Logowanie

Dni Kultury Chrześcijańskiej

Nasza szkoła od lat propaguje w środowisku wartości chrześcijańskie. Podejmowane są różnorodne akcje, których celem jest upowszechnianie pozytywnych treści. Jednym ze sposobów realizacji tego założenia są organizowane każdego roku, przed świętami Bożego Narodzenia, „Dni Kultury Chrześcijańskiej”.

Jako człowiekowi i nauczycielowi, wartości chrześcijańskie są mi szczególnie bliskie, dlatego też aktywnie włączyłam się w realizację tego projektu. Program jest adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Celem programu jest przede wszystkim:

-   upowszechnianie treści chrześcijańskich w różnych formach pracy z dziećmi;

-   uczenie tolerancji wobec bliźnich, akceptowanie drugiego człowieka, miłość jako istotny czynnik braterstwa wśród ludzi;

-   wpajanie uczniom, iż dobroć to najlepszy doradca w codziennym życiu;

-   uświadamianie dzieciom znaczenia rodziny, budzenie odpowiedzialności za szczęście rodzinne;

-   wychowanie w szacunku wobec rodziców;

-   umacnianie przekonania, że wszyscy ludzie są braćmi, wychowanie do szerzenia braterstwa między ludźmi;

-   uwrażliwianie dzieci na sytuacje pobudzające do realizacji posłannictwa jedności i pokoju wśród ludzi;

-   wychowywanie uczniów do pielęgnowania w sobie zapotrzebowania na wartości kultury duchownej,

-   budzenie poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne i kształtowanie postawy obrony wobec krzywdzonych;

-   uwrażliwianie dzieci na znaczenie prawdy w życiu ludzi;

-   wychowywanie dzieci do poszanowania dobrego imienia i godności człowieka;

-   wychowywanie do dialogu, zrozumienia i wybaczania nieodzownych cech w stosunkach międzyludzkich.

W poszczególnych latach realizacji programu wychowawczego “Dni Kultury chrześcijańskiej” jeden z w.w. celów jest wiodący.

 

Cele programu wychowawczego “Dni Kultury Chrześcijańskiej” są realizowane poprzez następujące zadania:

  • konkursy: 

-   plastyczne,

-   literackie,

-   poetyckie,

-   muzyczne,

-   wiedzy biblijnej.

  • działania o charakterze informacyjno-poznawczym:

-   audycje przez radiowęzeł ( tematyka zgodna z wiodącym celem programu realizowanym w danym roku);

-   jasełka i przedstawienia,

-   spotkania z ciekawymi ludźmi,

-   gazetki ścienne, wystawy,

-   przystrajanie korytarzy i klas szkolnych, tworzenie świątecznej atmosfery,

-   spotkania wigilijne w klasach

·            akcje

-   zbiórka darów dla potrzebujących ( dzieci z innych szkół, domu dziecka, opieki społecznej),

-   zbiórka pieniędzy ze sprzedaży znaczków, pocztówek, kalendarzyków

 

Cele ewaluacji:

-   określenie wartości edukacyjnej i skuteczności programu,

-   dostosowanie celów i zakresu treści programowych do możliwości, potrzeb i oczekiwań uczniów,

-   określenie dalszych kierunków pracy z programem.

 

Zakres badań ewaluacji:

-   dobór treści programowych w odniesieniu do potrzeb uczniów, możliwości ich realizacji oraz oczekiwań wychowawczych ze strony szkoły,

-   sposób prowadzenia zajęć (metody i formy pracy),

-   warunki realizacji programu,

-   skuteczność w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw ucznia.

 

Dni Kultury Chrześcijańskiej pozwalają dobrze przygotować się do zbliżających Świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia w tych dniach ulegają zmianie według odrębnego harmonogramu. Lekcje zaczynają audycje przygotowane przez kolejne klasy, nadawane przez szkolny radiowęzeł. W ciągu dnia odbywają się konkursy, przedstawienia oraz działania rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów.

Na uroczyste otwarcie projektu wystawiany jest program okolicznościowy wprowadzający w nastrój zbliżających się świąt. Po spektaklu zamykającym obchody następuje rozstrzygnięcie ogłoszonych wcześniej konkursów. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody.
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.