.Zajęcia muzykoterapii z elementami treningu relaksacyjnego doskonalą umiejetności twórcze oraz rozwijają wrażliwość muzyczną dzieci. Uczniowie mają do dyspozycjiwiele ciekawych pomocy dydaktycznych, które wspomagają pracę rewalidcyjną.


Na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych dla klas IV - VI"Z ortografią za pan brat" uczniowie pracują na serii zeszytów ORTOGRAFITII. Bazą i odniesieniem większości ćwiczeń jest tekst.Zawiera on słownictwo z ćwiczoną regułą, ma też za zadanie wzbudzić zainteresowanie ucznia i poszerzyć jego wiedzę.Zadania są tak pomyslane, by wzbogacały wiedzę i słownictwo uczniów. Treść zadań została skorelowana z podstawą programową z zakresu języka polskiego oraz innych przedmiotów.

Na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych dla klas IV - VI" Mówię, czytam i piszę poprawnie", uczniowie mają możliwość wykazania się opanowaniem umiejetności w zakresie: pisania, czytania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Zakładane efekty, które uzyska uczeń sa ogólnie pożadane w dalszej edukacji.

Na zajęciach wyrównawczych z matematyki dla klas młodszych uczniowie ćwiczą rachunek pamięciowy z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych - zestawów PUS i zabaw z chustą.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczniowie na zajęciach"Świat przyrody i ja" aktywnie uczestniczą w poznawaniu środowiska przyrodniczego. Skutecznie i efektywnie kształtując swoje postawy proekologiczne, dzieci kierują się zasadą"kto chce chronić środowisko, musi o nim wiedzieć wszystko". W czasie spacerów i wycieczek mają czynny kontakt z przyrodą, rozwijając i kształtując postawy poznawcze, emocjonalne, działaniowe.Czysta matematyka jest najlepszą grą na świecie. Jest bardziej zajmująca niż szachy, ma w sobie wiecej hazardu niż poker i trwa dłużej niż rozgrywka w Monopol. Jest za darmo i nie zna żadnych ograniczeń. Można w nią grać wszędzie - Archimedes robił to w wannie. (R. J. Trudeau)


Podczas zajęć "W klubie młodego informatyka" dla klas IV - VI uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i odkrywają możliwości różnych programów, są wdrażni do wykorzystania komputera i Internetu jako źródła informacji. Mają możliwość kształcenia postawy etycznego korzystania z komputera i oprogramowania. Pogłębiania i urwalania wiedzy zdobytej już na lekcjach oraz kształtowania uzdolnień i umiejętności współpracy w grupie.Uczniowie poznają zasady działania programu Publisher wykonując np. kalendarze, a także PowerPoint wykonując autoprezentacje. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w dwóch 15 osobowych grupach.

"W klubie młodego informatyka"uczniowie klas młodszych uczą się, jak wykorzystywać komputer nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim do wspomagania nauki liczenia, pisania, czytania i rysowania. Wykonują własne kompozycje rysunkowe, redagują proste teksty i łączą tekst z grafiką.


Uczniowie biorący udział w warsztatach teatralnych "Spotkanie ze sztuką" pracują nad perfekcją słowa, i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, oodpowiedzialności, tolerancji, kształtują więzy emocjonalne między członkami zespołu. Z okazji święta Odzyskania Niepodległości koło teatralne współtworzyło scenariusz apelu dla uczniów naszej szkoły. Również z okazji świąt Bożego Narodzenia koło teatralne przedstawiło program pt." Wieczerza wigilijna". Przedstawienie uznane zostało za spektakl bardzo dobrze przygotowany.


Powrót