Logowanie

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

 

W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do ogólnokrajowego konkursu dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ. Hasłem konkursu było: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

Konkurs przeprowadzany był w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. Szkoła, po wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem konkursu, otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły i dyplom honorowy.

Celem konkursu było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

 

W ramach konkursy w szkole zostały podjęte następujące działania:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. 

 

Wykonanie:

Liczba uczniów w szkole 434.

Liczba klas 20

Liczba przeprowadzonych debat 20.

Liczba uczestników debat 434

Przesłano do jury 33 testy – uczniów klas IV-VI drogą pocztową.

 

Debaty przeprowadzono we wszystkich klasach. Wychowawcy klas otrzymali scenariusze zajęć wg których przygotowali lekcje. W klasach I-III zajęcia z uczniami wg otrzymanego scenariusza przeprowadzali wychowawcy, dostosowując zakres materiału do możliwości poznawczych uczniów. W klasach IV-VI zajęcia o tej tematyce przeprowadził nauczyciel historii. Ze względu na konieczność realizacji podstawy programowej (1 godzina historii w tygodniu) tematyka poruszana była na kilku spotkaniach w każdej klasie (załącznik nr 1). W klasach IV - VI przeprowadzono debaty na temat: "Czy jesteśmy obywatelami naszego państwa, członkami społeczeństwa, przestrzegamy prawa?" Celami spotkań były: rozumienie przez uczniów pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej, popularyzacja zasad funkcjonowania państwa i społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie zapoznali z  pojęciami: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Odnajdywali i gromadzili informacje na podstawie fragmentu tekstu. Wyciągali wnioski na podstawie zebranych informacji. Pracowali  w grupach. Po przeprowadzonych zajęciach nauczyciel historii przeprowadził test związany  z realizowanymi zagadnieniami.

Uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się na zadane pytanie, podawali szereg przykładów łamania prawa w szkole i poza nią. Wielu wskazywało, że przykład idzie z góry i podawało szereg przykładów łamania prawa przez dorosłych. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami życia społeczeństwa. Część uczniów broniła naszego społeczeństwa twierdząc, że patrząc na inne kraje nasze społeczeństwo przestrzega prawa. Wielu uczniów podawało przykłady łamania prawa w innych krajach zaobserwowane podczas wakacji czy wyjazdów. Wniosek z debat był następujący: trzeba wiele zmienić na lepsze w naszym społeczeństwie, również wśród najmłodszych obywateli, ale wszystko zależy od nas, szczególnie od najmłodszych, którzy niedługo będą rządzili w naszym państwie. Na zakończenie zajęć uczniowie pisali test, najlepsi uzyskali piątki i szóstki z historii i społeczeństwa.

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. 

 

Wykonanie.

Liczba uczestników konkursu Co powinno się zmienić - napłynęły 43 prace

Przesłano do jury 10 prac plastycznych i 1 zwycięską literacką – tak, na płycie CD.

 

 1. W ramach tego zadania uczniowie brali udział w konkursie plastycznym „Kodeks szkolny”, Kodeks rodzinny” oraz konkursie literackim - opowiadanie z morałem nt. relacji w rodzinie lub wśród rówieśników.

Napłynęły 43 prace. Regulamin konkursów zamieszczono na stronie internetowej szkoły http://www.sp1rawa.pl/sp1/index.php/10-aktualnosci/98-szkolne-konkursy-w-ramach-ogolnokrajowego-konkursu-qbezpieczna-szkola-bezpieczny-uczenq .

Najlepsze prace (w liczbie 11) zostały udokumentowane na zdjęciach i przesłane w postaci załączników. Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu, na jednej ze ściennych gazetek. Ekspozycja prac cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, a wychowawcy klas w procesie wychowawczym odwołują się do przedstawionych przez dzieci zasad.

 1. Przeprowadzono również we wszystkich klasach pogadanki na godzinach z wychowawcą  o takiej tematyce
 2. W klasie VI c odbyły się dwa i będą kontynuowane systematyczne spotkania z psychologiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dotyczące właściwych zachowań koleżeńskich.
 3. W dniu 27.03.2012 r. odbyły się trzy spotkania z policjantem dla uczniów klas V, w ramach których przypomniano bezpieczne zasady poruszania się po drogach na rowerze.

Uczniom przypomniano wyciąg z przepisów:

 • rowerzysta musi korzystać z drogi dla rowerów lub pieszych i rowerów;
 • na skrzyżowaniu drogi rowerowej z ulicą, rowerzysta nie ma pierwszeństwa;
 • rowerzysta nie może poruszać się na rowerze po przejściu dla pieszych, musi zsiąść z roweru i przejść pieszo przez przejście;
 • rowerzysta nie może korzystać z chodnika dla pieszych poza pewnymi wyjątkami;
 • rowerzysta korzystający z drogi dla rowerów ma pierwszeństwo przed pieszym;
 • pełnoletni rowerzysta może korzystać z chodnika lub lewej strony jezdni, jeżeli ma pod opieką dziecko do lat 10 oraz nie ma możliwości jazdy prawą stroną – wciąż ustępuje miejsca nadjeżdżającym pojazdom;
 • do 18 roku życia rowerzysta musi mieć ze sobą kartę rowerową, która wydaje dyrektor szkoły, osoby pełnoletnie nie potrzebują żadnych uprawnień do poruszania się na rowerze po drogach,
 • nie wolno jeździć na rowerze w stanie nietrzeźwym (powyżej 0,5 promila);
 • rowerzyści nie muszą w okresie zimowym używać świateł w ciągu dnia. 

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. 

 

Wykonanie.

Liczba spotkań 5.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego. Liczba uczestników spotkań 434 (łącznie) w tym: 434 z przedstawicielem Policji , Straży Pożarnej, a 77 uczniów z przedstawicielem Pogotowia Ratunkowego.

 

 1. Podczas spotkania z przedstawicielem Policji i Straży Pożarnej poruszane były następujące zagadnienia:
 • Bezpieczeństwo dzieci w domu;
 • Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i z powrotem;
 • Bezpieczeństwo dzieci w szkole;
 • Niebezpieczne zabawy;
 • Niebezpieczni nieznajomi;
 • Niebezpieczne używki;
 • Nie jesteś sam.

Przedstawiciel  Straży Pożarnej poruszył tematykę zagrożenia zaczadzeniem, jakie pojawia się w okresie zimowym oraz niebezpieczeństwa zabaw na lodzie.

Celem spotkania z policjantem i strażakiem było:

 • Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie, sprawność fizyczną dziecka.
 • Wyrabianie u dzieci, czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.
 • Wskazanie właściwych  zwyczajów, obyczajów i zachowań wobec kolegów szkolnych, nauczycieli, osób obcych.
 •  Kształtowania u dzieci postawy ograniczonego zaufania do obcych.
 • Wykształcenie u dzieci umiejętności unikania sytuacji stania się ofiarą przestępstwa, czy żywiołu lub sprawcą nieszczęścia, nabycie umiejętności proszenia o pomoc w chwili zagrożenia oraz wyuczenie tzw. bezpiecznych zachowań.
 •  Wskazanie dzieciom konieczności wyposażenia w następujące umiejętności:

       * Kształtowania umiejętnego proszenia o pomoc.

       * Poznania osób życzliwych przyjaznych do których można zwracać się o pomoc, przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją zagrażającą  zdrowiu i życiu .

        * Poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie.

Po wyżej wymienionych spotkaniach, uczniowie otrzymali kartki z wypisanymi najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 1. W klasach V, jak każdego roku, odbyły się szkolenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, prowadzone przez przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego. W trakcie zajęć odbyła się pogadanka teoretyczna oraz zajęcia praktyczne, min. z wykorzystaniem fantomów. Celem szkolenia było:
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpiecznych sytuacji i zachowań w otoczeniu
 • i życiu codziennym ucznia,
 • zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z pierwszą pomocą,
 • uświadomienie uczniom moralnego i prawnego obowiązku udzielenia pierwszej pomocy,
 • przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, zagrożeń z tym związanych i sposobów ich unikania.

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta” – język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego …” 

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 20.  

Liczba uczestników 434.

 

 1. Jest to tematyka poruszana obligatoryjnie w programach wychowawców klas. Odbywają się pogadanki na godzinach z wychowawcą, ale również wszyscy pracownicy szkoły reagują na wszelkie przejawy niewłaściwych zachowań dzieci, zgodnie z obowiązującymi w szkole „Procedurami postępowania w sytuacjach trudnych i problemowych” (utworzonych przez rodziców, dzieci i nauczycieli w roku szkolnym 2002/2003 ).
 2. W szkole odbywa się dużo imprez klasowych, zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek klasowych, podczas których zwraca się również szczególną uwagę na właściwe zasady zachowania uczniów.
 3. Od sześciu lat prowadzone są w szkole zajęcia psychoedukacyjne z uczniami mającymi różnego typu zaburzenia emocjonalne. W ramach zajęć poruszana jest tematyka oraz wykonywane ćwiczenia mające na celu poprawę komunikacji.

W pracy z dziećmi wielokrotnie obserwujemy zmagania się z trudnościami życiowymi pewnej grupy uczniów. Są to osoby, które doświadczają chaosu w rodzinie, w szkole, często też w grupie rówieśniczej. Wynikiem takiego oddziaływania staje się kłopotliwe zachowanie, słabe wyniki w nauce i odrzucenie. Szkoła jest dla nich miejscem niepowodzeń w zadaniach i kontaktach społecznych, a porównywanie siebie z innymi wypada niekorzystnie. Brak stałości środowiska wychowawczego powoduje dezorientacje w świecie społecznych norm i wartości, nie rozumienie sensu przestrzegania zasad moralnych. Brak orientacji wyraża się niezrozumieniem emocji, jakie przeżywają ludzie z ich najbliższego otoczenia w związku z ich zachowaniem, które to często narusza standardy zachowań akceptowanych społecznie. Klimat, w jakim wzrastają dzieci w rodzinach zaburzonych dysfunkcją charakteryzuje się deficytem w sferze poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, akceptacji siebie takim, jakim się jest, zakazem ujawniania swych uczuć i myśli.

Można wśród nich wyróżnić: dzieci pochodzące ze środowisk patologicznych (rodziny z problemem alkoholowym), dzieci zaniedbane z rodzin wielodzietnych, z rodzin rozbitych, wychowywane przez samotne matki, samotnych ojców, czy też przez innych członków rodziny; dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) często nie radzą sobie z problemami dnia codziennego, są niewydolni wychowawczo oraz w większości przypadków nie podejmują żadnej współpracy ze szkołą, często wręcz unikają kontaktów z nauczycielami; opieka rodzicielska jest niewystarczająca; często wykazują zupełną obojętność na sprawy własnych dzieci; dzieci z rodzin objętych nadzorem kuratora sądowego.

Uczniowie z takich rodzin są często nadpobudliwi, zahamowani emocjonalnie, żyjący w ciągłym napięciu. Czują się niepotrzebni w domu rodzinnym, nie potrafią nawiązywać kontaktów z rówieśnikami, są izolowani w grupie rówieśniczej czy klasie, mają niskie poczucia własnej wartości. Żyją w ciągłym zawstydzeniu i poczuciu bycia gorszym. Tworzą wokół siebie atmosferę złości i wrogości do całego świata. Narasta w nich agresja.

Z myślą o takiej grupie osób stworzono program zajęć psychoedukacyjnych. Celem niniejszych zajęć jest:

 • pomoc uczniom w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka, ze szczególnym położeniem nacisku na uczucia i emocje, które mają decydujący wpływ na relacje międzyludzkie,
 • pomoc uczniom w lepszym zrozumieniu pojęcia tolerancji w jego szerokim i wąskim znaczeniu, jak też
 • wzbudzenie w uczniach chęci pracy nad sobą i kontroli nad własnym życiem.
 • wypracowanie zasad funkcjonowania w grupie,
 • ustalenie nowych norm grupowych,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci, poprzez nawiązanie, satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi (zmiana sposobu zachowań),
 • zmniejszenie napięć i niepokojów (odreagowanie emocjonalne),
 • poznanie zasięgu zjawiska,
 • analiza przyczyn i ich eliminowanie,
 • dostarczenie wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, ucznia oraz procedur postępowania w przypadku łamania obowiązujących zasad,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z przemocą,
 • wzmocnienie więzi między członkami grupy,
 • kierowanie się zasadami afirmacji, bliskiego kontaktu, otwartości,
 • dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi, potrzeb własnych i drugiego człowieka – akceptacja wobec odmienności drugiego człowieka.
 1. W okresie trwania programu odbyły się w klasach V i VI pogadanki i ćwiczenia  w ramach godzin wychowania do życia w rodzinie, dotyczące właściwych relacji między rówieśnikami, a także w rodzinie. Część zajęć przeprowadzona była z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
 2. We wszystkich klasach odbyły się pogadanki wg przesłanego przez Państwa scenariusza. W czasie zajęć uczniowie zapoznani zostali z podstawowymi prawami związanymi z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej oraz dokumentami zawierającymi informujące na  ten temat. Podano liczne przykłady zachowań uczniów naruszających godność, dobra osobiste innych kolegów oraz omówiono konsekwencje  jakie ponieśliby w związku z niewłaściwym zachowaniem wobec nich. Przypomniano uczniom o konieczności przestrzegania zasad statutu szkoły. kontraktów zawartych w klasach oraz obowiązujących w szkole regulaminów. Omówiono również zasady bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych w sieci, komunikatorów.  Uczniowie z pełnym zaangażowaniem oraz kreatywnością udzielali się w przeprowadzonych zajęciach. Z łatwością potrafili wymienić oraz  zaprezentować przykładowe zachowania naruszające godność osobistą człowieka. Wykazali się również znajomością instytucji, w których można znaleźć pomoc oraz pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności. Praca przebiegała w grupach, parach jak oraz indywidualnie.  Uczniowie z zaangażowaniem wyrażali swoje opinie i spostrzeżenia. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach.

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić? 

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 20.

Liczba uczestników 434. 

 

 1. Wychowawcy klas V i VI w listopadzie, na podstawie otrzymanych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych materiałów (ulotki dla rodziców i uczniów, scenariuszy spotkań) przeprowadzili zajęcia  nt. napojów energetycznych. Kampania ma na celu przeciwdziałanie bierności, bezradności  i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży. Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 oscyluje wokół dwóch dużych tematów. Są nimi: asertywność i syndrom wyuczonej bezradności.
 2. Odbyły się pogadanki na godzinach z wychowawcą zgodne z załączonym scenariuszem zajęć 
 3. 05 i 12.12.2012 r. wśród uczniów klas VI został przeprowadzony przez pedagoga Centrum PROGRES w Koluszkach program profilaktyczny „Debata”.

Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Program DEBATA jest adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji.

4. 01, 08 i 13.12.2012 r. wśród uczniów klas III został przeprowadzony program Cukierki.

Program Wczesnej Profilaktyki "Cukierki" jest oparty na bajce pod tym samym tytułem. Program "Cukierki" należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uprzedzającej, która może być najbardziej skuteczna. Opiera się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" w zespole klasowym i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły. Wykorzystanie m.in. metody fabuły w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym.

 1. W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki – od początku jego powstania w szkole – realizujemy obligatoryjnie zagadnienia dotyczące używek, w cyklu 3-letnim 
 2. W ramach zajęć psychoedukacyjnych poruszana jest tematyka uzależnień.
 3. W trzech klasach V i trzech VI został przeprowadzony cykl zajęć  - „Program Jestem OK.” W pozostałych klasach jest on w trakcie realizacji.

Program „Jestem O.K.” ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień. Zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie, aktywizującej uczniów. Celem programu jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. Program akcentuje potrzebę pracy dotyczącej rozwijania umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie.

Na pierwszej i drugiej lekcji przekazano w formie warsztatu wiedzę na temat istoty uzależnienia, natomiast lekcja trzecia i czwarta uczyła umiejętności odmawiania, odróżniania myśli wspierających od przeszkadzających – nieodłącznych części monologu wewnętrznego. Uczniowie zgodnie dochodzili do wniosku, iż należy kategorycznie odmawiać nie wdając się z w zbędne dyskusje i tłumaczenia, należy poszerzać swoją wiedzę na temat skutków działania używek, pracować nad sobą i wzmacniać poczucie własnej wartości.

 1. Zorganizowanie spotkania pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej z rodzicami uczniów klas VI nt.: „Dopalacze – czym są? Wpływ właściwej diety na zachowania dzieci i młodzieży”. 

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 20.  

Liczba uczestników 434.

 

 1. Przeprowadzono przez wychowawców we wszystkich klasach pogadanki zgodnie  z załączonym scenariuszem zajęć
 2. W klasach V i VI w ramach programu profilaktycznego „Jestem OK” zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego (specjalista z resocjalizacji) zajęcia pt „Mur odmowy”. Uczniowie pod nadzorem prowadzącego ćwiczyli umiejętność asertywnego odmawiania. Podczas zajęć promowano inicjatywę dzieci w pokonywaniu presji wywieranej przez rówieśników.

 

Zadanie 7:

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

 

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych konwersatoriów 20.

Liczba uczestników 434.

 1. Przeprowadzono przez wychowawców we wszystkich klasach pogadanki zgodnie z załączonym scenariuszem zajęć
 2. W szkole przeprowadzono akcję pomocy dla Mikołaja, dla którego istnieje konieczność zakupienia protez kończyn. W ramach akcji wszystkie dzieci zbierają plastikowe korki, które systematycznie odbierane są przez rodziców i przekazywane rodzinie chłopca (załącznik – plik ze zdjęciami na płycie CD).
 3. Od 7 lat w szkole tworzone są klasy integracyjne. W naszej szkole nikogo nie dziwi dziecko na wózku inwalidzkim, nikt nie wyśmiewa się z deficytów, jakie posiadają niektórzy uczniowie. W naszej szkole bawią się i uczą dzieci zdrowe z normą intelektualną i te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do kształcenia się w szkole masowej, a rodzice do decydowania o właściwej drodze edukacyjnej /Mówi o tym artykuł 23 Karty Praw Dziecka/. Dostrzegamy, że coraz więcej przychodzi na świat dzieci z mikrouszkodzeniami i mikrodefektami, na które niebagatelny wpływ ma rozwój cywilizacji. Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko było zdrowe, ale los wielu z nich doświadcza według własnego uznania. Z tym problemem ci ludzie dalej muszą żyć, a zdrowe społeczeństwo nie może milczeć, wpadać w obojętność, bo oni są wśród nas.

W założeniu ideowym klas integracyjnych chodzi nie tylko o nauczanie, ale przede wszystkim o wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka. W ramach zajęć integracyjnych uczniowie uczą się wzajemnej przyjaźni na płaszczyźnie: dziecko zdrowe – dziecko niepełnosprawne. Uczą się także tego, jak w naturalny sposób poprosić o pomoc, wtedy, kiedy jej potrzebują, uczą się samodzielności i decydowania o sobie. Przy tego typu zajęciach musimy pamiętać, że psychika ludzi niepełnosprawnych jest bardzo krucha, wrażliwa, stąd czasami potrzeba dłuższego czasu, aby nabrały pewności siebie i zaufania, aby zaakceptowały zdrowe koleżeństwo i nauczyciela. Wszystkie nasze działania mają oscylować ku jednemu, a mianowicie mamy przygotować powierzone nam dzieci niepełnosprawne do życia wśród nas, a nie obok nas.

Słowem, klasy integracyjne dają szansę wszystkim dzieciom. Nie dopuszczamy do selekcji. W naszej szkole kierujemy się dewizą „wszystkie dzieci są nasze”. 

 

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 20.

Liczba uczestników 434.

 

 1. Przeprowadzono przez wychowawców we wszystkich klasach pogadanki zgodnie  z załączonym scenariuszem zajęć. Celem spotkań było: uświadomienie uczniom, gdzie można szukać pomocy i jak okazać pomoc osobom samotnym; kształtowanie właściwych postaw wobec osób dotkniętych problemem samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej znajdujących się w szkole i najbliższym środowisku.

W czasie konwersatorium uczniowie aktywnie brali udział, pracowali indywidualnie, zespołowo i grupowo. Aktywnie włączyli się w pogadankę na temat osób potrzebujących pomocy oraz postawy altruistycznej ze zwróceniem uwagi na możliwości tego typu zachowań wobec ludzi nam bliskich i zupełnie obcych.

„Akcja korek”

Na pomysł przeprowadzenia w szkole wielkiej zbiórki korków dla Mikołaja Janeczko wpadła Marysia Małachowska, uczennica klasy IIc. Każda klasa włączyła się w tą szlachetną akcję. Wspólnymi siłami uczniom udało się uzbierać 100 kg korków. Najwięcej, bo aż 6000 nakrętek przyniósł do szkoły Adam Ciołek. Pieniądze ze sprzedaży plastikowych korków zostaną przeznaczone na protezy dla małego chłopca. Mikołaj, który we wrześniu skończył roczek ma, bowiem wrodzone wady rączek i nóżek.

„Świat bez głodu”

Samorząd Uczniowski od połowy października promował akcję ‘’Traktor dla Malual – Chat’’. Wpisuje się ona  w kampanię  ‘’Świat bez głodu’’ zainicjowaną przez Polską Akcję Humanitarną, która chce pomóc sudańskim rolnikom w stworzeniu nad brzegiem Nilu farmy, gdzie gospodarować będzie 50 osób. Codziennie przedstawiciele samorządu chodzili od klasy do klasy ze specjalnie oklejoną puszką i zbierali dobrowolne wpłaty. Puszka była cały czas w obiegu, więc jeśli dziecko jednego dnia nic do niej nie wrzuciło mogło to zrobić przy następnej okazji. Samorząd zorganizował również szkolną dyskotekę, z której dochód ze sprzedaży ‘’wejściówek’’ został przeznaczony właśnie na wsparcie akcji „Świat bez głodu’’. Łączna kwota, którą uzbieraliśmy to 330zł.

„Góra Grosza”

Od wielu lat aktywnie włączamy się również w ogólnopolską akcję ‘’Góra grosza’’. Głównym celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Samorząd Uczniowski codziennie zbierał pieniądze, które uczniowie wrzucali do puszki. Jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 1 aktywnie włączyła się w obchody XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez trzy dni członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierali pieniądze do puszek. W szkole odbyła się także dyskoteka, z której dochód częściowo zasilił konto orkiestry. Kwota uzyskana ze sprzedaży biletów to 100zł. Z kwestowania udało się nam zebrać 463zł. Do akcji włączyli się wszyscy: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Łączna kwota zgromadzona w naszej szkole to 563zł. Z roku na rok suma ta stale wzrasta, co pokazuje, że jesteśmy empatyczni i umiemy solidarnie włączyć się działania o charakterze charytatywnym i społecznym.

„Szlachetna paczka”

„Szlachetna Paczka” to akcja świątecznej pomocy prowadzona w naszej szkole od trzech lat. Niestety w tym roku nie zorganizowano magazynu w Rawie Mazowieckiej. Nauczyciele  i uczniowie zdecydowali, że pomożemy rodzinom, które mieszkają najbliżej naszego miasta. wybór padł na Białą Rawską i Skierniewice. W przygotowaniu paczek dla potrzebujących rodzin włączyli się rodzice i uczniowie ze wszystkich klas. Dary dla wybranej rodziny zostały przygotowane w ciągach klasowych. Uczniowie klas I-III wspólnie z zerówkami zgromadziły wiele paczek, które trafiły do potrzebującej rodziny z okolic Białej Rawskiej Przez dwa tygodnie gromadzono produkty żywnościowe, chemiczne, ubrania oraz zabawki. Zaangażowanie dzieci, a przede wszystkim ich rodziców przerosło najśmielsze oczekiwania. Paczka szóstoklasistów przekazana została ośmioosobowej rodzinie, w której najstarsze dziecko ma osiem lat, a najmłodsze zaledwie kilka miesięcy.

 

Zadanie 9

Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia …. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego –  w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

 

Wykonanie:

Liczba konwersatoriów 24.

Liczba uczestników 434

Konwersatoria prowadzili wychowawcy i policjant.

 

 1. Przeprowadzono przez wychowawców we wszystkich klasach pogadanki zgodnie z załączonym scenariuszem zajęć.
 2. Odbyły się spotkania uczniów 4 klas VI z przedstawicielem Policji nt. zachowań o znamionach przestępstwa.

Na spotkaniu z uczniami policjant omówił zagadnienia związane z odpowiedzialnością  karną nieletnich jako sprawców czynów karalnych w nawiązaniu do przestępstw, jak i wykroczeń. Uczniom wszystkich klas VI przedstawione zostały ustawowe znamiona niektórych przestępstw w tym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególny nacisk policjant kładł na zachowania w miejscach publicznych, a w szczególności deptakach skwerach czy parkach. Spotkanie z uczniami było również dobrą okazją do nawiązania do Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dlaczego nastolatki piją alkohol, jakie szkody i zagrożenia wywołuje powtarzające się picie alkoholu przez młodzież nawet w ilościach nieszkodliwych dla dorosłych, jak poważnie alkohol  uszkodzić może procesy rozwojowe, kiedy zaczyna się uzależnienie, gdzie jest granica między nadmiernym piciem, a piciem nałogowym.

Policjant zasygnalizował również podstawowe zagadnienia z Ustawy o  Przeciwdziałaniu Narkomanii omawiając odpowiedzialność karną między innymi za wytwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych, o wprowadzaniu do obrotu środków odurzających lub ułatwieniu ich użycia, czy też nakłanianiu do ich użycia. Ponadto omówił środki karne jaki nakładane są za posiadanie środków odurzający lub substancji psychotropowych.

 

Zadanie 10

Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów.

 

Wykonanie:

W szkole przeprowadzono akcję uświadamiania uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy  w nagłych wypadkach. Na stronie internetowej szkoły (www.sp1rawa.pl) umieszczono przesłany nam od Państwa materiał edukacyjny, który cieszył się bardzo dużą popularnością. Uczniowie uczyli się samodzielnie oraz z wychowawcami. W każdej klasie w drodze eliminacji zostały wyłonione zespoły najlepiej przygotowanych uczniów, które rywalizowały ze sobą w ramach przeprowadzonego na sali gimnastycznej konkursu „Udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu oraz świetnie poradzili sobie w zajęciach praktycznych. Z każdego poziomu klas zostali wyłonieni i nagrodzeni zwycięzcy. Pozostali otrzymali nagrody pocieszenia.  Zespół najlepiej przygotowany teoretycznie oraz zespół najlepiej wykonujący ćwiczenia praktyczne, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami, prowadząc pod okiem nauczyciela ćwiczeni z rówieśnikami podczas dodatkowych zajęć. Wzbudza to wielkie zainteresowanie, a zespołom szkoleniowym daje dużo satysfakcji.

  

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

- sprawozdanie z realizacji działań w formie pisemnej,

- płytę zawierającą zdjęcia z realizacji różnych zadań,

- wykaz tematyki i terminów realizacji zajęć na podstawie nadesłanych scenariuszy,

- testy z zadania 1,

- wydruk podstawowych informacji nt. bezpieczeństwa, jakie otrzymali uczniowie po spotkaniu z policjantem i strażakiem,

- zagadnienia dotyczące używek, w cyklu 3-letnim.

 

 

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji.

W naszej szkole działania w zakresie profilaktyki od lat są szeroko zakrojone. Udział w tym konkursie urozmaicił formy tych działań, uwzględniając tematykę, która była poruszana w mniejszym zakresie. Debaty z dziećmi pozwoliły na lepszą ocenę znajomości ich wiedzy i poglądów na zagadnienia zawarte w przesłanych od Państwa scenariuszach.

Realizacja programu przyczyniła się do tego, że uczniowie zakresie miarę swoich możliwości  i umiejętności osiągają sukces, przez co wzrasta ich samoocena, poprawiają się ich relacje w z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami czy z nauczycielami.

W zakresie wychowania istotna jest widoczna poprawa w zachowaniu dzieci.

W zakresie profilaktyki dzieci są świadome istniejących zagrożeń, umieją dokonać trafnego wyboru.

Zauważalne są następujące zmiany:

 • zwiększenie samoświadomości, wglądu we własne potrzeby i przeżycia,
 • odreagowanie negatywnych napięć emocjonalnych,
 • rozwiązywanie typowych trudnych dla danego wieku problemów, w tym szczególnie interpersonalnych,
 • zmiana wzorów zachowań,
 • wzrost zdolności do empatii,
 • nabywanie umiejętność podejmowania decyzji,
 • nabywanie postawy asertywnej,
 • nawiązywanie bliskich relacji z rówieśnikami,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
 • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej i jej aprobaty,
 • zaspokojenie potrzeby nawiązania bliskiego kontaktu z osobą dorosłą,
 • zaspokojenie potrzeb wyrażania siebie, intymności,
 • zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej,
 • budowanie poczucia wspólnoty grupowej,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • dostarczenie wiedzy nt. skutecznej i nieskutecznej komunikacji,
 • zdobycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych.
 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym. Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.