Logowanie

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.


§2


1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
a) szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Rawie Mazowieckiej;
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej;
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego;
d) podręcznikach - należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego języka obcego nowożytnego i materiały edukacyjne do odpowiednich przedmiotów;
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Rawa Mazowiecka.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane przez szkołę uczniom bez obowiązku zwrotu.
4. Uczniom klas I - III podręczniki udostępnia wychowawca klasy, po uprzednim wypożyczeniu ich z biblioteki szkolnej za potwierdzeniem odbioru.
4. Uczniom klas IV - VI wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej ewidencjonując je na karcie czytelnika.
5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej,a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
6. Podręczniki są wypożyczane uczniom nie później, niż do dnia 15 września danego roku szkolnego.
7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
8. Podręczniki są wypożyczane uczniom na podstawie oświadczenia o otrzymaniu podręczników i materiałów ćwiczeniowych, podpisanego przez rodzica ucznia, którego jeden egzemplarz na czas użyczenia przechowuje się w bibliotece szkolnej.
9. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia (w dwóch egzemplarzach) odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie po jednym egzemplarzu przekazuje do biblioteki szkolnej.
10. Podpisanie przez rodzica w/w oświadczenia jest jednoznaczne ze zobowiązaniem zastosowania się do zasad regulaminu wypożyczania bezpłatnych podręczników obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej.


§4

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów lub przeniesienia ucznia do innej szkoły.

§5

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Zwrot następuję nie później niż do 30 czerwca danego roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
2. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki, nauczyciele, o których mowa w ust.2 dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty w kwocie określonej przez MEN dokonuje się na konto lub w sekretariacie szkoły.
- w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w kl. I – III szkoły podstawowej – koszt podręcznika i procedura określona jest przez MEN,
- w przypadku pozostałych podręczników zakupionych z dotacji celowej, zwrotu kosztów dokonuje się w sekretariacie szkoły.
5. Zapisu ustępu 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.


§6

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem , bądź zagubieniem.
2. Podręcznik w czasie użytkowania przez ucznia powinien być zabezpieczony okładką.
3. Zabrania się dokonywania w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek, kolorowania, zakreślania itp.
4. Przed zwrotem podręcznika do biblioteki szkolnej uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, w razie potrzeby podkleić i obłożyć w nowa okładkę.
5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
6. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się trwałe zabrudzenie, poplamienie , rozerwanie, wyrwanie kartek itp. uniemożliwiające dalsze pełne użytkowanie podręcznika.
7. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi. W przypadku zniszczenia lub zagubienia, szkoła nie ma obowiązku zapewnienia uczniowi nowego materiału ćwiczeniowego.
8. Wychowawcy maja obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z zasadami niniejszego regulaminu do końca września każdego roku szkolnego.

§7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                         Dyrektor szkoły
                                                                                                                       Katarzyna Urbańska

 

 

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.