Logowanie

Dla kogo stypendium i promocja z wyróżnieniem?

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Stypendium przyznaje się uczniom Szkoły Podstawowej nr1 im T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej, którzy spełniają następujące warunki:

- uzyskali średnią ocen 5,0 i wyżej w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium oraz z zachowania otrzymali ocenę co najmniej bardzo dobrą;

- uzyskali wysokie wyniki sportowe (indywidualnie – co najmniej na szczeblu powiatowym, zespołowo – co najmniej na szczeblu wojewódzkim.) 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący.

Promocja z wyróżnieniem

Par. 50 pkt.13.Statutu Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej: Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 
Migawki artykułów

Spotkanie z piłkarzami Widzewa

Kibice Widzewa mieli okazję spotkać się z przedstawicialami ulubionego klubu. Podczas spotkania został razegrany konkurs na temat historii Widzewa. Zwyciężyli chłopcy z III a gimnazjum. Gratulujemy. Po spotkaniu odbył się mecz piłkarski, w którym uczestniczyli zaproszeni goście.


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.