Logowanie

Statut Szkoły

 STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Statut opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

2. Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

3.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z zm.);

5.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843 z zm.);

6.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

7.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

8.  Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

9.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.);

10.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113 z zm.);

11.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);

12.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

13.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170 z zm.);

14.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 roku w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1453).

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki;
 2. Ustawie –  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1943 ze zm.)
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły;
 4. Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 5. uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców,
  a także osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 6. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 7. organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Rawa Mazowiecka;
 8. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć Łódzkie Kuratora Oświaty;
 9. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 10. ocenie pozytywnej – ocenie ustalonej w stopniach: celującym, bardzo dobrym, dobrym, dostatecznym i dopuszczającym;
 11. ocenie negatywnej – ocenie ustalonej w stopniu niedostatecznym.

 

§ 2

 

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej jest sześcioletnią szkołą publiczną, zaspakajającą potrzeby oświatowe środowiska lokalnego w zakresie bezpłatnego kształcenia na poziomie podstawowym, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, dzieci, i młodzieży.
 2. Siedziba szkoły znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Tadeusza Kościuszki 19.
 3. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.

 

§ 3

 

 1. Nazwa Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 19 w Rawie Mazowieckiej używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.
 2. Na pieczęciach i stemplach szkoły może być używany czytelny skrót nazwy „Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Tadeusza Kościuszki 19, Rawa Mazowiecka”.

 

§ 4

 

 1. Szkoła posiada własny sztandar, patrona oraz ceremoniał szkoły.
 2. Uroczyste apele przeprowadza się z okazji ważnych rocznic szkolnych, państwowych, nadania imienia, wręczenia sztandaru, jubileuszów, świąt itp. Na uroczysty apel uczniowie przychodzą w stroju galowym.
 3. Sztandar szkoły:

1)   jest symbolem tradycji, miłości do Ojczyzny;

2)   pracownicy i uczniowie szkoły otaczają sztandar szacunkiem;

3)   rewers sztandaru ma następujący wygląd – płat biało - czerwony. Na białym pasie orzeł wyszyty srebrną nicią na czerwonym polu. Korona, dziób i pazury wyszyte złotą nicią. Awers sztandaru – płat niebieski. Po środku wyszyty srebrną nicią kaganek z płomieniem w kolorze żółto – czerwonym, okolony napisem „Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej” wyszyty srebrną nicią. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami;

4)   szkoła występuje ze sztandarem podczas: uroczystego apelu, składania ślubowania przez uczniów klas pierwszych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, uroczystości składania kwiatów w miejscach pamięci narodowej i innych uroczystości na polecenie przełożonych;

5)   poczet sztandarowy jest wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce  i zachowaniu, w składzie – chorąży i dwóch asystujących.

 

§ 5

 

Uroczystościami szkoły są: inauguracja roku szkolnego, ślubowanie uczniów klas I, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego, ukończenie szkoły, zakończenie roku szkolnego, inne uroczystości ujęte
w programie wychowawczym szkoły.

 

§ 6

 

Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole wynosi 6 lat.

 

§ 7

 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)   pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)   biblioteki;

3)   świetlicy;

4)   gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

5)   zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

6)   pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

 1. Budynek i teren szkoły obejmują się nadzorem kamer CCTV (monitoring wizyjny); szczegółowe zasady wykorzystania zapisów z monitoringu wizyjnego określa procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.
 2. Celem monitoringu jest:

1)   zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

2)   ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów;

3)   wyjaśnienie sytuacji konfliktowych;

4)   ustalenie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu;

5)   ograniczeniu dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych;

6)   zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 

§ 8

 

 1. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizowania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.
 2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauki albo na spełnienie obowiązku szkolnego poza Szkołą, pod warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych (według zasad określonych w § 52 Statutu).

 

§ 9

 

Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 10

 

Szkoła stanowi organizacyjną i programową podstawę wyższych szczebli kształcenia ogólnego i zawodowego.

 

§ 11

 

Szkoła realizuje plan i program nauczania oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VI.

 

§ 12

 

Szkoła jest zakładem pracy dla zatrudnionych w niej pracowników oraz zakładem oświatowym świadczącym usługi edukacyjne dla zgromadzonych w niej uczniów.

 

§ 13

 

Porządek wewnętrzny szkoły, obowiązki szkoły wobec pracowników i obowiązki pracowników wobec szkoły określa regulamin wewnętrzny.

 

§ 14

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 15

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 16

 

Wzory świadectw i innych druków szkolnych, oraz zasady ich wydawania, sposób dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.

 

§ 17

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych i środowiskowych uczniów.

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły jej rozwoju organizacyjnego;

2)   powyższe działania dotyczą:

a)    efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

b)   organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

c)    tworzenia warunków . do rozwoju i aktywności uczniów;

d)   współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

e)    zarządzania szkołą.

 

§ 18

 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci na zasadach określonych w Statucie.

 

§ 19

 

Na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

 

§ 20

 

Szkoła organizuje zajęcia edukacyjne wychowania do życia w rodzinie, realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

§ 21

 

W zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Szkoła realizuje edukację wczesnoszkolną w pierwszym etapie edukacyjnym, obejmującym oddziały I – III oraz kształcenie w blokach przedmiotowych, z zastosowaniem ścieżek edukacyjnych  w drugim etapie edukacyjnym, obejmującym oddziały IV – VI.

 

§ 22

 

 1. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie.

1)   zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki  w szkole;

2)   zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

 1. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami poprzez umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
 2. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zawodowe określone
  w odrębnych przepisach.

 

§ 23

 

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa   w zabawach i grach sportowych;

7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11)  kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13)  w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 1. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

1)   przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

2)   zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)   kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 1.  Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

1)   czytanie - rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa; kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela;

2)   myślenie matematyczne - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)   myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)   umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)   umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)   umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)   umiejętność pracy zespołowej.

 1.  Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

§ 24

 

 1. Uznając całkowitą odpowiedzialność rodziców za wychowanie swoich dzieci szkoła wzmacnia wysiłki wychowawcze domu rodzinnego poprzez:

1)   rozbudowę różnych form opieki socjalnej dla uczniów; zapewnienie profilaktyki zdrowotnej, a w ramach możliwości finansowych pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących;

2)   rozwijanie opieki wychowawczej kompensującej braki i błędy w moralnym i społecznym rozwoju dziecka, a w szczególności poznawanie warunków życia i potrzeb dziecka, zorganizowanie opieki nad dziećmi dowożonymi i dojeżdżającymi do szkoły, zorganizowanie poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami lub opiekunami prawnymi, organizowanie pomocy dydaktycznej dla uczniów słabych i zaniedbanych.

 1. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1)   kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych, oraz w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;

2)   wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;

3)   upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

4)   kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

5)   podtrzymuje godność i tożsamość narodową, językową, w szczególności poprzez uroczyste obchody rocznic historycznych i świąt państwowych zgodnie z kalendarzem imprez;

6)   sprzyja zachowaniom proekologicznym;

7)   umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

8)   szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

9)   kształtuje szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną działalność na rzecz Szkoły   i środowiska;

10) wdraża do dyscypliny i punktualności.

 1. Szkoła realizuje program wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 25

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych przez nią możliwości.
 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)   ścisłym respektowaniu obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;

2)   sprawowaniu indywidualnej opieki nad uczniami, którzy tego wymagają.

 

§ 26

 

Szkoła realizuje swoje zadania opiekuńcze w sposób i w zakresie następującym:

1)   wszyscy uczniowie podczas pobytu na terenie Szkoły w czasie zorganizowanych przez Szkołę zajęć obowiązkowych i zajęć pozalekcyjnych znajdują się pod opieką nauczycieli i opiekunów;

2)   na początku każdych zajęć edukacyjnych sprawdza się obecności uczniów i odnotowuje ich nieobecności;

3)   podczas przerw opiekę sprawują nauczyciele pełniący dyżur według planu dyżurów;

4)   plan dyżurów nauczycieli w czasie organizowanych przez Szkołę zajęć opracowany jest w każdym roku szkolnym i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną;

5)   nauczyciele w czasie pełnienia dyżurów ponoszą pełną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za wypadki, które zdarzają się w czasie i miejscu pełnienia dyżuru;

6)   w trakcie pobytu uczniów poza terenem Szkoły, np. na zajęciach i zawodach sportowych, wycieczkach itp., opiekę nad zorganizowaną grupą sprawuje nauczyciel lub opiekun wyznaczony przez Dyrektora i po uzyskaniu jego zgody;

7)   opiekę nad dziećmi poza terenem Szkoły, w sytuacjach, o których mowa w pkt. wcześniejszym, sprawują oprócz nauczycieli czy opiekuna wskazanego przez Dyrektora także wybrani rodzice zgodnie z regulaminem wycieczek szkolnych;

8)   wszyscy uczniowie powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały rok szkolny;

9)   rodzice uczniów oddziałów 0 – III mają obowiązek złożyć wychowawcy klasy pisemną deklarację o sposobie odbioru dziecka ze Szkoły;

10)    wychowawcy oddziałów 0 przyprowadzają dzieci z szatni do sal lekcyjnych;

11)    nauczyciele, wychowawcy oddziałów I – III mają obowiązek sprowadzania uczniów do szatni oraz sprawdzenia, czy wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców lub udały się do świetlicy;

12)    Szkoła odmawia wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka;

13)    nauczyciele oddziałów IV – VI sprowadzają uczniów do szatni po zakończeniu zajęć lekcyjnych;

14)    zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na osobistą lub pisemną prośbę rodzica;

15)    w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Dyrektor wprowadza zakaz wstępu na teren Szkoły osobom obcym, nie związanym z procesem kształcenia;

16)    nauczyciele zobowiązani są do zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;

17)    pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,  a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy;

18)    o każdym wypadku należy niezwłocznie zawiadomić Dyrektora, rodziców poszkodowanego, społecznego inspektora bhp, społecznego inspektora pracy, organ prowadzący szkołę;

19)    w szkole powołuje się koordynatora ds. bezpieczeństwa, do zadań, którego należy:

a)    integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa;

b)   koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;

c)    wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

d)   pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży;

e)    współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;

f)    współpraca z rodzicami i środowiskiem;

g)   dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną;

h)   promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

i)     dokumentowanie działań;

j)     doskonalenie własne.

 

§ 27

 

Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:

1)   zapewnieniu indywidualizacji nauczania w procesie lekcyjnym;

2)   zapewnieniu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, nauczyciela terapii pedagogicznej;

3)   kierowaniu na badania specjalistyczne uczniów mających trudności w nauce, przejawiających problemy wychowawcze oraz wykazujących deficyty rozwojowe;

4)   zapewnieniu indywidualnego toku nauczania w uzasadnionych przypadkach;

5)   organizowaniu indywidualnego toku nauki lub realizowaniu indywidualnego programu nauki dla dzieci wybitnie zdolnych;

6)   organizowaniu nauczania indywidualnego w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami;

7)   poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez organizację imprez, wycieczek, konkursów itp., sprzyjających pogłębianiu wiedzy.

 

§ 28

 

 1. Uczniowie wymagający szczególnej opieki i pomocy, z wadami i deficytami rozwojowymi, objęci są stałą opieką Szkoły. W jej imieniu opiekę tę roztacza pedagog szkolny, nauczyciele terapii pedagogicznej i logopeda organizujący stosowną współpracę    z rodzicami lub poradniami specjalistycznymi.
 2. Szkoła otacza szczególna opieką uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami poprzez umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.
 3. Szkoła, w miarę możliwości, organizuje zajęcia specjalistyczne, takie jak:

1)   klas terapeutycznych;

2)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

3)   zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

4)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
 2. Objęcie ucznia zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

 

§ 29

 

 1. W miarę możliwości szkoła organizuje:

1)   kształcenie uczniów niepełnosprawnych na każdym etapie edukacyjnym, w integracji  z uczniami pełnosprawnymi;

2)   kształcenie niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na każdym etapie edukacyjnym, w integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń ukończy 18 rok życia.
 2. Szkoła w miarę możliwości zapewnia uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)   zajęcia specjalistyczne;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

5)   przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami.

 

§ 30

 

Uczniowie wymagający opieki z powodu warunków środowiskowych znajdują się pod opieką pedagoga szkolnego. Organizuje on pomoc materialną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 31

 

Na podstawie diagnozy środowiska wychowawczego Szkoła opracowuje i realizuje szkolny program profilaktyki, uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 32

 

 1. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego 
  i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Nauczyciele współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
 4. Rodzice współdziałając z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci mają prawo do:

1)   znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale i szkole;

2)   znajomości Oceniania Wewnątrzszkolnego;

3)   rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce podczas Dni Otwartych (raz w miesiącu);

4)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5)   kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;

6)   porad pedagoga szkolnego;

7)   dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;

8)   występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;

9)   występowania do Dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem swoich reprezentantów (Rady Rodziców);

10)  zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań
z nauczycielami (dni otwarte, zebrania).

 

§ 33

 

Rodzice dziecka zobowiązani są do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, za wyjątkiem przypadku uzyskania zgody Dyrektora na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4)   zaopatrzenie dziecka w zestaw podręczników, zeszytów i pomocy niezbędnych do nauki;

5)   systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce oraz udzielania pomocy wychowawcy klasy w realizowaniu celów dydaktyczno – wychowawczych;

6)   uczestniczenia w „dniach otwartych” i zebraniach rodziców organizowanych przez Szkołę;

7)   niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub Dyrektorem ilekroć zaistnieje taka konieczność;

8)   współdziałania z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacja i innymi przejawami patologii społecznej;

9)   pisemnego usprawiedliwienia nieobecności swojego dziecka;

10)  informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora szkoły
o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej w ramach programów edukacyjnych UE oraz przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

11)  zachowania w tajemnicy informacji, których publiczne ujawnienie mogłoby naruszyć dobro ucznia i jego rodziców, nauczyciela i innych pracowników Szkoły;

12)  rozstawania się ze swoimi dziećmi w szatni i niewchodzenia na teren szkoły. Wejście na teren placówki jest możliwe po uprzednim wpisaniu się do zeszytu wejść (podanie danych osobowych oraz celu wizyty). Wyjątek stanowi wejście do sekretariatu szkoły
i świetlicy;

13)  reagowania na przejawy niewłaściwego zachowania uczniów w Szkole, poprzez zgłoszenie nauczycielowi.

 

§ 34

 

 1. Szkoła ma obowiązek organizowania, dwa razy w ciągu roku szkolnego, zebrań półrocznych dla rodziców, w celu poinformowania ich o wynikach nauczania. Pozostałe zebrania z rodzicami organizowane są przez Szkołę w miarę potrzeb.
 2. Dla zapewnienia warunków realizacji możliwości korzystania przez rodziców z praw, Szkoła organizuje „dzień otwarty”, podczas którego obecni są w Szkole nauczyciele.
 3. Harmonogram zebrań i „dni otwartych” jest ustalany na początku roku szkolnego przez Dyrektora i przedstawiany rodzicom na pierwszym, w roku szkolnym, zebraniu.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na wniosek wychowawcy klasy, za zgodą Dyrektora, mogą być zorganizowane dodatkowe spotkania z rodzicami, nieujęte
  w harmonogramie stałych spotkań z rodzicami.

 

§ 35

 

 1. Działania przygotowujące rodziców do współpracy ze szkołą:

1)   warsztaty z rodzicami, prelekcje, wykłady, pogadanki;

2)   organizowanie spotkań ze specjalistami;

3)   zawieranie kontraktu.

 1. Działania integrujące:

1)   udział w uroczystościach klasowych i szkolnych;

2)   wycieczki;

3)   warsztaty integrujące.

 1. Edukację rodziców:

1)   zajęcia otwarte;

2)   uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych;

3)   warsztaty dla rodziców, referaty;

4)   gazetka dla rodziców „Mamo, Tato…”;

5)   udział rodziców w konferencjach i seminariach.

 1. Powierzanie roli i funkcji:

1)   pełnienie funkcji w Oddziałowej Radzie Rodziców;

2)   pomoc w organizowaniu przedstawień i innych uroczystości klasowych i szkolnych;

3)   pełnienie funkcji prelegenta, konsultanta, doradcy, organizatora, sponsora, opiekuna,  inicjatora, itp.

 1. Przekazywanie informacji:

1)   informowanie indywidualne (dni otwarte), grupowe (zebrania);

2)   korespondencja;

3)   kontakt telefoniczny;

4)   kroniki klasowe;

5)   kalendarium roku szkolnego;

6)   gablota informacyjna;

7)   wystawa prac uczniów;

8)   strona internetowa.

 

§ 36

 

 1. Kontakt rodzica z wychowawcą lub nauczycielami jest możliwy:

1)   w czasie zebrań lub „dni otwartych”;

2)   poprzez właściwy wpis do „Zeszytu kontaktów”;

3)   w wyjątkowych przypadkach poprzez sekretariat;

4)   codziennie po sprowadzeniu uczniów (szczególnie dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z oddziałów I – III) do szatni po zajęciach.

 1. Indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem nie mogą zakłócać przebiegu lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć prowadzonych z uczniami.
 2. Wszystkie kontakty z rodzicami są odnotowywane w dokumentacji szkolnej.

 

§ 37

 

Rodzice szczególnie zaangażowani we wspieraniu pracy Szkoły otrzymują list gratulacyjny, na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

§ 38

 

 1. Rodzice:

1)   wnioskują o:

a)    zbadanie dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej;

b)   pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

c)    zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego i informatyki;

d)   wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły (minimum 6 lat);

e)    odroczenie od obowiązku szkolnego (do 10 roku życia);

f)    nauczanie indywidualne, indywidualny tok nauki lub program nauczania;

g)   zwolnienie ze sprawdzianu zewnętrznego;

h)   realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

2)   decydują o:

a)    udostępnianiu szkole opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

b)   udziale dziecka w zajęciach specjalistycznych lub innych pozalekcyjnych;

c)    udziale dziecka w zajęciach religii lub etyki;

d)   udziale dziecka w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”.

3)   opiniują:

a)    Program Wychowawczy;

b)   Szkolny Program Profilaktyki;

c)    Szkolny Zestaw Programów Nauczania;

d)   Szkolny plan Nauczania, pod warunkiem, że jest to dodatkowy przedmiot.

4)   uchwalają:

a)    regulamin swojej działalności (Regulamin Rodziców, Regulamin Szkolny).

 

§39

 

Rodzice w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych działają na rzecz szkoły.

 

§ 40

 

Rodzice mają obowiązek naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez ich dzieci.

 

Rozdział 2

Ocenianie wewnątrzszkolne

 

§ 41

 

 1. Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów oddziałów I – VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 2. Poniższe zasady dotyczą wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.

 

§ 42

 

 1. Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, jeżeli będzie uczciwie i wytrwale uczestniczyć w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 2. Ocenianiu podlegają:
 3. Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie  i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowanie własnego uczenia.
 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)   zachowanie ucznia;

1)   wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)   wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkol programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne  i roczne oraz końcowe):

1)   oceny bieżące i klasyfikacyjne – śródroczne i roczne, notuje się w dziennikach, natomiast roczne i końcowe w dziennikach i w arkuszach ocen;

2)   o uzyskanych przez ucznia ocenach śródrocznych z przedmiotów i zachowania informuje się pisemnie rodziców na zebraniach podsumowujących I okres nauki.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o ty, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)   udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)   dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć;

2)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)   przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalenie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Na początku każdego roku nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, kryteriach ocen oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. O warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania informuje uczniów  i rodziców wychowawca na początku roku szkolnego. Wychowawca informuje też  o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zachowania.
 3. Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcę z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku oraz w zeszycie przedmiotowym. Uczeń i jego rodzice potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi, kryteriami ocen oraz sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów a także zasadach i kryteriach oceniania zachowania własnoręcznym podpisem.
 4. Wszystkie prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.

1) Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu rodzicom ucznia na ich życzenie, podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły,   w obecności nauczyciela, który dysponuje czasem na tego typu działania, np. w czasie dyżurów w pierwsze poniedziałki miesiąca, przed lekcjami, po lekcjach, w czasie spotkań    z rodzicami;

2) nie wydaje się pisemnych prac kontrolnych ze względu na możliwość ich wyniesienia ich do domu, kopiowania i fotografowanie;

3)   wskazane jest, aby udostępnienia pracy dokonał nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe ze względu na dłuższą nieobecność nauczyciela – inny, upoważniony przez niego, nauczyciel lub Dyrektor szkoły;

12. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).

13. Nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną (w tym przypadku wniosek również powinien mieć formę pisemną).

 

§ 43

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

§ 44

(uchylony)

 

§ 45

(uchylony)

 

§ 46

(uchylony)

 

§ 47

 

 1. Oceny są jawne dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

1) w oddziałach I-III bieżące ocenianie ma charakter punktowy w skali od 1 pkt. do 6 pkt.; dopuszcza się stosowanie przy pkt. znaków „+” i „-”.

2) szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne punkty zawarte są w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym w oddziałach I-III;

3)   ocenianie na przedmiocie religia / etyka obowiązuje ocenianie w stopniach wg następującej skali:

a) stopień celujący 6,

b) stopień bardzo dobry 5,

c) stopień dobry 4,

d) stopień dostateczny 3,

e) stopień dopuszczający 2,

f) stopień niedostateczny 1.

4) w oddziałach I-III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia i ma na celu określenie aktualnego stanu wiedzy   i umiejętności ucznia oraz wskazówki do dalszej nauki, z wyłączeniem przedmiotu religia / etyka;

5) wzór oceny opisowej określa zespół nauczycieli oddziałów I-III.

 1. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach wg następującej skali:

stopień celujący                      6;

stopień bardzo dobry             5;

stopień dobry                         4;

stopień dostateczny               3;

stopień dopuszczający           2;

stopień niedostateczny           1.

przy czym:

1)   stopień celujący oznacza osiągnięcia znacznie wykraczające poza sformułowane wymagania, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności, których potwierdzeniem są osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną;

2)   stopień bardzo dobry oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych;

3)   stopień dobry oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych;

4)   stopień dostateczny oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności;

5)   stopień dopuszczający poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela;

6)   stopień niedostateczny oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.

7)   W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaków „+” i „-”. Nauczyciele w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym z poszczególnych przedmiotów określają, kiedy przy ocenie dodawany jest znak „+’, a kiedy „-”

8)   sprawdzanie osiągnięć uczniów uwzględnia specyfikę zajęć edukacyjnych i odbywa się w formach zapewniających rzetelność rozpoznania poziomu osiągnięć ucznia.

9)    Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: sprawdzian wiadomości i umiejętności, kartkówka, odpowiedzi ustne, zadania praktyczne.

10)    Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się  z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach

11)    Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

12)    Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

13)   Pisemne prace powinny być sprawdzone i omówione w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili przeprowadzenia sprawdzianu.

14)   Uczeń ma prawo do poprawy ocen z zajęć i z zachowania..

15)  Poprawy dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty oddani  i omówienia pracy w formie ustalonej przez nauczyciela.

16)  Klasyfikację uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego: na zakończenie pierwszego okresu oraz roku szkolnego. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Przy wystawianiu oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z całego roku szkolnego.

 

§ 48

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom, którym poziom osiągnięć edukacyjnych utrudni kontynuowanie nauki.

 

§ 49

 

 1. Klasyfikacja roczna począwszy od oddziałów IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych  w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali zamieszczonej w § 47 ust. 5 oraz § 54 ust. 2.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną oraz przewidywaną ocenę roczną w formie ustnej lub pisemnej w terminie 5 dni. Ocena roczna obejmuje osiągnięcia edukacyjne ucznia z całego roku.
 3. W oddziałach I – III ocena klasyfikacyjna jest ocena opisową. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Wzór oceny opisowej określa zespół nauczycieli oddziałów I – III.
 4. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 5. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z języka polskiego, historii, języka obcego nowożytnego, matematyki, przyrody oraz religii jest przede wszystkim poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 6. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, bierze się pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z:

1)   wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia w tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

2)   realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii

 1. Jeżeli okres zwolnienie ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 7, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 2. Nauczyciel może podwyższyć ocenę uczniowi, którego wysiłek oraz czynione postępy pozwalają sądzić, iż osiągnie on lepsze efekty. 
 3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

§ 50

 

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 2. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału .
 4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 5.  Na jeden miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru o przewidywanych ocenach niedostatecznych dzieci. Informacja ta podpisana przez rodzica winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu 3 dni.
 6. W przypadku grożącej oceny niedostatecznej, nauczyciel wspólnie z pedagogiem i wychowawcą ustala sposób poprawy oceny, dokumentując działania na odrębnym druku oraz podaje uczniowi warunki jej poprawienia.
 7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów najpóźniej na 16 dni przed klasyfikacją mają obowiązek wystawić przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne, wpisując je do dziennika lekcyjnego w osobnej kolumnie „przewidywana ocena”. Oceny uzyskiwane przez ucznia po terminie wystawienia oceny przewidywanej mogą spowodować jej zmianę.
 8. Najpóźniej na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca powiadamia uczniów i rodziców / prawnych opiekunów w formie pisemnej o przewidywanych ocenach. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. Informacja ta podpisana przez rodzica powinna być zwrócona wychowawcy w ciągu 3 dni. Warunki i tryb ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikujących z zajęć edukacyjnych został przedstawiony w § 51.
 9. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) powinny być wystawione nie później niż 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 10. Oceny klasyfikacyjne roczne, począwszy od klasy IV, zapisuje się w pełnym brzmieniu:

1)   celujący – 6;

2)   bardzo dobry – 5;

3)   dobry – 4;

4)   dostateczny – 3;

5)   dopuszczający – 2;

6)   niedostateczny – 1.

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)        jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)        (uchylony)

 1. Za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie uczniom szkoły przyznaje się nagrody i wyróżnienia.
 2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię / etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 13, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 5. (uchylony)
 6. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskie olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną

 

§ 51

 

 1. Wyższa niż – przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w formie pisemnej lub praktycznej na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w sekretariacie do Dyrektora szkoły w terminie nie później niż 3 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazania, o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 2. Uczeń może wnioskować o podniesienie przewidywanej oceny z przedmiotu o jeden stopień.
 3. Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Brak zgody Dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej. Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega.
 4. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian, imię  i nazwisko nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych, termin, pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności nie może być niższa niż przewidywana.

 

§ 52

 

 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:

1)   Dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, jako przewodniczący;

2)   nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy,

3)   nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1)   imię i nazwisko ucznia, przedmiot, z którego przeprowadzony był egzamin, datę egzaminu;

2)   skład komisji;

3)   zadania egzaminacyjne;

4)   odpowiedzi ucznia;

5)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Do protokołu dołącza się pisemna pracę ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia oraz zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie promowania ucznia do klasy programowo wyższej. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego może do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 4. Za przyczyny losowe rozumie się wszystkie niemożliwe do przewidzenia, a udokumentowane wypadki, takie jak choroba ucznia, ciężka choroba lub śmierć członka rodziny i inne spowodowane szczególną, znaną szkole sytuacją rodzinną ucznia.
 5. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającego połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja:

1)   przy ustalaniu 50% liczby godzin lekcyjnych opuszczonych przez ucznia bierze się pod uwagę faktycznie odbywające się zajęcia z danego przedmiotu, potwierdzone wpisem w dzienniku z uwzględnieniem tematyki zajęć tego przedmiotu;

2)   uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 1. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z przyczyn usprawiedliwionych, Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) zajęć edukacyjnych wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem, jego rodzicami – egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danych roku szkolnym.
 2. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych, wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz realizacji indywidualnego toku nauki, z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
 3. Decyzję w sprawie wyrażenia przez Radę Pedagogiczną zgody na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego uczniowi nieklasyfikowanemu z przyczyn nieusprawiedliwionych, podejmuje się na podstawie głosowania zwykłą większością głosów.
 4. Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki lub spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się też oceny zachowania.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 12, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji;

1a) imię i nazwisko ucznia;

1b) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)   zadania egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 53

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną    z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;

3)   w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt. a przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.
 2. W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b)   wychowawca klasy;

c)    wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d)   pedagog;

e)    psycholog;

f)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g)   przedstawiciel rady rodziców

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    skład komisji;

aa) imię i nazwisko ucznia,

ab) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był sprawdzian,

b)   termin sprawdzianu;

c)    zadania sprawdzające;

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    skład komisji;

aa) imię i nazwisko ucznia,

b)   termin posiedzenia komisji;

c)    wynik głosowania;

d)   ustaloną ocenę klasyfikacyjna zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 54

 

 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)    zna swoje prawa i obowiązki;

b)   określa własne cele życiowe i dąży do ich osiągania;

c)    przyjmuje różne role w grupie i czuje się za nie odpowiedzialny;

d)   dostrzega swoje mocne i słabe strony;

e)    realizuje obowiązek szkolny;

f)    sumiennie wywiązuje się z powierzanych mu zadań;

g)   czynnie uczestniczy w zajęciach kół pozalekcyjnych;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)    ma poczucie przynależności do klasy;

b)   współdziała w klasie i grupie rówieśniczej;

c)    dostosowuje się do norm grupowych;

d)   potrafi zaprezentować siebie w grupie rówieśniczej i szkolnej;

e)    aktywnie uczestniczy w życiu klasy;

f)      aktywnie uczestniczy w imprezach szkolnych i środowiskowych;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)    bierze udział w akademiach;

b)   przychodzi w stroju galowym w czasie uroczystości szkolnych, środowiskowych i innych;

c)    zna patrona szkoły i jej historię;

d)   szanuje sztandar szkoły;

e)    nosi tarczę szkoły;

f)      godnie reprezentuję szkołę;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej:

a)    nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych;

b)   kulturalnie odnosi się do innych – stosuje zwroty grzecznościowe w szkole i poza nią;

c)    stara się posługiwać poprawna polszczyzna;

d)   jest odpowiedzialny za swoje słowa;

e)    respektuje zasadę zabierania głosu;

f)    mówi prawdę;

g)   poprawnie artykułuje głoski;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

a)    kulturalnie zachowuje się podczas przerw;

b)   przestrzega zasad bezpieczeństwa;

c)    nie przebywa w miejscach niedozwolonych;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)    zna normy dobrego zachowania i stosuje zwroty grzecznościowe;

b)   właściwie zachowuje się w miejscach publicznych;

c)    godnie reprezentuje szkołę;

d)   nie niszczy mienia szkoły;

e)    kulturalnie zachowuje się wobec innych na terenie szkoły i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom:

a)    okazuje pomoc słabszym i potrzebującym;

b)   stosuje zwroty grzecznościowe;

c)    prezentuje właściwą postawę podczas rozmowy;

d)   nie używa wulgarnych słów;

e)    odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły a szczególnie do osób starszych.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę klasyfikacji zachowania ustala się wg następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

 1. 1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)   oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna (za wyjątkiem zastosowania trybu odwoławczego);

3)   zasięgniecie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:

a)    nauczyciele wystawiają propozycje ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego;

b)   pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy oddziału najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych;

4)   zasięganie opinii zespołu oddziałowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na zajęciach z wychowawcą, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku; w przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu, zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę;

5)   ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

a)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Elementem wspomagającym ocenianie z zachowania jest możliwość otrzymywania lub tracenia punktów w zależności od działań ucznia. Uczeń ma wpływ na swoją ocenę, może dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu ja poprawić lub pogorszyć. Ocenianie przy wsparciu punktów zwiększa odpowiedzialność ucznia za swoje postępowanie, umożliwia podjęcie świadomych działań na rzecz własnej oceny. Aby otrzymać ocenę wyższą niż dobra niezbędne jest wykazanie się aktywnymi działaniami na rzecz społeczności szkolnej i własnego rozwoju.
 3. Przy ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra obdarzona kredytem zaufania w postaci 150 punktów, z którą uczeń rozpoczyna każdy okres nauki. Ocenę końcową z zachowania ustala wychowawca sumując uzyskane przez ucznia punkty z obydwu okresów i dzieląc przez dwa.
 4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków ucznia, postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dba o honor i tradycje szkoły, dba o piękno mowy ojczystej, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią, okazuje szacunek innym osobom.
 5. Uczeń może podwyższyć swoją ocenę z zachowania poprzez zdobywanie punktów (przyznawanych jednorazowo na koniec semestru) w następujący sposób:

1)   aktywny udział w życiu szkolnym – za każdorazowe pojedyncze działanie na terenie klasy, np. pomoc koledze, organizowanie imprez klasowych, działalność;

2)   w samorządzie klasowym uczeń otrzymuje od 1 do 3 punktów, za działalność na terenie szkoły, np. przynależność i działalność w organizacjach szkolnych, w kołach zainteresowań, sekcjach uczeń otrzymuje od 1 do 5 punktów;

3)   każdy nauczyciel przygotowujący uczniów do udziału w uroczystościach szkolnych lub środowiskowych przydziela punkty za zaangażowanie ucznia – uroczystość szkolna każdorazowo 1 pkt., uroczystość środowiskowa 2 pkt., w tym podczas uroczystości odbywających się w dniach wolnych od nauki szkolnej każdorazowo 4 pkt.;

4)   za udział w konkursach szkolnych uczniowie otrzymują za uczestnictwo 2 pkt., a laureaci (1-3 miejsca) – 3 pkt.;

5)   udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i innych na szczeblu międzyszkolnym i wyższym uczeń otrzymuje 4 pkt. za udział na każdym szczeblu;;

6)   laureaci  – 5 pkt.;

7)   za udział i sukcesy odniesione w zawodach sportowych uczeń otrzymuje:

a)    w zawodach miejskich -  za udział 2 pkt., za zajęcie miejsc 1-3 3 pkt.;

b)   w zawodach powiatowych  - za udział 3 pkt., za zajęcie miejsc 1-3 4 pkt.;

c)    w zawodach rejonowych – za udział 4 pkt., za zajęcie miejsc 1-3 5 pkt.;

d)   w zawodach wojewódzkich  - za udział 5 pkt., za zajęcie miejsc 1-3 6 pkt.;

e)    w zawodach ogólnopolskich – za udział 6 pkt., za zajęcie miejsc 1-3 7 pkt.

 1. Uczeń może obniżyć swoją ocenę z zachowania poprzez utratę punktów (każdorazowo przy popełnionym jednym z wymienionych czynów) gdy:

1)   nie wywiązuje się z obowiązków ucznia (brak zmiany obuwia, brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, nieodpowiedni strój codzienny, spóźnia się na lekcje    (z wyjątkiem spóźnień usprawiedliwionych przez rodziców);

2)   nie przygotowuje się do lekcji, samowolne opuszczanie terenu szkoły, opuszczenie godziny lekcyjnej bez usprawiedliwienia, niezgodne ze statutem korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego oraz sprzętu grającego – każdorazowo po 2 punkty);

3)   postępuje niezgodnie z dobrem społeczności szkolnej lub klasowej (nie wypełnia obowiązków dyżurnego, przeszkadza na lekcji, nie wykonuje uzasadnionych poleceń nauczyciela, nie wykazuje współpracy z kolegami w ramach życia szkolnego, zaśmieca teren szkoły, ma lekceważące podejście do aktywności na rzecz klasy i szkoły, nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków – każdorazowo 2 punkty);

4)   nie okazuje szacunku innym osobom (odnosi się niegrzecznie do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i kolegów, używa określeń ubliżających kolegom, ignoruje nauczycieli w szkole a w szczególnie poza szkołą, nosi strój niewłaściwy dla ucznia szkoły podstawowej – każdorazowo po 2 punkty);

5)   nie dba o piękno mowy ojczystej (używa wulgaryzmów oraz zwrotów charakterystycznych dla subkultur młodzieżowych – zwłaszcza obraźliwych lub w sposób rażący kaleczących język polski – każdorazowo po 2 punkty);

6)   zachowania szczególnie niebezpieczne dla społeczności szkolnej,

a)    palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie lub rozprowadzanie narkotyków – każdorazowo do 50 pkt.;

b)   pobicie – każdorazowo do 30 pkt.;

c)    przemoc z użyciem narzędzi multimedialnych – każdorazowo do 20 pkt.;

d)   kradzież  – każdorazowo do 20 pkt.;

e)    niszczenie sprzętów i mienia szkolnego – każdorazowo do 20 pkt.;

f)    wyłudzanie pieniędzy – każdorazowo do 20 pkt.;

g)    wagary - każdorazowo do 10 pkt;

7)   przyznanie lub odjęcie pkt. może mieć miejsce na podstawie wpisu uwagi do dziennika bądź zanotowania pochwał w dokumentacji wychowawcy klasy;

8)   uczeń, który uzyska 200 punktów i więcej otrzyma ocenę wzorową:

a)    200 punktów i więcej otrzyma ocenę wzorową;

b)   171 – 199 punktów - bardzo dobrą;

c)    150 – 170 punktów – dobrą;

d)   130 – 149 punktów -  poprawną;

e)    100 – 129 punktów – nieodpowiednią;

f)    poniżej 100 punktów- naganną”.

9)   wychowawca ma do swojej dyspozycji 20 punktów dodatnich lub ujemnych, które może w zależności od zachowania ucznia dodać lub odjąć od jego konta punktowego  w każdym semestrze;

10)  uczeń, który otrzymał powyżej 6 pkt. ujemnych za naruszenie obowiązków ucznia wymienionych w ust. 9 pkt. 1 do ust. 9 pkt. 5 – mimo uzyskanych dodatnich punktów nie może uzyskać z zachowania oceny wzorowej, powyżej 10 pkt. ujemnych – bardzo dobrej, powyżej 20 ujemnych – dobrej. W szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może utrzymać ocenę wynikającą z otrzymanych punktów dodatnich, mimo przekroczenia limitu punktów ujemnych

 1. W oddziałach I - III okresowe i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi. Ocena zachowania w oddziałach I-III uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)    kulturalnie zachowuje się w czasie zajęć;

b)   uważnie słucha i wypełnia polecenia nauczyciela;

c)    odrabia prace domowe;

d)   aktywnie uczestniczy w zajęciach;

e)    pamięta o przynoszeniu podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych;

f)    jest punktualny;

g)   zmienia obuwie;

h)   pamięta o stroju gimnastycznym;

i)     korzysta z dodatkowych źródeł wiedzy;

j)     posiada zainteresowania czytelnicze;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a)    podejmuje działania na rzecz swojej szkoły i środowiska;

b)   sumiennie wypełnia obowiązki dyżurnego;

c)    dba o wspólne mienie;

d)   przejawia troskę o przyrodę;

e)    włącza się w akcje charytatywne;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły:

a)    zna nazwę, adres i patrona szkoły;

b)   szanuje symbole narodowe;

c)    godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

d)   pamięta o stroju galowym podczas uroczystości szkolnej;

e)    bierze udział w konkursach szkolnych i środowiskowych;

f)    reprezentuje szkołę w zawodach sportowych;

g)   interesuje się własnym regionem;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej

a)    nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych;

b)   stara się posługiwać poprawną polszczyzną;

c)    jest odpowiedzialny za swoje słowa;

d)   mówi prawdę;

e)    respektuje zasadę zabierania głosu;

f)    kulturalnie odnosi się do innych;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

a)    właściwie reaguje wobec przemocy i agresji;

b)   odpowiednio zachowuje się podczas przerw;

c)    przestrzega zasad zachowania na Sali gimnastycznej i boisku szkolnym;

d)   potrafi korzystać we właściwy sposób z urządzeń sanitarnych;

e)    dba o higienę osobistą i otoczenia;

f)    ma świadomość właściwego odżywiania się, ćwiczeń gimnastycznych, pogody ducha i serdeczności w stosunku do innych;

g)   zna i przestrzega zasad bezpiecznego wypoczynku;

h)   przewiduje różne niebezpieczeństwa wynikające z nierozważnego zachowania;

i)     zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach;

j)     unika używek i substancji toksycznych;

k)   zna ważne telefony alarmowe;

6)   godne, kulturalne zachowania się w szkole i poza nią:

a)    jest koleżeński i uczynny;

b)   jest tolerancyjny wobec innego wyglądu i zachowania kolegów;

c)    zgodnie współpracuje z innymi;

d)   potrafi opanować emocje i zachowania negatywne;

e)    kulturalnie zachowuje się w miejscach użyteczności publicznej;

f)    kulturalnie spożywa posiłki;

7)   okazywanie szacunku innym osobom:

a)    jest grzeczny w stosunku do innych;

b)   używa zwrotów grzecznościowych w kontaktach z kolegami i pracownikami szkoły;

c)    szanuje prace innych ludzi;

d)   reaguje na polecenia wszystkich pracowników szkoły;

e)    uważnie słucha wypowiedzi innych osób.

 1. W klasach I-III ocenę zachowania formułuje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale. W ocenie uwzględnia się aktywność  i zaangażowanie ucznia w życie szkoły i środowiska.

 

§ 55

 

 1. Uczeń otrzymuje ocenę naganną, jeżeli spełnia, choć jedno z kryteriów uzyskania tej oceny.
 2. Ocena z zachowania jest ustalana przez wychowawcę oddziału przy uwzględnieniu:

1)   opinii nauczycieli uczących;

2)   opinii zespołu oddziałowego, którą wychowawca zdobywa w drodze dyskusji kierowanej na zajęciach z wychowawcą;

3)   samooceny dokonywanej przez ocenianego ucznia;

4)   ewentualnych propozycji podwyższenia lub obniżenia oceny zachowania złożonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne.

 

§ 56

 

 1. Na 1 miesiąc przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca klasy informuje ucznia oraz jego rodziców w formie pisemnej (informacja wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o przewidywanej nagannej ocenie zachowania, odnotowując to w dzienniku zajęć lekcyjnych w osobnej kolumnie „przewidywana ocena”. Informacja ta podpisana przez rodzica winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu                    5 dni.
 2. Najpóźniej na 14 dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną wychowawca powiadamia uczniów i rodziców w formie pisemnej o przewidywanej rocznej ocenie z zachowania. Poinformowanie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. Informacja ta podpisana przez rodziców winna być zwrócona do wychowawcy w ciągu 3 dni. Uczeń może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej. Odwołanie od przewidywanej oceny nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej.
 3. Uczeń lub rodzic, nie później niż 5 dni po uzyskaniu informacji o rocznej przewidywanej ocenie zachowania, może złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły, kierowany do Dyrektora szkoły, o podwyższenie o jeden stopień rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. We wniosku powinno znaleźć się uzasadnienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę oceny zachowania.
 4. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1)   Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący;

2)   wychowawca klasy;

3)   wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel, uczący w danej klasie;

4)   pedagog;

5)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6)   przedstawiciel rady rodziców.                                                                              

Powołana komisja dokonuje analizy zeszytu pochwał i uwag; analizy arkusza ocen proponowanych przez nauczycieli uczących w danej klasie oraz uwzględnia w szczególności sytuacje rodzinne, zdrowotne oraz ewentualne okoliczności, o których szkoła wcześniej nie była poinformowana. Komisja rozpatruje i ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego. Ustalona przez komisję roczna ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający  w szczególności; skład komisji, termin posiedzenia, wynik głosowania i ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. W przypadku przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: nieodpowiedniej lub nagannej, po rozpoznaniu sprawy przez zespół, uczeń zawiera z wychowawcą klasy kontrakt indywidualny, w którym wyraża chęć podjęcia działań zmierzających do poprawy zachowania, tj. naprawa wyrządzonych szkód i krzywd, praca na rzecz dobra szkoły,  w szczególności osób słabszych, potrzebujących, udział w zajęciach z psychologiem, pedagogiem.
 2. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 

§ 57

 

 1. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian będący podsumowaniem etapu nauki.
 2. Liczba sprawdzianów w ciągu tygodnia nie może przekraczać trzech.
 3. O terminie sprawdzianu uczniowie są powiadamiani, co najmniej na tydzień przed terminem sprawdzianu.
 4. W ciągu jednego dnia uczeń może pisać nie więcej niż dwie kartkówki.

 

§ 58

 

 1. (uchylony)
 2. (uchylony)
 3. (uchylony)
 4. (uchylony)
 5. (uchylony)
 6. (uchylony)
 7. (uchylony)
 8. (uchylony)
 9. (uchylony)
 10. (uchylony)
 11. (uchylony)
 12. (uchylony)

 

Rozdział 3

Organy szkoły

 

§ 59

 

 1. Organami szkoły są:

1)   Dyrektor Szkoły;

2)   Rada Pedagogiczna;

3)   Samorząd Uczniowski;

4)   Rada Rodziców.

 1. Organy Szkoły, z wyjątkiem Dyrektora, działają na podstawie własnych regulaminów dopuszczonych Ustawą, które nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

 

§ 60

 

Stanowisko Dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę.

 

§ 61

 

Dyrektor szkoły w szczególności:

1)   kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ja na zewnątrz;

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny;

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową   i gospodarczą obsługę szkoły;

6)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7)   Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej;

8)   Dyrektor zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom;

9)   Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej decyduje o dopuszczeniu zaproponowanego przez nauczycieli programów nauczania do użytku szkolnego;

10)   ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

a)    zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

b)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

11) podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;

12) ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów;

13) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;

14) ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych;

15) organizuje zajęcia dodatkowe;

16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

17) ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 62

 

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

 

§ 63

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2)   dokonywania podziału zadań na poszczególne stanowiska i przydziału czynności służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

3)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

4)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

§ 64

 

 1. W szkole podstawowej tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

1)   uprawnienia:

a)    Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy Dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

- podejmuje decyzje w sprawach pilnych,

- podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki,

- współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami;

b)   prowadzi obserwacje nauczycieli, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

c)    ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora szkoły;

d)   rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach;

e)    rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli klas IV-VI;

2) obowiązki:

a)    oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku;

b)   sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

c)    dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych;

d)   podczas nieobecności organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć;

e)    kontroluje prowadzenia dokumentacji szkolnej klas IV- VI / dzienniki, arkusze ocen, kontrola dzienników zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych;

f)    nadzoruje wystrój korytarzy szkolnych;

g)   terminowo realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły za które jest odpowiedzialny;

h)   inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas IV- VI, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami;

i)     sprawuje nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi klas IV – VI;

j)     koordynuje praktyki studenckie odbywane na terenie szkoły;

k)   (uchylony)

l)     nadzoruje realizację Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki;

m)  organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań;

n)    wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły;

3) odpowiedzialność:

a)    podczas nieobecności w pracy Dyrektora szkoły odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły;

b)   odpowiada przed Dyrektorem szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań.

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze.
 2.  Zakres obowiązków osób pełniących funkcje kierownicze ustala Dyrektor szkoły podstawowej.

 

§ 65

 

Dyrektor szkoły może powołać zespół kierowniczy, który jest jego organem doradczym. Podział kompetencji w zespole kierowniczym określa Dyrektor szkoły. W skład zespołu kierowniczego, poza nauczycielami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole, wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej.

 

§ 66

 

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy pracujący w szkole tworzą Radę Pedagogiczną.

 

§ 67

 

 1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym, kolegialnym organem szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw dotyczących statutowej działalności szkoły niezastrzeżonych dla innych organów wewnętrznych w szczególności dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:

1)   podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 jej członków;

2)   podejmuje decyzje stanowiące, opiniujące i wnioskujące;

3)   ustala regulamin swojej działalności;

 1. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 68

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą sprawy:

1)   zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych szkoły;

2)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

3)   zatwierdzanie planu pracy szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę szkoły;

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

5)   zatwierdzenie planu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i wychowawców realizowanego w ramach działalności Rady Pedagogicznej;

6)   ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

§ 69

 

 1. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należą sprawy:

1)   organizacja pracy szkoły, a w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych pozalekcyjnych;

2)   projekt planu finansowego szkoły, w szczególności podziału środków na zakupy rzeczowe;

3)   opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród                           i wyróżnień;

4)   projekt przydziału czynności służbowych nauczycielom i wychowawcom, tj. zajęć dydaktycznych i wychowawczych realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego jak i płatnych dodatkowo.

 

§ 70

 

 1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
 2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 71

 

 1. Do kompetencji wnioskujących Rady Pedagogicznej należą sprawy:

1)   występowanie z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora oraz każdego nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole;

2)   występowanie z wnioskami w sprawie doskonalenia procesu dydaktycznego, wychowawczego i organizacji pracy szkoły;

3)   prowadzenie działalności innowacyjnej.   

 

§ 72

 

Pracą Rady Pedagogicznej kieruje Przewodniczący Rady.

 

§ 73

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

 

§ 74

 

Rada Pedagogiczna opracowuje i przedkłada radzie szkoły do zatwierdzenia projekt statutu szkoły.

 

§ 75

 

 Organizację i tryb pracy Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

 

§ 76

 

Wszyscy uczniowie szkoły stanowią Samorząd Uczniowski.

 

§ 77

 

 Samorząd wybiera ze swego grona organy wykonawcze samorządu.

 

§ 78

 

Zasady wybierania tych organów oraz ich funkcjonowania, zakres działania i zadania określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

§ 79

 

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu szkoły.

 

§ 80

 

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów szkoły wobec Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców w sprawach dotyczących funkcjonowania szkoły i realizacji praw uczniowskich.

 

§ 81

 

Do najważniejszych zadań Samorządu Uczniowskiego należą sprawy:

1)   przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej swoich uwag  i wniosków dotyczących funkcjonowania szkoły, i realizacji praw uczniowskich;

2)   kształtowanie umiejętności zespołowego działania i samodzielnego rozwiązywania problemów własnych i stwarzania warunków do wyzwalania aktywności społecznej uczniów; organizowanie uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków uczniowskich w szkole;

3)   przedstawianie propozycji do planu pracy szkoły, wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

4)   wdrażanie opinii w sprawach dotyczących uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych szkoły regulujących życie społeczności uczniowskiej;

5)   zapoznanie się z programami nauczania i wymaganiami regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

6)   przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej uwag i wniosków dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności uczniów i zachowania;

7)   organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej, sportowej i rozrywkowej  w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły;

8)   przedkładanie Dyrektorowi szkoły propozycji personalnej opiekuna samorządu szkolnego.

 

§ 82

 

Szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego określa odrębny regulamin.

 

§ 83 - § 90

(Uchylony)

 

§ 91

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady wyboru Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty:

1)   w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2)   w wyborach, o których mowa powyżej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic;

3)   wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 2. Rada Rodziców w realizacji zadań szkoły jest samodzielnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami
 3. Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.

 

§ 92

 

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    Programu Wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;

b)   Szkolnego Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;

4)   opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

5)   opiniowanie decyzji Dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

6)   wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych;

7)   występowanie Rady Oddziałowej Rodziców do Dyrektora szkoły z wnioskiem o nie dzielenie oddziału klas I-III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o jednego lub dwóch w ciągu roku szkolnego.

 

§ 93

 

Wystąpienie o opinię do właściwego organu szkoły powinno być dokonane w formie pisemnej.

 

§ 94

 

Wyrażenie opinii powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu, o którym mowa w § 93.

 

 

 

§ 95

 

Niewyrażenie opinii w terminie określonym w § 94 uznaje się za opinię pozytywną   w przedmiotowej sprawie.

 

§ 96

 

 1. Organy szkoły uchwalają swój plan działania na dany rok szkolny do dnia 30 września danego roku i przesyłają je pozostałym organom szkoły.
 2. Właściwy organ szkoły informuje pozostałe organy szkoły o zamierzonych działaniach i podejmowanych decyzjach dotyczących istotnych spraw szkoły.
 3. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

 

§ 97

 

 1. W sprawach spornych powoływana jest komisja rozjemcza złożona z przedstawicieli (po dwóch) organów szkoły.
 2. Szczegółowe zasady działania komisji określają regulaminy organów.
 3. Zasady powoływania komisji rozjemczej określone w poszczególnych regulaminach nie mogą być ze sobą sprzeczne.
 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska w trakcie trzech kolejnych posiedzeń, sprawę przekazuje się do organu prowadzącego (ew. sprawującego nadzór pedagogiczny). Czas pracy komisji nie może przekroczyć 2 tygodni.
 5. Posiedzenie komisji jest ważne o ile uczestniczy w nim, co najmniej 2/3 powołanych osób.
 6. Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.
 7. Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.

 

Rozdział 4 

Organizacja szkoły

 

§ 98

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza okresy.
 2. Termin zakończenia pierwszego półrocza okresu ustala Dyrektor w planie organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 21 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 30 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Kształcenie w szkole dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1)   I etap edukacyjny obejmujący oddziały I-III – edukacja wczesnoszkolna;

2)   II etap edukacyjny, obejmujący oddziały IV – VI.

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2)  liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)  dla poszczególnych oddziałów:

a)  tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,

b)  tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c)  tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d)  wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e)  wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

f)  tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)  liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)  liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz etatów przeliczeniowych;

7)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli;

8)  liczbę godzin zajęć świetlicowych oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie;

9)  liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym w formie:

1)   dziennik lekcyjny w formie e-dziennika;

2)   dziennik pozostałych zajęć w formie papierowej.

 1. Szkoła dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych  z dotacji celowej MEN. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych  i ćwiczeniowych za kupionych z dotacji celowej regulują odrębne przepisy

 

§ 99

 

 1. „Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje oddziały I-VI, które w przypadku powyżej 25 osób w danym oddziale IV-VI dzielą się na grupy.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów:

1)   liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów;

2)   jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona  w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;

3)   oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono o 1-2 uczniów, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 100

 

W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne, wspomagających działania nauczyciela prowadzącego oddział.

 

§ 101

 

 1. Podstawową formą zajęć szkolnych jest lekcja.
 2. Zajęcia lekcyjne odbywają się w oddziałach klasowych.
 3. Zespół klasowy składa się z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się przedmiotów określonych w planie i programie nauczania danego oddziału.

 

§ 102

 

 1. Przy nauczaniu niektórych przedmiotów oddziały mogą dzielić się na mniejsze grupy. Decyzje w tej sprawie, uwzględniając możliwości finansowe szkoły oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania, będą podejmowane corocznie w projekcie organizacji szkoły biorąc pod uwagę:

1)   liczbę uczniów w klasie oraz to, że podział na grupy powinien zapewnić możliwość realizacji wynikających z programów nauczania zajęć praktycznych i języków obcych nowożytnych;

2)   zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach IV-VI prowadzone są w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, w przypadkach małych grup powinny być tworzone grupy międzyoddziałowe - grupa ćwiczebna nie powinna liczyć w zasadzie mniej niż 12 uczniów;

3)   nie powinny być dzielone na grupy oddziały liczące mniej niż 25 uczniów.

 

§ 103

 

Lekcje odbywają się w pomieszczeniach szkolnych zwanych „klasami” i w innych pomieszczeniach szkolnych przystosowanych do nauki szkolnej oraz poza budynkiem szkolnym (boisko, muzeum, las itp.) w zależności od realizowanych treści programowych.

 

§ 104

 

Nauka szkolna rozpoczyna się o 800 rano. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor może skrócić lekcje. Przerwy między lekcjami są zróżnicowane czasowo.

 

§ 105

 

Obecność uczniów na zajęciach szkolnych jest obowiązkowa.

 

§ 106

 

Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów w szkole mogą być organizowane różne formy zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, artystyczne, techniczne, sportowe (nieodpłatnie w ramach posiadanych środków, jeżeli zostały zatwierdzone w projekcie organizacji szkoły lub odpłatnie). Liczba uczestników kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu szkoły – wynosi od 10 do 15.

 

§ 107

 

Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.

 

§ 108

 

Szkoła organizuje różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów. Zasady organizacji tych zajęć i rekrutacji uczniów określają odrębne przepisy.

 

§ 109

 

Podczas nauki szkolnej każdy uczeń podlega systematycznej i częstej ocenie w zakresie zdobywanej wiedzy i nabywanych umiejętności.

 

§ 110

(Uchylony)

 

§ 111

 

Pracą lekcyjną kierują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

 

§ 112

 

Organizację stałych obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć planujący pracę nauczycieli i uczniów w ciągu całego tygodnia.

 

§ 113

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają rozporządzenia MEN.

 

§ 114

 

Pracownik szkoły zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych.

 

§ 115

 

Do podstawowych obowiązków pracowników w szczególności należy:

1)   dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy;

2)   przestrzeganie ustalonego w placówce czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny na pracę zawodową;

3)   przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

4)   zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie i informowanie o nich Dyrektora szkoły;

5)   przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomoc a w szczególności pracownikom młodym;

6)   uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów szkoły;

7)   przestrzeganie tajemnicy służbowej;

8)   przedstawienie Dyrektorowi szkoły zaświadczenia z krajowego rejestru karnego o niekaralności i korzystania z pełni praw publicznych – zgodnie z przepisem art. 10 ust. 5 i 8a ustawy karta nauczyciela;

9)   w sytuacji powołania przez Dyrektora szkoły ma obowiązek uczestniczenia w sprawdzianie na terenie szkoły, bądź po oddelegowaniu - do uczestniczenia w sprawdzianie w innej placówce.

 

§ 116

 

Pracowników obowiązuje wymiar godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i opracowanym planem.

 

§ 117

 

O każdej nieobecności w pracy oraz przewidywanym czasie jej trwania pracownik zobowiązany jest niezwłocznie uprzedzić Dyrektora szkoły.

 

§ 118

 

Zadania nauczycieli:

1)   efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnych z przyjętym w szkole programem wychowawczym szkoły i szczegółowymi warunkami, i sposobami oceniania;

2)   sporządzanie planu dydaktycznego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 września każdego roku szkolnego;

3)   rzetelne i systematyczne przygotowywanie do zajęć lekcyjnych;

4)   opracowywanie Ocenianie Wewnątrzszkolnego z nauczanych zajęć edukacyjnych i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 września każdego roku szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa;

5)   ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości, i umiejętności ucznia, informowanie uczniów, i ich rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych oraz rocznych uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach  w nauce, i niepowodzeniach szkolnych;

6)   tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej, i zespołowej;

7)   indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej;

8)   kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

9)   dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

10)    upowszechnianie demokracji i samorządności, jako metody wychowawczej;

11)    udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do sprawdzianów, konkursów przedmiotowych, artystycznych i innych;

12)    zorganizowanie lub systematyczne doposażenie gabinetu przedmiotowego – dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę, i wystrój;

13)    sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów  i odnotowywanie ich nieobecności;

14)    informowanie uczniów o uzyskanych bieżących oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych;

15)    rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego;

16)    aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, wychowawczych i problemowych;

17)    doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, doskonalenie, i unowocześnianie własnego warsztatu pracy;

18)    aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego w celu pełnego rozwoju osobowego;

19)    rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

20)    rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich;

21)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych i nadobowiązkowych;

22)    w sytuacjach szczególnych, gdy nauczyciel musi opuścić salę do opieki nad uczniami woła innego pracownika szkoły.

 

§ 119

 

Nauczyciel ma prawo do:

1)   wyboru metod pracy, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu oraz wyboru podręcznika z spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;

2)   doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych;

3)   ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego;

4)   współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;

5)   wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

6)   czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.

 

§ 120

 

Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz ewentualnie cywilnie lub karnie za:

1)   poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;

2)   stan sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;

3)   skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych;.

4)   zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;

5)   uchybienia przeciwko porządkowi pracy;

6)   uchybienia godności zawodu nauczyciela;

7)   niewypełnienie powierzonych mu obowiązków.

 

§ 121

 

Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

 

§ 122

 

W przypadkach uzasadnionych rodzice mogą występować do Dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela przedmiotu.

 

§ 123

 

W szkole tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych:

1)   nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują jednak obowiązków wychowawcy oddziału;

2)   nauczyciele religii wypełniają pozostałe obowiązki dotyczące nauczycieli 

 

§ 124

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

1)   ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)   samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;

3)   korelowanie treści nauczania w miarę potrzeb;

4)   wspólne opracowywanie kryteriów oceniania uczniów;

5)   przeprowadzenie badania wyników nauczania;

6)   wybór podręczników lub materiałów obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.

 

§ 125

 

Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

 

§ 126

 

 1. W oddziale integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczyciela posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne (nauczyciel wspomagający) oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 2. Do zadań nauczycieli przedmiotu (nauczyciel wiodący) w klasie integracyjnej należy:

1)   zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego (diagnozą i zaleceniami specjalistów), charakterystyką i diagnozą „roboczą” sporządzoną przez nauczyciela wspomagającego;

2)   dokonywanie wyboru konkretnych programów nauczania dla całej klasy oraz podręczników do konkretnych przedmiotów szkolnych po uprzedniej konsultacji z nauczycielem wspomagającym;

3)   przekazywanie nauczycielowi wspomagającemu pisemnych i szczegółowych planów dydaktycznych na bieżący rok szkolny przewidzianych do realizacji;

4)   współpraca z nauczycielem wspomagającemu przy układaniu indywidualnego programu dla poszczególnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5)   współpraca z nauczycielem wspomagającym podczas ustalania kryteriów oceniania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej znaczących dla każdego ucznia form aktywności podlegających ocenie;

6)   ustalenie wiodących metod i form pracy na zajęciach lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów;

7)   opracowanie wspólnie z nauczycielem wspomagającym przebiegu (toku) konkretnych lekcji z uwypukleniem aktywności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

8)   przygotowanie, po uzgodnieniu z nauczycielem wspomagającym, pomocy dydaktycznych także dla uczniów niepełnosprawnych 

 1. Do zadań nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym należy:

1)   dokonywanie diagnozy „roboczej”;

2)   udzielanie pomocy uczniom z niepełnosprawnościami tak, aby nie zaniżać wymagań dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny;

3)   opracowanie - wraz z nauczycielem wiodącym - strategii lekcji tak, by nauczanie wszystkich uczniów było skuteczne i uwieńczone sukcesami;

4)   czuwanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy a także całej szkoły tak, by unikać tzw. integracji pozornej;

5)   budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

6)   budowanie integracji pomiędzy nimi samymi a nauczycielem wiodącym;

7)   wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

 

§ 127

 

Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy                   i nauki uczniom i pracownikom szkoły.

1)   warunkiem bezpiecznego przebywania uczniów w szkole i na boisku szkolnym jest przestrzeganie przez nich ustalonych przepisów, reguł postępowania, i regulaminu bhp.;

2)   nauczyciele dyżurujący sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole od godziny 745do chwili zakończenia przerwy lekcyjnej po ostatniej lekcji;

3)   w czasie przerw międzylekcyjnych dyżurujący nauczyciele wspomagani są przez dyżurnych Samorządu Uczniowskiego;

4)   harmonogram dyżurów nauczycielskich opracowywany jest każdego roku przez komisję wyłonioną z członków Rady Pedagogicznej;

5)   za bezpieczeństwo dzieci przebywających na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia;

6)   uczeń po skończonych zorganizowanych zajęciach, jeżeli nie korzysta ze świetlicy szkolnej, powinien udać się do domu;

7)   uczeń przychodzący do szkoły na II zmianę winien przyjść do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły przed zajęciami i po ich zakończeniu, poza izbą lekcyjną, salą gimnastyczną, biblioteką czy świetlicą szkolną;

8)   wycieczki, biwaki i inne imprezy organizowane przez wychowawcę czy nauczyciela rozpoczynają się i kończą przed szkołą lub w innym miejscu określonym wcześniej w programie wycieczki (imprezy). w czasie trwania imprezy do momentu jej zakończenia odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi nauczyciel;

9)   szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających poza terenem szkoły na wycieczkach, biwakach, itp., jeżeli odbywają się one bez wiedzy Dyrektora szkoły i wskazania opiekuna;

10) niedopuszczalne jest organizowanie przez samorządy oddziałowe imprez na terenie szkoły lub poza szkołą bez zgody Dyrektora szkoły i wychowawcy klasowego. Po uzyskaniu zgody Dyrektora opiekę nad uczniami w czasie trwania imprez sprawuje wychowawca;

11)   każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece uczniów;

12)    odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć;

13)    odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów i biwaków ponosi kierownik wraz z opiekunami. zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa „regulamin wycieczek”;

14)    podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły zapewnia się uczniom opiekę;

15)   nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani do:

a)    przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć;

b)   systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;

c)    samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia                   o zagrożeniu Dyrekcji szkoły;

d)   kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia;

e)    wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;

f)    sprowadzanie uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia (przekazanie uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej);

g)   sprawdzenie przez wychowawców oddziałów I-III, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców;

16)  wychowawcy przynajmniej dwa razy w roku przypominają uczniom na zajęciach z wychowawcą ich prawa i obowiązki.

 

§ 128

 

Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

1)   diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego poprzez ankietowanie uczniów i ich rodziców, rozmowy diagnostyczne, wywiady, zajęcia warsztatowe;

2)   poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru;

3)   systematyczna współpraca z rodzicami uczniów – organizowanie spotkań oddziałowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych, pedagogizacja, ankietowanie, diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego;

4)   systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej i socjalnej, ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, rozpoznawanie              i eliminacja zagrożeń;

5)   troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiągania przez niego jak najlepszych wyników w nauce, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, otaczanie dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności i zainteresowań;

6)   czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w oddziale oraz nad wymiarem i rozkładem pracy domowej;

7)   dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

8)   informowanie pedagoga najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca o nieobecnościach nieusprawiedliwionych ucznia w ilości powyżej 10 godzin w miesiącu;

9)   obliczenie frekwencji najpóźniej do 10 dnia każdego następnego miesiąca;

10)  motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych i poza przedmiotowych, organizacjach szkolnych, aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

11) integrowanie zespołu oddziałowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy; rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych (rozmowy z uczniami i ich rodzicami – zgodne z procedurami postępowania w sytuacjach trudnych i problemowych, sporządzanie notatek wg ustalonego wzoru  i dołączanie ich do dokumentacji wychowawcy klasowego; w sytuacjach o znamionach przestępstwa powiadamianie Dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego);

12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły;

13) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia;

14) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;

15) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, trudnościach wychowawczych;

16) zapoznawanie rodziców uczniów z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobach Oceniania Wewnątrzszkolnego, kryteriami wymagań edukacyjnych do uzyskania poszczególnych, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, Statutem szkoły, Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, tematyką godzin wychowawczych, działaniami profilaktycznymi i wychowawczo – opiekuńczymi podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą próbnych i właściwych sprawdzianów;

17) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z planem pracy szkoły, zarządzeniami Dyrekcji, uchwałami Rady Pedagogicznej;

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji – dziennika, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej dokumentacji wymaganej w szkole;

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – Programu Wychowawczego, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych;

20) ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania – przyznawanie punktów dodatnich i ujemnych zgodnie z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobach Oceniania Wewnątrzszkolnego.

 

§ 129

 

Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej:

1)   listy obecności rodziców na zebraniach;

2)   protokoły z zebrań z rodzicami;

3)   notatki z rozmów prowadzonych z rodzicami, uczniami (w przypadku zdarzeń o charakterze przemocy, agresji – notatki według sporządzonego do tego celu wzoru), itp.

4)   opracowany plan pracy wychowawczej dla swojej klasy.

 

§ 130

 

Wychowawca ma prawo do:

1)   współdecydowania z samorządem oddziałowym i rodzicami ucznia o programie i planie działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok szkolny lub na dłuższe okresy;

2)   uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zespołów nauczycielskich, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

 

§ 131

 

Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za:

1)   osiąganie celów wychowania w swoim oddziale;

2)   integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców uczniów wokół Programu Wychowawczego oddziału i szkoły;

3)   poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej swoim uczniom;

4)   realizację przyjętych w szkole programów;

5)   prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy oddziału.

 

§ 132

 

Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje Dyrektor i Wicedyrektor szkoły.

 

§ 133

Na wniosek rodziców i Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Dyrektor może zmienić wychowawcę klasy o ile prawidłowo nie wywiązuje się on                       z wykonywania swoich zadań.

 

§ 134

 

Zmiany takiej po wnikliwym rozpatrzeniu sprawy można dokonać jedynie w nowym roku szkolnym.

 

§ 135

 

Funkcję pomocniczą w szkole spełniają pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi (ich liczbę i funkcję określa, co roku projekt organizacji szkoły).

 

§ 136

 

 1. Pracowników tych zatrudnia Dyrektor szkoły na zasadach przewidzianych                                 w powszechnym prawie pracy.
 2. Pracownicy ci realizują zadania na podstawie indywidualnych zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez Dyrektora szkoły.
 3. Każdy pracownik ekonomiczno-administracyjny i obsługi obowiązany jest osobiście potwierdzić przybycie do pracy podpisując listę obecności.

 

§ 137

 

Zadania pracowników wymienionych w § 135:

1)   wspomaganie nauczycieli we wszystkich działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom;

2)   udzielenie pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych (telefon do rodzica, pójście po pielęgniarkę);

3)   zobowiązani są do informowania o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ucznia;

4)   zadania, jakie stoją przed pracownikami, o których mowa powyżej, przedstawia im kierownik administracyjny podczas spotkania, z którego pisze protokół.

 

§ 138

 

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   ze szczególnych uzdolnień;

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)   z zaburzeń komunikacji językowej;

7)   z choroby przewlekłej;

8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolna i bezpłatna. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły, a udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)   rodzicami uczniów;

2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)   ucznia;

2)   rodziców ucznia;

3)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5)   pomocy nauczyciela.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1)   klas terapeutycznych;

2)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

3)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)   porad i konsultacji.

 1. Klasy terapeutyczne

1)   organizuje się z początkiem roku szkolnego;

2)   objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej;

3)   organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej,

4)   zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych;

5)   nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w danej szkole   programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

6)   liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15;

7)   nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

1)   organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;

2)   liczba uczestników zajęć wynosi do 8;

3)   zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć;

4)   godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.

 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

1)   organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

2)   liczba uczestników zajęć wynosi do 8;

3)   zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć;

4)   godzina zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 minut.

 1. Zajęcia specjalistyczne

1)   korekcyjno-kompensacyjne

a)    organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

b)   liczba uczestników zajęć wynosi do 5;

c)    zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć;

d)   godzina zajęć korekcyjno-kompensacyjnych trwa 60 minut.

2)   logopedyczne

a)    organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;

b)   liczba uczestników zajęć wynosi do 4;

c)    zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć;

d)   godzina zajęć logopedycznych trwa 60 minut.

3)   socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

a)    organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;

b)   liczba uczestników zajęć wynosi do 10;

c)    zajęcia prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć;

d)   godzina zajęć socjoterapeutycznych oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym trwa 60 minut;

e)    w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

 1. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Warsztaty prowadzą w zależności od potrzeb pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do zajęć specjalistycznych.
 2. Nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie dla nich odpowiedniego wsparcia;

2) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania:

a)    oddziałach przedszkolnych - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

b)   oddziałach I-III szkoły podstawowej - obserwację i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;                 

3) nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły o stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych.

13. 1) zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej składa się  z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

2) zadaniem zespołu jest:

a)    planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b)   ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień;

c)    określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych ucznia oraz zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii, a także na podstawie informacji zawartych w karcie indywidualnych potrzeb ucznia przekazanej przez przedszkole lub szkołę, do której uczeń uczęszczał;

d)   podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

e)    określanie działań wspierających wobec rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania    z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz okresów jej udzielania;

3) zespół tworzony jest przez Dyrektora szkoły dla ucznia:

a)    posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie   o potrzebie indywidualnego nauczania; 

b)   posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii);

c)    wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych (niezwłocznie po otrzymaniu informacji).

4)   zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

a)    danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;

b)   pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.  Dokonując oceny, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)   na wniosek rodziców ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej — na wniosek wychowawcy oddziału, zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez Dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy;

6)   w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny;

7)   posiedzenia zespołu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy               w roku. Spotkania zespołu zwołuje koordynator zespołu;

8)   Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba;

9)   rodzice ucznia mogą brać udział w posiedzeniach zespołu (w części dotyczącej ich dziecka). Dyrektor szkoły w formie pisemnej informuje rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu;

10)  w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

a)    na wniosek Dyrektora szkoły – przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

b)   na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu;

11) Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

12) uczniowie mają założone karty objęcia pomocą – psychologiczno – pedagogiczną;

          14. 1) Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) tworzy się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2)   Zawartość IPET:

a)    zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

b)   rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów (w przypadku ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym; ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym; ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym);

c)    formy i metody pracy z uczniem;

d)   ustalone przez Dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin;

e)    zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia, stosownie do potrzeb;

f)     zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów.

 1. W szkole mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda.

 

§ 139

 

Do zadań pedagoga i psychologa w należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.

 

§ 140

(Uchylony)

 

§ 141

 

Do zadań logopedy w należy w szczególności:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

§ 142

 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2)   prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4)   wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 142a

Biblioteka szkolna

 

1. W szkole funkcjonuje biblioteka.

2.  Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

3.  Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).

4.  Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania po przez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.

5.  W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

6.  Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)  korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)  prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów.

7.  Zbiory biblioteki są udostępniane dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz innym mieszkańcom miejscowości położonych w obwodzie szkoły.

8.  Do zbiorów bibliotecznych należą:

1) programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

3) wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,

4) wydawnictwa informacyjne i albumowe,

5) czasopisma dla dzieci i młodzieży,

6) czasopisma ogólnopedagogicznej i metodyczne dla nauczycieli,

7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

9) zbiory multimedialne,

10) materiały regionalne i lokalne.

9. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów,

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

3) wdrażanie do poszanowania książki,

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

6) współdziała z nauczycielami,

7) rozwija życie kulturalne szkoły,

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli,

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

10) kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

10. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja nowości bibliotecznych,

2) statystyka czytelnictwa,

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego,

4) komputeryzacja biblioteki,

5) renowacja i konserwacja księgozbioru,

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym,

7) współpraca z radą pedagogiczną, radą rodziców,

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

9) Wykształcenie u uczniów umiejętności związanych z wyszukiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i tworzeniem informacji.

11. Biblioteka pełni funkcje:

1)  kształcąco-wychowawczą poprzez:

a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)  kształcenie kultury czytelniczej,

d) wdrażanie do poszanowania książki,

e)  udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a)  współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,

b)  wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)  otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3)  kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

 

§ 143

 

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną zaspokajającą potrzeby czytelnicze uczniów i nauczycieli, a także rodziców.
 2. Biblioteka pracuje codziennie od poniedziałku do piątku.

2a. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

2b. Godziny pracy biblioteki są corocznie dostosowywane przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki podane są do publicznej wiadomości na drzwiach wejściowych do biblioteki.

 1. Przy bibliotece funkcjonuje czytelnia umożliwiająca korzystanie z książek i czasopism bez wypożyczania ich do domu.
 2. Biblioteka szkolna:

1)   udostępnia książki i inne źródła informacji;

2)   stwarza warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

3)   rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia  u uczniów nawyk czytania i uczenia się;

4)   organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

 1. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór i inne zbiory (czasopisma, zbiory audiowizualne) uczniom, nauczycielom, a także rodzicom.
 2. Działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel – bibliotekarz.
 3. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza w szczególności należy:

1)   stałe zaopatrywanie księgozbioru bibliotecznego w nowe pozycje wydawnicze;

2)   opracowywanie i udostępnianie księgozbioru;

3)   współdziałanie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w realizacji programu nauczania i doskonalenia zawodowego;

4)   organizowanie i propagowanie czytelnictwa książek i czasopism wśród dzieci i młodzieży szkolnej;

5)   organizowanie i prowadzenie w bibliotece zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu wiedzy o książce, przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

6)   udzielanie nauczycielom pomocy w zakresie wzbogacania języka ojczystego uczniów oraz we wdrażaniu uczniów do umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;

7)   zaspokajanie niektórych potrzeb uczniów w zakresie rozwoju ich uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań;

8)   przyczynianie się do przygotowania uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego, organizowanie aktywu bibliotecznego spośród uczniów starszych klas szkoły dla zapoznania ich z zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej, pomocy przy wypożyczaniu książek dla uczniów, przyjmowaniu zwrotów, ustawianiu na półkach a także pomocy w konserwacji księgozbiorów;

9)   rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się, m.in. poprzez:

a)    spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej,

b)   czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza,

c)    prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;

10) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, m.in. poprzez:

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie wystaw i pokazów,

c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy;

11) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze), umiejętności korzystania z informacji,

12) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

8. Nauczyciel bibliotekarz jest współodpowiedzialny za tworzenie właściwych warunków do zarządzania informacją i wiedzą, prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej oraz wspomaganie procesu budowania jakości pracy szkoły.

9. Nauczyciel bibliotekarz jest zobligowany do systematycznego podnoszenia swoich kompetencji.

10. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

 

§ 143a

 

1. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem;

2. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

a)  udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

b)  rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,

c) informowanie o zbiorach, doradzanie,

d) prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w

bibliotece,

e)  pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,

f)  opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;

3. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli,

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

4. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami, środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:

1) wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

2) organizowanie imprez w środowisku lokalnym,

3) wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,

4) informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,

5) organizację wycieczek do innych bibliotek,

6) współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa,

7) wspieranie działalności kulturalnej bibliotek na szczeblu miejskim,

8) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych przeprowadzanych przez bibliotekarzy z innych bibliotek,

9) udział w spotkaniach z pisarzami,

10) udział w konkursach poetyckich i plastycznych.

 

§ 144

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
 2. Świetlica pracuje w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców odnośnie opieki.
 3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 4. Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

1)   zorganizowanie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki wychowawczej i socjalnej;

2)   udzielenie uczniom słabszym pomocy w nauce;

3)   zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej;

4)   zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji;

5)   warunków w szczególności do zadań świetlicy należą:

a)    organizowanie dodatkowej pomocy uczniom, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego;

b)   stwarzanie warunków do nauki własnej, do wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności;

c)    ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci, i młodzieży poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie;

d)   wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności społecznej, i samodzielności w podejmowaniu, i realizacji różnorodnych zadań;

e)    przygotowywanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w kulturze, organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

6)   kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechniania zasad kultury zdrowotnej;

7)   organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego wychowanków, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

8)   rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży.

 1. 1) Obowiązki wychowawcy świetlicy szkolnej:

a)    sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny;

b)   sporządzanie miesięcznych wykazów przepracowanych godzin ponadwymiarowych i zastępczych;

c)    składanie śródrocznych i rocznych sprawozdań z pracy świetlicy;

d)   nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich uzupełnienie i ewentualną wymianę;

e)    troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych;

f)    współpraca z Dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i innymi pracownikami szkoły;

g)   współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

h)   współpraca z Radą Rodziców;

i)     realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy;

j)     wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez Dyrektora szkoły;

2) nauczyciele -wychowawcy świetlicy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy;

3) nauczyciele – wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.

 

§ 145

 

W szkole udzielana jest uczniom pomoc przedlekarska:

1)   w przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę medyczną;

2)   w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie. równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia;

3)   w innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. uczeń zostaje powierzony opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców towarzyszy mu nauczyciel lub Dyrektor;

4)   w szkole nie można poddawać uczniów żadnym zabiegom lekarskim (nie dotyczy to udzielania pomocy w nagłych wypadkach);

5)   każde podanie przez pielęgniarkę lub nauczyciela uczniowi leków (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) odbywa się na pisemne życzenie jego rodziców. rodzice powinni przedstawić zaświadczenie określające: nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.

 

§ 146

 

W szkole są tworzone oddziały przedszkolne.

 

§ 147

 

 1. Oddział przedszkolny w szkole jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej Szkoły.
 2. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie  w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkolnych, na zasadach określonych dla oddziałów przedszkolnych.
 3. W szkole może być więcej niż jeden oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.
 4. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci, objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 5. Czas zajęć w ramach, których realizowana jest podstawa programowa w oddziale przedszkolnym, wynosi 5 godzin dziennie. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 min.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 7. Organizację wychowania przedszkolnego, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący. Zajęcia prowadzone w przedszkolu są dokumentowane w dzienniku zajęć oddziału przedszkolnego zgodnie  z odrębnymi przepisami.
 8. Wychowawstwo w oddziale przedszkolnym powierza się nauczycielom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczą, dydaktyczną  i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
 9. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci przez rodziców reguluje regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci.
 10. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności:

1)   właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

2)   szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

4)   poszanowania jego godności osobistej;

5)   poszanowania jego własności;

6)   partnerskiej rozmowy na każdy temat;

7)   akceptacji jego osoby;

8)   doświadczania konsekwencji własnego zachowania.

 1. Wychowanek ma obowiązek:

1)   zgłaszać niedyspozycje zdrowotne;

2)   nie przeszkadzać innym w zabawie;

3)   po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;

4)   dzielić się z rówieśnikami zabawkami;

5)   szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;

6)   zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;

7)   nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom;

8)   nie oddalać się od grupy.

 1. Do podstawowych zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:

1)   miesięczne planowanie pracy z dzieckiem w oparciu o program nauczania, plan rozwoju szkoły, roczny plan pracy szkoły, program wychowawczy szkoły, wyniki obserwacji pedagogicznych;

2)   odpowiedzialność za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a)    warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności,

b)   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

c)    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

d)   włączenia ich w działalność szkoły,

e)    tworzenia warunków do ich zainteresowań.

3)   stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

4)   współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną, pedagogiczną  i zdrowotną. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej oraz placówek, instytucji oświatowych i naukowych;

5)   doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

 1. W oddziale przedszkolnym może być zatrudniony pracownik niepedagogiczny do pomocy wychowawcy.

 

 

Rozdział 5

Uczniowie

§148

(Uchylony)

 

§149

(Uchylony)

 

§ 150

 

1. Uczeń ma prawo do:

1)   otrzymywania pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

2)   motywowania go do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3)   bezpłatnego korzystania z usług oświatowych organizowanych i prowadzonych przez szkołę, zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym;

4)   bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu i pomocy naukowych oraz księgozbioru bibliotecznego w toku nauki szkolnej i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;

5)   bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z wymogami zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej;

6)   opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną w ramach umowy z wybranym zakładem opieki zdrowotnej;

7)   prawidłowo zorganizowanego procesu kształcenia zapewniającego aktywne uczestniczenie w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, zaspokajania jego aspiracji edukacyjnych oraz rozwój uzdolnień i zainteresowań;

8)   pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniów, warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przewidywanych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania oraz warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

9)   systematycznej i częstej, jawnej, i sprawiedliwej, w oparciu o czytelne kryteria, i mierniki oceny swoich wiadomości, i umiejętności;

10)    wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;

11)    ochrony i poszanowania własnej godności, a w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, i psychicznej oraz respektowania przez pracowników szkoły konwencji praw dziecka;

12)    składać skargi w przypadku naruszenia praw ucznia do wychowawcy lub Dyrektora szkoły;

13)    zgłaszania swemu wychowawcy niezadowolenia z osiąganych wyników dydaktycznych i wnioskowania o ponowne ich ustalenie;

14)    zgłaszanie za pośrednictwem swych przedstawicieli Dyrektorowi szkoły swojego sprzeciwu wobec oceny szkolnej, jeśli uznaje ją za krzywdzącą. zasady odwoływania się od oceny określone są w rozdziale ii dziale ii;

15)    dodatkowej pomocy nauczyciela, w przypadku, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału;

16)    dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;

17)    zwolnienia go z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia w tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

18)    zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami, stawianymi wymaganiami;

19)    właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

20)    kulturalnego wyrażania swoich myśli i przekonań, a także życia szkolnego w sposób nienaruszający dobra osobistego innych osób;

21)    wszelkich form opieki socjalnej i wychowawczej organizowanej w szkole lub poza szkołą;

22)    bezpłatnego korzystania z poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w związku 
z nauką i pobytem w szkole;

23)    swobodnego zrzeszania się w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych legalnie działających w szkole oraz samorządzie klasowym, i szkolnym, i za ich pośrednictwem wpływanie na działalność szkoły. cele, zadania, zasady i formy działania tych organizacji określają odrębne przepisy;

24)    przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły, wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania odpowiedzi i wyjaśnień;

25)    zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, nauczycieli, Dyrekcji szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień, odpowiedzi, wsparcia;

26)    jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły – nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

27)    swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

28)    organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej – zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;

29)    uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych – lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

30)    reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych; zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa – zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

31)    nauki religii w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców ucznia;

32)    udziału w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie” na podstawie pisemnej deklaracji rodziców ucznia;

33)    uczeń ma prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)   uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia;

2)   uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), którzy stwierdzają, że zostały naruszone prawa ucznia mogą wnieść w formie pisemnej skargę do Dyrektora w terminie 5 dni roboczych od uzyskania informacji o naruszeniu praw uczniowskich;

3)   złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia prawa ucznia ;

4)   Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 30 dni roboczych. treść decyzji przekazuje się wnioskodawcy.

 

§ 151

 

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)   zachowywać się zgodnie z postanowieniami szkolnego regulaminu uczniowskiego;

2)   systematycznie uczęszczać do szkoły na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się na zajęcia lekcyjne oraz przynosić wszystkie niezbędne indywidualne środki dydaktyczne i przybory szkolne, regularnie odrabiać prace domowe;

3)   dostosować się do organizacji nauki w szkole – punktualnego stawiania się na zajęciach lekcyjnych, przebywania podczas przerw międzylekcyjnych wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, bezwzględnego podporządkowania się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych poleceniom nauczycieli, opiekunów lub innych pracowników szkoły, podporządkowania się podczas przerw międzylekcyjnych poleceniom nauczycieli dyżurujących – zabrania się samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerw międzylekcyjnych; w uzasadnionych przypadkach uczeń otrzymuje zgodę na opuszczenie terenu szkoły od wychowawcy klasy lub pod jego nieobecność od Dyrektora szkoły wyłącznie na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia;

4)   uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę dla uczniów, pracować nad własnym rozwojem fizycznym i intelektualnym, rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania;

5)   kulturalnie zachowywać się podczas zajęć (spokojnie zająć wyznaczone miejsce w klasie, przygotować niezbędne przybory, pomoce, podręczniki, zeszyty itp.; zabierać głos po uprzednim zgłoszeniu się i za zgodą nauczyciela, brak rozmów z kolegą / koleżanką, stosować formy grzecznościowe; prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki, zeszyty ćwiczeń i inne);

6)   na miarę swoich możliwości wkładać wysiłek w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce;

7)   aktywnie włączać się do życia społecznego w klasie szkolnej oraz całej zbiorowości uczniowskiej szkoły;

8)   sumiennie wykonywać polecenia Dyrektora szkoły i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły, jeśli nie uwłacza to godności osobistej ucznia;

9)   okazywać szacunek przełożonym, nauczycielom i wychowawcom, innym pracownikom szkoły oraz uczniom szkoły;

10)             godnie reprezentować szkołę w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym i przyrodniczym;

11)             chronić własne życie i zdrowie przed zagrożeniem, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających zarówno w budynku szkoły, na terenie szkoły jak i poza nim;

12)             troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o ład, porządek i czystość na terenie szkoły – uczeń ma obowiązek używania obuwia zmiennego podczas całego roku szkolnego, bez względu na pogodę;

13)             pilnować własnego mienia, przedmiotów wartościowych i pieniędzy przynoszonych do szkoły – szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony komórkowe, drogie obuwie, zegarki) i pieniądze;

14)             bezwzględnie przestrzegać regulaminów znajdujących się w pracowniach, gabinetach przedmiotowych, sali gimnastycznej oraz instrukcji obsługi urządzeń – podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych;

15)             szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

16)             czynnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom brutalności i agresji;

17)             przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły i do budynku szkolnego materiałów środków zagrażających zdrowiu i życiu;

18)             przestrzegać zakazu niszczenia elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły, wyposażenia szkoły, sprzętów i urządzeń. uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;

19)             rzetelnie pełnić dyżury w klasach i w innych pomieszczeniach szkoły według obowiązującego regulaminu dyżurów uczniowskich;

20)             bezwzględnie przestrzegać regulaminu szatni szkolnych – zabrania się uczniom przebywania w szatniach szkolnych bez uzasadnionego powodu – dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia;

21)             terminowo usprawiedliwiać każdą nieobecność na zajęciach lekcyjnych w formie pisemnego usprawiedliwienia od rodziców ucznia. Rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach szkolnych osobiście, niezwłocznie po przyjściu do szkoły – nie dłużej niż w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności;

a)    w przypadku 50% nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach lekcyjnych w ciągu miesiąca wychowawca powiadamia Dyrektora szkoły, który stosuje przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

b)   rodzic może zwolnić dziecko z ćwiczeń na wychowaniu fizycznym na okres                                  1 tygodnia.

22)             przychodzić do szkoły w odpowiednim schludnym stroju, w stonowanych kolorach, bez świecących dodatków, odzieży zakrywającej brzuch i plecy;

23)             podczas uroczystości szkolnych wymagany jest strój galowy z tarczą szkoły (dziewczęta – czarna lub granatowa, prosta spódnica nie krótsza niż 10 cm przed kolano i biała bluzka, chłopcy – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula). strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkoły oraz w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz;

24)             przestrzegać zasad higieny i estetyki wyglądu – zabrania się noszenia ubioru nieestetycznego lub uwłaczającego godności ucznia lub innych osób, farbowania włosów, przychodzenia do szkoły w makijażu, noszenia na zajęciach wychowania fizycznego, kolczyków i biżuterii (zarówno przez chłopców, jak i dziewczęta) stwarzających zagrożenie zdrowia ucznia i innych osób;

25)             samodzielnej pracy podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, testów – zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;

26)             wyłączenia podczas pobytu w szkole telefonu komórkowego i innych urządzeń grających;

27)             zabrania się przynoszenia do szkoły jakiegokolwiek sprzętu grającego (np. mp3, mp4);

28)             każdego ucznia podczas pobytu w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonu komórkowego, aparatów fotograficznych, dyktafonów. w uzasadnionych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu za zgodą nauczyciela;

29)             w przypadku złamania przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 26, 27, uczeń jest zobowiązany przekazać telefon komórkowy, aparat fotograficzny, mp3 lub inne urządzenie nagrywające, grające do depozytu Dyrekcji szkoły – odbiór tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców ucznia. zarejestrowane treści ulegają skasowaniu    w obecności nauczyciela;

30)             szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przyniesione przez ucznia do szkoły urządzenia wymienione w punkcie 27 i 28;

31)             w przypadku rozpowszechniania nagranych materiałów szkoła może powiadomić właściwe organy.

 

§ 152

 

Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków uczniów określane są w formie zarządzeń Dyrektora szkoły wydawanych po konsultacjach i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 153

 

 1. Szkoła zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. Formy sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu medycyny szkolnej.
 2. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych zapewnia się w miarę możliwości pomoc materialną.
 3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie zapewnia się następujące formy opieki:

1)   pomoc dydaktyczną dla uczniów wykazujących trudności w nauce z w/w przyczyn określona w zadaniach dydaktycznych szkoły;

2)   opiekę wychowawczą określoną w niniejszym Statucie;

3)   pomoc materialną, udzielaną na terenie szkoły w formie porad, konsultacji indywidualnych, rodzinnych pomoc wynikającą ze współdziałania z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i wszelkimi specjalistycznymi placówkami mogącymi świadczyć pomoc i wsparcie uczniom (MKRPA, PCPR, MOPS, GOPS i inne).

 1. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej odbywa się przez:

1)   rozmowy z pedagogiem;

2)   udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków);

3)   uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków);

4)   podejmowanie tych problemów na zajęciach z wychowawcą.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej o wpuszczeniu do budynku decyduje pracownik szkoły pełniący dyżur na portierni szkolnej.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.
 3. Uczniowie mają możliwość spożywania za odpłatnością posiłku w stołówce szkolnej. Uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej posiłki te są refundowane przez MOPS, GOPS, sponsorów i inne instytucje wspierające szkołę.
 4. O zmianach w planie zajęć rodzice informowani są w formie pisemnej nie później niż  w dniu poprzedzającym konieczne zmiany.

 

§ 154

 

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)   wyniki w nauce;

2)   osiągnięcia sportowe;

3)   czytelnictwo;

4)   wzorowe zachowanie;

5)   osiągnięcia przynoszące zaszczyt Szkole i rodzicom (konkursy, zawody sportowe, turnieje, olimpiady, igrzyska);

6)   pracę na rzecz środowiska i społeczności szkolnej.

 1. W szkole przewiduje się następujące nagrody:

1)   pochwała Dyrektora wobec społeczności szkolnej;

2)   dyplom uznania;

3)   świadectwo z wyróżnieniem dla uczniów oddziałów IV-VI;

4)   nagroda książkowa dla uczniów oddziałów I –III, IV-VI;

5)   nagroda rzeczowa Rady Rodziców;

6)   list gratulacyjny do rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka;

7)   stypendium naukowe i sportowe określone odrębnym regulaminem;

8)   złota tarcza dla najlepszego absolwenta przyznawana według odrębnego regulaminu.

 1. Uczeń może być wyróżniony dwoma i więcej formami nagradzania jednocześnie.
 2. Dyrektor szkoły udziela pochwał wobec uczniów za:

1)   osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom – na apelach okolicznościowych;

2)   wyniki w nauce – po zakończeniu roku szkolnego.

 1. Uczeń za wzorowe zachowanie i średnią ocen 4,75 i powyżej otrzymuje na koniec roku szkolnego świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową. Uczeń za bardzo dobre zachowanie i średnią ocen 4,75 i powyżej otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem                          i dyplom. Uczeń za wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz średnią ocen 4,5 – 4,74 otrzymuje dyplom.
 2. List gratulacyjny odbierają - pisemnie zaproszeni przez wychowawcę na uroczystość – rodzice ucznia, który otrzymał świadectwo szkolne z wyróżnieniem.
 3. Dyplom uznania może otrzymać uczeń za udział w szkolnych turniejach sportowych i konkursach. Dyplom podpisuje organizator imprez i Dyrektor szkoły.
 4. Nagrody rzeczowe mogą otrzymać uczniowie za:

1)   wyniki w nauce (średnia ocen, co najmniej 4,75) i wzorowe zachowanie;

2)   udział w konkursie organizowanym przez szkołę;

3)   osiągnięcia przynoszące zaszczyt szkole i rodzicom;

4)   pracę na rzecz środowiska i społeczności szkolnej.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 155

 

 1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków oraz niewłaściwe zachowanie uczeń może otrzymać następujące kary:

1)   upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy;

2)   naganę ustną nauczyciela lub wychowawcy z wpisem do zeszytu kontaktów;

3)   punkty ujemne przekładające się na ocenę zachowania przyznawane przez wychowawcę klasy lub nauczycieli zgodnie z kryteriami przyjętymi w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym – wpisywane przez wychowawcę lub nauczycieli w arkusze znajdujące się na końcu dziennika lekcyjnego każdej klasy;

4)   naganę Dyrektora szkoły z wpisem do zeszytu kontaktu z rodzicami;

5)   zakaz uczestnictwa w dyskotekach szkolnych, wycieczkach i wyjazdach oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

6)   u ucznia, który rażąco narusza zasady określone w statucie szkoły i wobec którego nie skutkują zastosowane kary, o których mowa w pkt. a–e następuje przeniesienie do równorzędnej klasy.

 1. Rodzaj kary określa wychowawca oddziału w uzgodnieniu z zespołem wychowawczym. Decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy równoległej podejmuje Rada Pedagogiczna.
 2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania w formie pisemnej złożonej                 w sekretariacie szkoły od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub nauczyciela,                  o której mowa w pkt. a – c do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia                          i udziela pisemnej odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeśli uzyska on poręczenie wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna.
 3. Uczeń i jego rodzice mają prawo do wniesienia odwołania w formie pisemnej złożonej                 w sekretariacie szkoły, od kary wymierzonej przez Dyrektora szkoły, o której mowa                   w ust. 3 pkt. 4-6 do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary. Rada Pedagogiczna, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia i przedstawia swoją opinię na piśmie Dyrektorowi szkoły – obligując go do utrzymania lub zawieszenia wykonania kary i informując ucznia na piśmie o tym fakcie. Decyzja Dyrektora szkoły jest ostateczna.
 4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą.
 5. Za jedno wykroczenie zostaje wymierzona jedna kara.
 6. Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane w dokumentacji wychowawcy oddziału.
 7. Dyrektor szkoły maże wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

1)   zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;

2)   dopuszcza się czynów łamiących prawo np. kradzieże, wymuszania, zastraszania;

3)   uczeń jest członkiem nieformalnych grup rówieśniczych mający destrukcyjny wpływ na życie szkoły;

4)   uczeń nie uznaje autorytetu nauczycieli i Dyrektora szkoły oraz lekceważy pracowników szkoły.

 1. O przyznanych uczniowi nagrodach lub stosowanych wobec niego karach, z wyjątkiem upomnienia, wychowawca oddziału powiadamia rodziców ucznia na piśmie. Informacja ta zostaje zachowana w dokumentacji szkolnej.

 

§ 156

 

 1. Zastosowana kara powinna być konsekwencją popełnionego czynu oraz adekwatna do popełnionego uchybienia.
 2. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 3. Czas trwania kary określa wychowawca lub nauczyciel nakładający karę.
 4. O zastosowaniu kary wychowawca pisemnie powiadamia rodziców ucznia, co potwierdzają oni swoim podpisem.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§ 157

 

Do zmiany Statutu Szkoły upoważniona jest Rada Pedagogiczna. Tryb przyjmowania uchwał Rady Pedagogicznej, w tym tryb przyjmowania uchwał Rady Pedagogicznej, w tym także uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu jest określony w przepisach ustawy                            o Systemie Oświaty.

 

§ 158

 

 1. Rada Pedagogiczna upoważnia Dyrektora szkoły do podania tekstu ujednoliconego po każdej nowelizacji Statutu Szkoły. 
 2. Statut dostępny jest w bibliotece szkolnej, a w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.