Projekt „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 1im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckej  - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych; projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Regulamin uczestnika wycieczki

 

1 Uczestnicy wycieczki mają obowiązek:

 

       a) przestrzegania regulaminu wycieczki,

       b)  punktualnego stawiania się w miejscu zbiórki,

       c) wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów,

       d) posiadania legitymacji szkolnej,

       e) dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

       f) posiadania ubrania i obuwia stosownego do warunków wycieczki

       g) informowania kierownika problemach mogących mieć wpływ na  bezpieczeństwo   wycieczki.

2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.

3.Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych).

4.Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.

5.Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się

z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

                                                                                 

 

 

Wstecz