Logowanie

Odbyło się!

W ramach LOWE odbyły w listopadzie i grudniu 2017 r. się warsztaty nt. „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce” oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego.

Warsztaty

W ramach LOWE odbyły się w listopadzie i grudniu się warsztaty nt. „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w praktyce” oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego "Świąteczne bombki i choinki".

Informacje o projekcie

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych oraz potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych i na terenach defaworyzowanych.

LOWE funkcjonuje w  oparciu o potencjał szkoły i służy jako baza infrastrukturalna, instytucjonalno-organizacyjna oraz baza kapitału ludzkiego i społecznego dla aktywizowania osób dorosłych poprzez pozaformalną i nieformalną edukację w połączeniu z szerszą aktywizacją społeczności lokalnych.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.:

LOKALNE OŚRODKI WIEDZY I EDUKACJI
NA RZECZ AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ OSÓB DOROSŁYCH

WND-POWR.02.14.00-00-1020/16

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa osób dorosłych w projekcie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”,  realizowanego jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00 zawartej pomiędzy Fundacją Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w: 31-068 Kraków, ul. Stradomska 11 a Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą: al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

 § 1

Postanowienia ogólne

Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

1)     Beneficjent - należy przez to rozumieć Fundację Małopolska Izba Samorządowa z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 11, 30-068 Kraków, realizującą Projekt  Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”  w partnerstwie z  Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Związkiem Powiatów Polskich na podstawie umowy Nr UDA-POWR.02.14.00-00-1020/16-00 zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa w dniu 26.01.2017 r. w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2)     Ośrodek LOWE – należy przez to rozumieć Lokalny Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Rawie Mazowievckiej (nazwa Gminy/Powiatu) uruchomiony przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 19 (nazwa i adres szkoły) w ramach umowy o powierzenie grantu zawartej z dniu 26.07.2017 r. ;

3)      Projekt – należy przez to rozumieć projekt Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa  II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez parnerstwo projektu składające się z: Fundacji Małopolska Izba Samorządowa i  partnerów: Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Związek Powiatów Polskich;

4)     Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji w Rawie Mazowieckiej (nazwa Gminy/Powiatu)

5)     Sekretariat LOWE   - należy przez to rozumieć sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej (Nazwa i adres szkoły, przy którym będzie mieścił Sekretariat LOWE).

6)     Uczestnik LOWE – należy przez to rozumieć osobę spełniającą kryteria definicji Odbiorcy Wsparcia LOWE, korzystającą z oferty Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji;

7)     Wsparcie LOWE – działania o charakterze edukacyjnym realizowane na rzecz Uczestników Projektu przez Ośrodek LOWE w Rawie Mazowieckiej  (nazwa Gminy/Powiatu).

§ 2

Odbiorcy wsparcia LOWE

 1. Odbiorcami wsparcia LOWE są osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny.
 2. W szczególności wsparcie kierowane jest do osób:

a)     z niskim poziomem wykształcenia (co najwyżej zasadnicze zawodowe) lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (co najwyżej średnie i policealne zdobyte przed 2000 rokiem);

b)     związanych z rolnictwem[1];

c)      nieaktywnych zawodowo[2] lub bezrobotnych[3];

d)     podlegającym formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

e)     w wieku 45+.

§ 4

 Zasady kwalifikacji uczestników

 1. Uczestnik przed złożeniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Udział w projekcie ma charakter dobrowolny.
 3. Uczestnik zainteresowany skorzystaniem z oferty zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów zgłoszeniowych:

a)     Formularz rekrutacyjny (składany przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b)     Oświadczenie uczestnika (składane przez Uczestnika raz na cały projekt), stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 1. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą być wypełnione czytelnie i właściwie podpisane.
 2. Sekretariat LOWE potwierdza prawdziwość danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 3.
 3. W przypadku gdy Uczestnik dostarczy niekompletne lub niewłaściwie wypełnione dokumenty zgłoszeniowe, o których mowa w ust. 3, dokumenty te podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uzupełnienia.
 4. Złożone przez Uczestnika dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
 5. Rekrutacja Uczestników na poszczególne formy wsparcia LOWE ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Sekretariat LOWE.
 6. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do udziału w co najmniej dwóch formach wsparcia z oferty ośrodka LOWE.
 7. Sekretariat LOWE dołoży starań, aby – tam gdzie to możliwe –  we wsparciu LOWE znalazła się reprezentacja każdej płci.
 8.  Rekrutacja Uczestników do udziału we wsparciu LOWE będzie uwzględniała następujące etapy:

a)     Kwalifikacja formalna obejmująca:

 1.                                            i.      Kryteria obligatoryjne:
  1. Wiek - osoba dorosła, tj. pełnoletnia w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – spełnia/nie spełnia
  2. Miejsce zamieszkania - osoba mieszkająca w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny na obszarze objętym działaniami Projektu - spełnia/nie spełnia

                                         ii.      Kryteria preferencyjne:

 1. Wykształcenie - osoba z niskim kwalifikacjami, w tym:

-        Osoba z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym: 4 pkt

-        Osoba z wykształceniem/kwalifikacjami wymagającymi aktualizacji (co najwyżej średnie i policealne zdobyte przed 2000 rokiem, które uniemożliwiają lub  utrudniają znalezienie/zmianę zatrudnienia): 4 pkt.

 1. Status zawodowy:

-        Osoba nieaktywna zawodowo lub bezrobotna: 4 pkt. (w przypadku osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy - dodatkowe 4 pkt.)

-        Osoba związana z rolnictwem: 4 pkt.

 1. Sytuacja materialna - osoba podlegająca formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny: 4 pkt.
 2. Wiek - Osoba w wieku 45+: 4 pkt
 3. Płeć - Kobieta: 4 pkt.
 4. Niepełnosprawność: 4 pkt.

b)     Kwalifikacja merytoryczna - wywiad/rozmowa z doradcą obejmujący/a zebranie dodatkowych informacji nt. dotychczasowej aktywności edukacyjnej osoby,  motywacji osobistej dot. rozwoju osobistego, potrzeb edukacyjnych, itp.

 1. Na podstawie liczby zebranych punktów tworzona jest lista Uczestników do udziału w formie wsparcia. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decyzję o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału podejmuje Koordynator LOWE, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przysługuje Uczestnikowi, który posiada niskie kwalifikacje, a jeśli te będą takie same – czas pozostawania bez pracy.
 2. W przypadku zainteresowania udziałem w danym wsparciu większej liczby Uczestników niż określona liczba dla danego wsparcia, Uczestnicy będą wpisywani na listę rezerwową – zgodnie z uzyskaną liczbą punktów.
 3. Udział Uczestnika we wsparciu LOWE  jest bezpłatny.
 4. Warunkiem udziału Uczestnika we wsparciu LOWE jest złożenie kompletnych dokumentów zgłoszeniowych, o których jest mowa w pkt. 3. Przez kompletność należy rozumieć wypełnienie wszystkich danych w formularzy rekrutacyjnym i złożenie czytelnego podpisu na formularzu rekrutacyjnym, o którym jest mowa  w pkt. 3.a i oświadczeniu, o którym jest mowa  w pkt. 3.b.
 5. Każdy Uczestnik zostanie powiadomiony o udziale w danej formie wsparcia, w tym o miejscu, terminie i programie przez Sekretariat LOWE telefonicznie. (w jaki sposób telefonicznie, mailowo, pocztą, itp.).
 6. Informacje dotyczące planowanych form wsparcia, ich terminów i miejsca, programów wsparcia, osób prowadzących oraz wzory dokumentów zgłoszeniowych, o których mowa w ust. 3, są dostępne  w sekretariacie LOWE (należy uzupełnić w jaki sposób będą dystrybuowane informacje).

§ 5

Zasady uczestnictwa we wsparciu

 1. Sekretariat LOWE ustala terminy i godziny realizacji poszczególnych formy wsparcia.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów związanych bezpośrednio z uczestnictwem w Projekcie i w formie wsparcia, w szczególności do wypełnienia pre- i post-testów wiedzy (o ile forma wsparcia przewiduje), podpisywania listy obecności, dokumentów poświadczających odbiór materiałów szkoleniowych.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w min. 80% zajęć danej formy wsparcia.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do:

a)     udziału we wsparciu zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b)     zgłaszania uwag dotyczących zajęć oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi bądź do Sekretariatu LOWE,

c)      otrzymania materiałów szkoleniowych, o ile dana forma  wsparcia to przewiduje,

d)     oceny organizacji i przebiegu zajęć, wykładowców za pomocą ankiet ewaluacyjnych,

e)     otrzymania zaświadczenia o udziale we wsparciu, pod warunkiem uczestnictwa
w co najmniej 80% wymiaru czasu wsparcia,

f)       wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

 1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wsparciu.

§ 6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu

 1. W przypadku braku możliwości uczestniczenia Uczestnika we wsparciu, Uczestnik jest zobowiązany poinformować telefoniczne/mailowo Sekretariat  LOWE o zaistniałym fakcie, przynajmniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem pierwszego dnia wsparcia, 
  a Sekretariat LOWE wyznacza na jego miejsce zastępstwo.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu w trakcie jego trwania, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.

§ 7

Zasady monitoringu

 1. Uczestnik zobowiązany jest do każdorazowego potwierdzenia swojej obecności na zajęciach własnoręcznym podpisem.
 2. Uczestnik zobowiązani jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie.
 3. Uczestnik zobowiązani jest do informowania Sekretariat LOWE o ewentualnych zmianach danych teleadresowych (tj. nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Informacje, o których mowa w punktach 1-3 będą wykorzystywane wyłącznie
  do wywiązania się przez ośrodek LOWE z obowiązków sprawozdawczych z realizacji Projektu.

§ 8

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania do 30.06.2018 r.
 2. Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny w Sekretariacie LOWE i na stronie www.sp1rawa.pl
 4. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator ośrodka LOWE w porozumieniu z Beneficjentem.
 5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie uczestnika


[1] Przez osobę związaną z rolnictwem należy rozumieć osobę zajmującą się zarobkowo rolnictwem, ubezpieczoną w KRUS lub osobę wchodzącą wskład gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

[2] Przez osobę nieaktywną zawodowo należy  rozumieć osobę, które w danej chwili nie pracują i nie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Do osób nieaktywnych zawodowo zalicza się m.in. studentów studiów stacjonarnych; studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne, osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.

[3] Przez osobę bezrobotną należy  rozumieć osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, zarejestrowaną w urzędzie pracy. 

Działalność LOWE służy zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie
i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.   

 

Oferta edukacyjna

Od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. planujemy przeprowadzić warsztaty:

 • „Zdrowy kręgosłup” (10.01.2018; 24.01.2018; 14.02.2018; 28.02.2018);
 • „Wykorzystanie komputera w życiu codziennym”;
 • Zajęcia nauki języka angielskiego;
 • Ćwiczenia jogi;
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora;
 • Mediacje;
 • Spotkanie z dietetykiem.

Zgłoszenia na poszczególne formy przyjmowane są w sekretariacie szkoły tel. 46 814-35-32.

Przy zgłoszeniu należy podać temat szkolenia. Szczegółowa informacja dotycząca terminów poszczególnych spotkań będzie podawana miesięcznie w zakładce Aktualności.

Podkategorie
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.