UMOWA – ZLECENIA

 

zawarta w dniu …………….. w Rawie Mazowieckiej,  pomiędzy: Gminą - Miasto Rawa Mazowiecka, będącą beneficjentem Programu pt. „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE – Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, w imieniu którego działa jej jednostka organizacyjna – Szkoła Podstawowa Nr 1
w Rawie Mazowieckiej im. T. Kościuszki z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 19, reprezentowana przez Panią Katarzynę Urbańską – Dyrektora Szkoły na podstawie udzielonego jej przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka upoważnienia Nr Or.O113/10/09 z dnia 27 marca 2009r., zwana dalej „Zleceniodawcą”, a Panią………….. zamieszkałą w ………………… ul. ………….., ………., legitymującą się dowodem osobistym Seria …………..  numer …………,  wydanym przez ………., PESEL ………, właściwy Urząd Skarbowy - Urząd Skarbowy
………….., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, o następującej treści”:

 

 

§ 1.

 

1.       Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, zwanej dalej „szkołą”,  w zakresie:

1.         zajęć Koła Naukowego Przyrodniczego pt. „Świat przyrody i ja”  dla uczniów klas I  - 
       w  wymiarze 1 godziny  tygodniowo,

2.         zajęć Koła Naukowego Przyrodniczego pt. „Świat przyrody i ja”  dla uczniów klas II i III  - 
       w  wymiarze 1 godziny  tygodniowo.

2.       W ramach zajęć stanowiących przedmiot umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się także do wykonywania obowiązków określonych dla funkcji nauczyciel (instruktor zajęć) w dokumencie pt.: „Zakres obowiązków zespołu projektowego”,  stanowiącym jako załącznik do umowy jej integralną część.

3.        Zajęcia pozalekcyjne objęte przedmiotem umowy winny prowadzić do rozwijania zainteresowań uczniów. Zajęcia te są realizowane w ramach Programu „MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE – Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Programem”.  Szczegółowe zasady wykonywania  zajęć  pozalekcyjnych określa Program.

4.       Przez jedną godzinę zajęć pozalekcyjnych  będących przedmiotem umowy strony umowy rozumieją godzinę lekcyjną ( 45 minut).

 

§ 2.

 

Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do realizacji zajęć pozalekcyjnych , o których mowa w ust.1 ze szczególną starannością,  przy uwzględnieniu charakterystyki i zasad wykonywania tych zajęć określonych w Programie.  Zleceniobiorca oświadcza, iż przed przystąpieniem do wykonywania zajęć pozalekcyjnych stanowiący przedmiot  umowy zapoznał się z charakterystyką, zakresem
i sposobem ich realizacji,  określonymi w Programie.

 

§ 3.

 

1.         Zajęcia pozalekcyjne objęte przedmiotem umowy Zleceniobiorca świadczyć będzie w siedzibie szkoły,
w ramach zajęć  pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów tej szkoły, w miejscu i terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.         Terminy prowadzonych zajęć  pozalekcyjnych nie mogą kolidować z obowiązującymi zajęciami  szkolnymi uczniów uczestniczących w tych zajęciach.

 

§ 4.

 

  1. Strony ustalają jednostkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy za przeprowadzenie 1 godziny zajęć  pozalekcyjnych w wysokości …………… złotych brutto (słownie: ……….), w tym  składki Zleceniodawcy (ZUS, Funduszu Pracy), Zleceniobiorcy (ZUS, składka zdrowotna, zaliczka na podatek dochodowy).
  1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne stanowiące iloczyn wynagrodzenia jednostkowego określonego w ust. 1 i liczby faktycznie przeprowadzonych godzin zajęć  pozalekcyjnych w danym  miesiącu z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Wynagrodzenie miesięczne Zleceniobiorcy nie może przekroczyć kwoty…………… zł brutto.
  3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie przez Zleceniodawcę na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, przelewem na jego konto wskazane w rachunku, w terminie 7 dni licząc od dnia jego otrzymania.
  4. Do rachunku, o którym mowa w ust. 4 Zleceniobiorca jest obowiązany załączyć zestawienie zajęć  pozalekcyjnych przeprowadzonych w miesiącu, za który rachunek wystawia, potwierdzone przez koordynatora Programu.

 

§ 5.

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ………………… roku i obowiązuje od dnia ……………… roku.

§ 6.

 

Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innej osobie wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy.

§ 7.

 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzenia zajęć  pozalekcyjnych stanowiący przedmiot umowy.

§ 8.

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9.

 

W sprawach nienormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10.

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca.