Logowanie

scenariusze o prawach dziecka

Temat: Prawa dziecka, czyli co mówimy i robimy w imię praw najmłodszych

 

Cele:

Zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami dziecka

Uświadomienie uczniom powszechności praw

Wskazanie na przypadki łamania/nierespektowania praw dzieci

Uczeń potrafi wymienić kilka podstawowych praw dziecka

 

Metody pracy: słowna, oglądowa, aktywna – burza mózgów, promyczkowe uszeregowanie, dyskusja.

 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca grupowa, praca indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne:

kolorowe kółeczka z papieru służące do podziału na grupy; karty z działaniami matematycz­nymi do ułożenia hasła; ilustracje w postaci puzzli do pracy w grupach; rozsypanki zdaniowe; fiszki; wiersz Marcina Brykczyńskiego O prawach dziecka (zał.1); balony; hasło na transpa­rencie; karty wyjaśniające poszczególne prawa dziecka (zał.2); karty do pracy indywidualnej; wiersz Marcina Przywoźniaka Krzyknij nie! (zał.3); list do rodziców (zał.4); szary papier; klej; flamastry

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie

 

2. Podział uczniów na pięć grup (nawiązanie do pięciu kół olimpijskich)

Uczniowie losują z koszyka kółeczka w kolorze: niebieskim, czarnym, czerwonym, zielo­nym i żółtym. Przy jednym stoliku siadają dzieci z tym samym kolorem kółka.

 

3. Układanie hasła przewodniego lekcji

Na tablicy znajduje się 5 kartek z działaniami na mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100.Zadaniem uczniów jest wspólnie wykonać obliczenia, zapisać wynik i ułożyć liczby w kolejności malejącej. Następnie wybrane dziecko odwraca kartki z wynikami i odsła­nia hasło PRAWO.

 

P

R

A

W

O

9 x 8

100 : 2

6 x 8

6 x 6

77: 11

72

50

48

36

7

 

4. Krótkie wyjaśnienie wprowadzające do tematu

Nauczyciel wyjaśnia uczniom: Odsłonięte hasło jest tematem naszych dzisiejszych zajęć. Będziemy dziś mówić o prawach dzieci na całym świecie. Mogłoby się wam wydawać, że prawa mają tylko dorośli. Prawda jest jednak inna. Prawa mają też dzieci, mimo że nie ukończyły jeszcze 18 lat. Jakie to prawa, dowiecie się właśnie na tych zajęciach. Obowiązują one na całym świecie i dlatego nasz podział na grupy nawiązuje do pięciu kół olimpijskich, które są symbolem kontynentów na świecie.

 

5. Wyjaśnienie pojęcia prawo

Uczniowie wyjaśniają słowo prawo, pracując metodami: burza mózgów i promyczkowe uszeregowanie. Swoje dwie propozycje zapisują na małych żółtych karteczkach, a na­stępnie doklejają je do hasła zapisanego na tablicy. Wyjaśnienia powtarzające się przy­klejają obok siebie. Następuje konfrontacja pomysłów i wiadomości uczniów z hasłem encyklopedycznym. Uczniowie odszukują hasło prawo w encyklopedii. Nauczyciel od­czytuje również definicje haseł: obowiązek i uprawnienie.

Co to jest prawo?

Prawo to pewne normy prawne, reguły postępowania obowiązujące w państwie

Co to jest obowiązek?

Obowiązek to sytuacja, polegająca na tym, że musimy się w określony sposób, w danej sytuacji zachować. Nie mam możliwości wyboru postępowania.

Przykład: obowiązek szkolny (dzieci mają obowiązek uczęszczać do szkoły).

Co to jest uprawnienie?

Uprawnienie przyznaje nam prawa do wyboru określonego zachowania, bez nakładania na nas obowiązku.

Przykład: prawo do nauki, dzieci mają obowiązek chodzenia do szkoły, ale są uprawnio­ne do korzystania z bezpłatnej edukacji (państwo gwarantuje każdemu bezpłatny do­stęp do szkoły, ale uczeń wraz z rodzicami może wybrać szkołę prywatną lub społeczną, która jest płatna).

(Wyjaśnienia to po odczytaniu nauczyciel zawiesza na tablicy.)

 

6. Poznanie praw dziecka i ich znaczenia

Uczniowie pracują w grupach.

Dzieci układają ilustracje z puzzli oraz zdania z rozsypanek wyrazowych.

W kopertach każda grupa ma dwie ilustracje w postaci puzzli, należy je ułożyć, przykleić na kartonie, a następnie z kolorowych rozsypanek złożyć zdanie, dopasowując do ilu­stracji i również przykleić. Po zakończeniu pracy grupa zastanawia się, jak wytłumaczyć opracowane przez nią prawa dzieci.

 

PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Wszystkie dzieci mają takie same prawa, bez względu na płeć, kolor skóry, język, religię itp.

PRAWO DO OCHRONY

Dzieci mają prawo do ochrony przed przemocą, wyzyskiem, porwaniem, zaniedbywaniem.

PRAWO DO TOŻSAMOŚCI

Dzieci mają prawo do imienia, nazwiska i narodowości.

PRAWO DO POZIOMU ŻYCIA NIEZBĘDNEGO DO PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECKA

Dzieci mają prawo do tego, aby się właściwie rozwijać, dobrze odżywiać i mieć schronienie.

PRAWO DO OPIEKI

Dzieci niepełnosprawne mają prawo do specjalnej opieki i edukacji.

PRAWO DO NAUKI

Dzieci mają prawo do bezpłatnej edukacji.

 

Po wykonaniu zadania każda grupa prezentuje efekt swojej pracy.

Następnie nauczyciel czyta głośno zapisany na arkuszu dużego formatu wiersz Marcina Brykczyńskiego O prawach dziecka i wspólnie z uczniami dopina nazwy poszczególnych praw do odpowiednich fragmentów utworu (zał.1)

 

7. Moje prawa nie mogą naruszać praw drugiego człowieka – zabawa z balonami

Dzieci biegają po sali z balonikiem w ręku. Balony mogą być w kolorach wyznaczonych grup. Uczniowie mogą się ściskać, popychać, potrącać – chodzi o to, aby kilka baloników pękło.

Po zabawie następuje rozmowa z dziećmi na temat przestrzegania praw.

Baloniki to prawa dziecka, każdy je miał. Co się z nimi stało, gdy zbyt mocno popychaliście się wzajemnie? Jak się czuliście, gdy balonik uległ zniszczeniu? A gdyby to chodziło o wa­sze prawa?

Rozwinięcie kolorowego transparentu i odczytanie hasła (transparent w kolorach tęczy) MOJE PRAWA NIE MOGĄ NARUSZAĆ PRAW DRUGIEGO CZŁOWIEKA!!!

Wspólna odmiana słów „mam prawo” z pokazywaniem siebie wzajemnie lub osób na ułożonych wcześniej ilustracjach

Ja mam prawo, ty masz prawo, on ma prawo, ona ma prawo, my mamy prawo, wy macie prawo, oni mają prawo, one mają prawo.

8. Prawa dziecka w życiu codziennym – praca indywidualna uczniów (dwie wersje do wyboru w zależności od możliwości i umiejętności uczniów – zał.2).

Zadaniem każdego z uczniów jest odczytanie z karty pracy praw dzieci i zapisanie przy­kładu każdego z praw (wersja I).

Zadaniem każdego z uczniów jest nazwanie poznanego prawa dziecka i zapisanie go w karcie pracy, poprzez uzupełnienie zdań (wersja II).

 

9. Podsumowanie zajęć

Wspólne odczytanie wiersza Marcina Przewoźniaka Krzyknij nie!

Nauczyciel czyta właściwą zwrotkę wiersza, a uczniowie w odpowiednim momencie wykrzykują NIE!!! (zał.3).

 

10. Rozdanie listów do rodziców – wspólne przeczytanie i rozmowa na temat praw dziec­ka, wyjaśnienie wszystkich praw zawartych w liście przed jego podpisaniem (zał.4).

 

 

Bibliografia:

1. Marcin Brykczyński, O prawach dziecka, „Pentliczek” nr 23, 31 maja 1993 r.

2. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1966 r.(wyjaśnienie haseł: prawo, obowiązek, upraw­nienie)

3. Konwencja o prawach dziecka z 1989 r.(fragmenty)

4. Janusz Korczak, Prośba dziecka lub 20 reguł wychowania dzieci (List do rodziców)

5. Nauczycielka przedszkola, nr 10, styczeń 2007 r.(Ilustracje do puzzli i ich podpisy.)

6. Marcin Przewoźniak Krzyknij nie!

 

 

 

Temat: Prawa dziecka = Moje prawa

 

Cele:

zaznajomienie uczniów z pojęciami: prawa człowieka, prawa dziecka, Konwencja o pra­wach dziecka

zaprezentowanie podstawowych praw przynależnych każdemu dziecku

wskazanie, jakie prawa dzieci łamane są w Angoli

przedstawienie zakresu działania organizacji UNICEF

 

Metody pracy: burza mózgów, śnieżna kula, gra symulacyjna, mapa mentalna, dyskusja problemowa

 

Formy pracy: praca zbiorowa, praca w małych grupach

 

Pomoce dydaktyczne:

czerwone i zielone koperty z tekstami do gry symulacyjnej (zał. 5), pisemna informacja – no­tatka dotycząca najważniejszych założeń Konwencji o prawach dziecka, mapa Afryki z zazna­czoną na niej Angolą, zdjęcia, artykuły dotyczące sytuacji dzieci w Afryce, film dotyczący sytu­acji dzieci w Angoli i działalności UNICEF – do pobrania na:

http://pl.youtube.com/watch?v=jvjanV9ePTw, notka o UNICEF (zał.7), kartki dla każdego ucznia ze zdaniami do dokończenia: Mam prawo do…, duży arkusz papieru do tworzenia ma­py mentalnej (zał.6), napisy do rozmieszczenia na mapie mentalnej, kolorowe flamastry, kleje

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie

Nauczyciel ogląda wraz uczniami film. Próbuje uzyskać od uczniów odpowiedź na pyta­nia: Jakie prawa dzieci są łamane w Angoli? Kto dba o sytuację dzieci w Angoli? Nauczy­ciel analizuje z dziećmi film zwracając kolejno uwagę na cztery przedstawione w filmie dziedziny: zdrowie, edukację, równość, ochronę dla każdego dziecka (zał.7).W trakcie dyskusji próbuje wykazać różnice i podobieństwa między sytuacją dzieci w Polsce, a sy­tuacją dzieci w Angoli (zał.8).

 

2. Gra symulacyjna

Nauczyciel prosi uczniów, aby wybrali koperty i podzielili się według kolorów na dwie grupy. Nauczyciel objaśnia, że uczniowie, którzy mają czerwone koperty, mieszkają w Polsce, a ci uczniowie, którzy mają zielone koperty – to mieszkańcy Angoli. Wewnątrz kopert uczniowie jednej i drugiej grupy znajdują tekst (zał.5), który przedstawia ich sy­tuację. Uczniowie kolejno czytają teksty, szukają rozwiązania. Nauczyciel kieruje rozmo­wą uczniów, zwraca uwagę na to, że sytuacja dziecka w Polsce jest odmienna od sytuacji dziecka, które zamieszkuje Angolę (zał.8).

 

3. Praca w grupach, śnieżna kula, burza mózgów (10 min)

Uczniowie dobierają się w pary. Każda para otrzymuje kartkę ze zdaniami do dokończe­nia: Mam prawo do….Każda para wpisuje na kartce swoje propozycje. Następnie pary dobierają się w czwórki, czwórki w ósemki i tak długo powtarzają zadanie aż do podję­cia decyzji przez całą klasę. Pomysły uczniów są omawiane na forum klasy i usytuowane na mapie mentalnej (zał.6).

Zadanie wymaga dyskusji i prowadzenia negocjacji oraz podejmowania decyzji. Bardzo dobrze uczy wzajemnego słuchania się. Osiągnięte porozumienie będzie uwzględniało potrzeby wszystkich, gdyż ostatecznie wszyscy znajdą się w jednej grupie.

 

4. Praca z tekstem, pogadanka, wykład (15 min)

Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z krótką informacją dotyczącą Konwencji o prawach dziecka, głośno czyta jej treść i omawia z uczniami. Nauczyciel przywołuje nazwę ogól­niejszego dokumentu: Deklaracji Praw Człowieka i zwraca uwagę na to, że dzieci i do­rośli mają inne prawa. Pyta uczniów o nazwę dokumentu, w którym zapisane są prawa ucznia.

 

5. Część multimedialna (10 min)

Obejrzenie filmu i próba odpowiedzi na pytania: Jakie prawa dzieci łamane są w Angoli? Kto dba o sytuację dzieci w Angoli? Nauczyciel analizuje z dziećmi film, zwracając ko­lejno uwagę na cztery przedstawione w filmie dziedziny: zdrowie, edukację, równość, ochronę dla każdego dziecka.

 

6. Uszeregowanie pojęć dotyczących praw dziecka – tworzenie mapy mentalnej (ok. 20 min)

Uczniowie pracują wspólnie przy dużym stole, na którym leży arkusz papieru. Porząd­kują na nim napisy, informacje, symbole, mapy, zdjęcia, wszystko łączą kolejno strzałka­mi. Przykład (zał.6).

 

7. Podsumowanie (15 min)

Lekcja kończy się omówieniem stworzonej przez uczniów mapy mentalnej, która ułatwi uporządkowanie wiedzy zdobytej na lekcji. Mapa zostaje wywieszona w klasie.

 

Bibliografia:

1. Konwencja o prawach dziecka ONZ;
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.