Logowanie

Program półkolonii zimowej

 

Organizator: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej

Współorganizatorzy:

 • Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
 • Pełnomocnik ds. Uzależnień – Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Wydział Oświaty Zdrowia i Sportu – Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
 • Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej

Czas trwania: zimowa przerwa

Uczestnicy: uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej

WPROWADZENIE

Czas wolny, który mamy do dyspozycji po wykonaniu naszych obowiązków, powinniśmy przeznaczać na: odpoczynek czynny, rozrywkę, działalność społeczną o charakterze dobrowolnym i bezinteresownym oraz na rozwój naszych zainteresowań i uzdolnień przez zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności. W każdym człowieku lub też grupie ludzi można wzbudzić aktywność, twórczość, innowacyjność poprzez działania, które, szczególnie wśród dzieci zagrożonych patologią społeczną, mają służyć, jako środek zapobiegawczy tymże negatywnym zjawiskom. 

Proponujemy dobrą, bezpieczną zabawę i rozwój zainteresowań. Czas zajęć –dziewięć dni ferii zimowych. Zajęcia odbywają się w godzinach 900 – 1330.

Przed rozpoczęciem ferii zimowych na terenie szkoły na jednej z gazetek szkolnych zostaje umieszczony szczegółowy harmonogram zajęć przewidzianych na poszczególne dni oraz obowiązujący uczestników regulamin. Udział w zajęciach jest odpłatny.

 

PLAN DNIA

 

850 – 900 - zbiórka uczestników

 

900 – 915 - przygotowanie do zajęć

 

915 – 1230 - zajęcia w grupach (wg programu i planów dziennych)

 

1230 – 1300 - obiad

 

1300 – 1330 - porządkowanie pomieszczeń, zabezpieczenie sprzętu, rozejście się do domów.

 

Tworzy się grupy wiekowe klas I –III i IV –VI. Z każdą grupą pracuje wychowawca. Wychowawcami są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Opieka lekarska – pielęgniarka szkolna.

 

CELE PÓŁKOLONII ZIMOWEJ      

 • kształtowanie zdolności organizacyjnych;
 • rozładowywanie napięć i stresów życia szkolnego, wprowadzenie pogodnego nastroju;
 • ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego;
 • ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i przyjaźni;
 • wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
 • wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji,
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupach rówieśniczych,
 • zapoznanie z różnorodnymi grami, zabawami i pracami plastycznymi, które   można wykorzystać w domu lub na podwórku;
 • integracja z innymi dziećmi – nauka współżycia w grupie, zasady zdrowej rywalizacji;
 • profilaktyka uzależnień - ukazanie szkodliwego wpływu wszelkiego rodzaju używek na życie ludzkie.

 PROGRAM ZAJĘĆ

I.   Zajęcia świetlicowe

Zajęcia świetlicowe przewidziane są dla wszystkich uczestników zajęć podczas ferii. Zarówno opiekun prowadzący tego typu zajęcia, jak też baza materiałów dydaktycznych i edukacyjnych pozwalają na realizację atrakcyjnego scenariusza w każdym dniu ferii.

 • gry edukacyjne, gry planszowe
 • zabawy integrujące uczniów różnych klas

II.   Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa w naszej szkole posiada, oprócz różnego rodzaju oprogramowania użytkowego oraz gier edukacyjnych, stałe łącze internetowe. W związku z tym wykorzystywane są przez różne grupy wiekowe uczniów nie tylko programy dostępne w pakiecie edukacyjnym „Spotkania z komputerem”, ale możliwe będzie przeglądanie zasobów internetowych dla rozwijania zainteresowań uczniów – na stronach WWW dostępne są: encyklopedie internetowe, portale, strony poświęcone szkole (np. portal edukacyjny Eduseek). Dużym zainteresowaniem cieszy się wyszukiwanie na stronach WWW informacji na temat zainteresowań uczniów. W trakcie zajęć uczniowie będą mogli skorzystać z witryn internetowych z prostymi grami komputerowymi w trybie on-line.

Dla uczniów ze starszych klas przygotowane są programy edukacyjne, zaś dla uczniów najmłodszych klas (I-III): bajki oraz gry dostosowane do wieku maluchów, zagadki, rebusy i malowanki. Wykorzystywane będą aplikacje użytkowe systemu Windows do tworzenia grafiki, tekstów, tworzenia prezentacji, nagrywania dźwięków oraz kawiarenka internetowa.

III.  Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

Rozgrywane są zawody w grach zespołowych (piłka koszykowa, gra w dwa ognie), ponadto zabawy i gry dla dziewcząt i chłopców (skakanie w grupie przez skakankę, rzuty do kosza w „grze w króla”, rywalizacja w ramach gier sprawnościowych). Zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, a zabawy oraz gry dobierane w zależności od wieku uczniów biorących udział w zajęciach. W przedostatnim dniu (środę), rozgrywane są na sali gimnastycznej „Igrzyska Sportowe” dla wszystkich uczestników zimowiska. Zostają oni podzieleni wg list startowych, w każdej drużynie proporcjonalnie rozdzieleni zostaną uczniowie z klas najmłodszych oraz starszych. Konkurencje zostają przeprowadzone wg przygotowanego planu konkurencji, pod kontrolą sędziów.

IV. Zajęcia na basenie

Zajęcia prowadzone na basenie krytym w Rawie Mazowieckiej. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy z basenu, a także opiekunowie grup z naszej placówki.

V. Zajęcia na świeżym powietrzu

Jeżeli tylko jest taka okazja uczestnicy zimowiska spędzają czas na świeżym powietrzu. Zajęcia te prowadzone są w zależności od warunków pogodowych panujących w danym dniu ferii i sprecyzowanie dni, w których zostaną przeprowadzone, nie jest możliwe.

VI. Zajęcia z zakresu profilaktyki

Cele :

 • zdjęcie poczucia winy z dzieci za sytuację w domu rodzinnym (z poszanowaniem prawa do milczenia i prawa do intymności),
 • poznawanie skutecznych sposobów osiągania własnych celów, wzbudzanie motywacji do ich osiągania,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz samopoznanie, wzrost akceptacji siebie i innych,
 • wsparcie psychiczne i emocjonalne w grupie rówieśniczej,
 • poszukiwanie wartości i celów ważnych w życiu i zachowań zgodnych z ustalonymi normami,
 • nabycie umiejętności skutecznego odmawiania - w sytuacjach godzących w moje dobro,
 • oddzielenie spraw zależnych ode mnie i takich, na które nie mam wpływu,
 • nabycie podstawowych umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania uczuć i wykorzystania tej wiedzy w celu lepszego radzenia sobie z nimi.
 • nauczenie się podstawowych technik wykorzystania własnej energii psychicznej.

VII. Warsztaty artystyczne

Podczas pobytu w szkole dzieci mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach: plastycznych, muzycznych oraz przedstawieniach teatralnych. Są one przygotowane przez nauczycieli pełniących rolę opiekunów grup. Ponadto – w przerwach pomiędzy zajęciami ruchowymi lub po powrocie z basenu – dzieci będą oglądają bajki i filmy dla młodzieży odtwarzane z kaset VHS lub płyt DVD.

VIII. Skorzystanie z oferty programowej placówek kulturalno-oświatowych, działających na terenie miasta.

 • MDK (projekcje filmów, przedstawienia teatralne);
 • Muzeum Ziemi Rawskiej (obejrzenia wystawy);
 • Miejska Biblioteka Publiczna Oddział Dziecięcy.

ZADANIA PÓŁKOLONII

 • współzawodnictwo zespołowe w grupach drużynowych (piłka koszykowa, piłka    nożna halowa, unihokej, ringo),
 • turnieje indywidualne (tenis stołowy, badminton, szachy),
 • gry i zabawy sprawnościowe dla grup z klas I – III, IV –VI, współzawodnictwo zespołowe i indywidualne,
 • wyjazdy na pływalnię w Rawie Mazowieckiej,
 • organizowanie dzieciom właściwego zagospodarowania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy,
 • prowadzenie wczesnej profilaktyki,
 • wspieranie wychowawczej roli rodziny,
 • konkursy plastyczne zakończone wystawami,
 • olimpiada sportowa,
 • tworzenie dokumentacji z każdego dnia ferii ,
 • praca uczniów z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym.

WARUNKI LOKALOWE I SPRZĘTOWE

 • do dyspozycji każdej grupy przekazane jest pomieszczenie lekcyjne (miejsce spotkań grupy, zajęć plastycznych, gier świetlicowych, nauki piosenek),
 • zajęcia sportowe odbywają się w salach gimnastycznych szkoły,
 • uczniowie korzystają z basenu w Rawie Mazowieckiej,
 • dla potrzeb półkolonii zostaje wydzielona część sprzętu szkolnego i protokolarnie przekazana kierownikowi półkolonii,
 • w określonych dniach i godzinach do dyspozycji uczestników jest oddana pracownia informatyczna,
 • nauczyciele specjaliści pomagają dzieciom wykonywać zadania wynikające z programu półkolonii,
 • posiłki są przygotowywane przez personel stołówki szkolnej i tam spożywane.Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.