Logowanie

"Nie wrzucaj śmieci do naszej sieci"

 

REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI
„ NIE WRZUCAJ ŚMIECI DO NASZEJ SIECI”

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką inwestycji w ekologię poprzez Fundusze Europejskie oraz uświadomienie wszystkich osób zaangażowanych w konkursie, że korzystają z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską,
 2. Kształtowanie wśród młodych ludzi zachowań proekologicznych oraz świadomości jakie korzyści wynikają z odpowiedzialnej gospodarki zasobami wodnymi,
 3. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska naturalnego,
 4.  Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego i ekologicznej świadomości mieszkańców naszej aglomeracji,
 5. Skierowanie uwagi dzieci na zmiany, jakie następują w ich otoczeniu dzięki realizacji inwestycji w ekologię,
 6. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez ekspresję artystyczną.

Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja („RAWiK”),Adres Organizatora:

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Ul. Juliusza Słowackiego 70

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel. (46) 814 26 67

Strona internetowa www.rawik.pl,

 Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:

Pani Dorota Męcina tel. 669 444 572 lub (46) 814 21 76 wew. 25,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

Założenia organizacyjne

Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród uczniów tychże szkół, w dwóch kategoriach:

 Uczniowie klas I – III,

 Uczniowie klas IV – VI,

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi samodzielnie wykonanymi (prace zbiorowe nie będą oceniane), nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Jeden uczeń może dostarczyć jedną pracę. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 3. Każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi informacjami: (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, nazwisko opiekuna),
 4. Tematyka prac powinna obejmować:

  Dla uczniów klas I – III – „Wędrująca Eko-kropelka po okładce” – praca plastyczna

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie projektu okładki zeszytu do zajęć z przyrody. Rysunek na okładce powinien odnosić się do Eko-kropelki wody wędrującej po świecie. Każda zaprojektowana okładka powinna być opatrzona nazwą kropelki. Projekt można przygotować dowolną techniką plastyczną w formacie A4
(z wyłączeniem technik kolażowych i komputerowych).

  Dla uczniów klas IV – VI – „Sieci nie lubią śmieci” – Eko- wierszowanka,

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie wierszowanki, która
w błyskotliwy sposób odpowie na pytanie - dlaczego sieci nie lubią śmieci?, lub nawiąże do zagadnienia konkursowego (ochrona ujęć wody oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przed zanieczyszczeniami). Prace należy przygotować w wersji papierowej drukowanej, czcionka Arial rozmiar 11.

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych przez Spółkę „RAWiK” oraz zgodę na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych.Prace przesłane do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Ocena prac konkursowych

Konkurs jest złożony z dwóch etapów:

1)    Etap I – szkolny:

Każda ze szkół może przesłać na konkurs prace z każdej grupy wiekowej, każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych,

2)    Etap II – Konkursowy:

Komisja Konkursowa (jury), powołana przez Organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając nagrodzonych.

 1. Prace, które wygrały w etapie szkolnym, należy dostarczyć w zbiorczej kopercie, przy czym każda z prac, powinna zostać dodatkowo zamknięta w indywidualnej, nieoznakowanej kopercie. Jedyny dozwolony napis na kopercie to symbol grupy wiekowej.
 2. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą  (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 17 października 2016 r. na adres wskazany w §2 pkt.2 niniejszego regulaminu.
 3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa (jury), która zostanie powołana przez Prezesa Zarządu Spółki „RAWiK”.
 4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1)    Trafność doboru tematu,

2)    Jakość wykonania,

3)    Oryginalność,

4)    Stopień trudności wykonania.

 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie przekazana zainteresowanym szkołom telefonicznie bądź mailowo. O wynikach konkursu organizator powiadomi szkoły
  w terminie do 20 października 2016 r.
 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione za pośrednictwem szkoły.

 Nagrody

Nagrodą w konkursie będzie wyjazd nagrodzonych dzieci z każdej z dwóch kategorii wiekowych wskazanych w  §3 pkt.1 (max do 15 osób z każdej kategorii wiekowej) do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie w dniu 27.10.2016 r.

Prace do etapu szkolnego konkursu prosimy składać do dnia 13 października do wychowawców klas I - III. Klasy IV - VI składają prace literackie do nauczycieli języka polskiego.

 

                                                                                                                                 

"Baśnie w barwach jesieni"

 REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 „Baśnie w barwach jesieni”

 Cele konkursu:

 ·  propagowanie aktywności i kultury czytelniczej,

 ·  promocja czytelnictwa,

 ·  rozwinięcie zainteresowań literackich i plastycznych wśród dzieci,

 ·  rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej literaturą i plastyką, 

 ·  nabycie umiejętności wyrażania przeżyć i uczuć poprzez ekspresję plastyczną,

 ·  rozbudzenie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości,

 ·  promocja utalentowanych uczniów poprzez prezentację ich twórczości plastycznej

 Konkurs ma charakter indywidualny.

 Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, wycinanki).

 Każdy uczestnik może przedłożyć tylko jedną pracę.

 Wymiar prac – minimalny format A4 maksymalny format A3  

  Ilustracje wykonane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

 Ilustrację należy czytelnie opisać, podając na odwrocie  imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

 Ocena prac

 Podczas oceny prac komisja będzie brała pod uwagę:

- zgodność z tematyką konkursu,

- inwencję twórczą,

- walory artystyczne (plastyczne).

 Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- kategoria I – oddziały przedszkolne

- kategoria II – klasy I - III

- kategoria III – klasy IV – VI

 Autorzy najlepszych i wyróżnionych ilustracji otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 Najciekawsze prace  zostaną zaprezentowane na wystawie.

 Prace proszę oddawać do 13 października do wychowawców klas (kl. O - III) i do p. A. Dębskiej lub R. Jatczyk (kl. IV - VI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny upamiętniający Święta Narodowe

Miejski Dom Kultury

 pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

upamiętniającym Polskie Święta Narodowe:

2 Maja – Dzień Flagi Polskiej

3 maja – Święto Uchwalenia Konstytucji.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny "Poczta lotnicza"

1 kwietnia 2016 roku ruszył ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na projekt pocztówki o tematyce lotniczej organizowany przez Pocztę Polską wspólnie z Instytutem Lotnictwa w Warszawie. Trzy najlepsze prace zostaną wydrukowane w formie kart pocztowych i rozdystrybuowane w całym kraju!

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice plastycznej (format A3 w orientacji pionowej).

Prace wraz z oświadczeniem rodzica należy przesłać do 30 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „Konkurs – Poczta Lotnicza Instytutu Lotnictwa” na adres: Instytut Lotnictwa, al. Krakowska 110-114, 02-256 Warszawa. Każda praca plastyczna nadesłana na konkurs powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, data urodzenia, adres autora, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie tytuł pracy.

Konkurs zakończy się wystawą plenerową na Krakowskim Przedmieściu – jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Warszawie. Konkurs i wystawa zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wystawa będzie podsumowywać i prezentować najciekawsze projekty plastyczne dzieci i młodzieży z całej Polski.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronach
http://ilot.edu.pl/poczta-lotnicza/  oraz http://ilot90.pl/poczta-lotnicza/.


Migawki artykułów

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 3 września 2018 r. 

godz.   900      - klasy VII-VIII i III gimnazjalne

godz. 1000      - klasy IV-VI

godz. 1100      - klasy II i III

godz. 1230      - klasy I

rozpoczęcia dla w/w klas – na sali gimnastycznej

 Oddziały przedszkolne

3 września 2018 r. w szkolnej szatni będą czekały na Was Panie wychowawczynie już od godziny 730 .

 serdecznie zapraszam


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.