Logowanie

Samorząd Szkolny

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


Regulamin Samorządu Uczniowskiego zawiera:

  I        Postanowienia ogólne

  II      Cele Samorządu Uczniowskiego

  III      Zadania Samorządu Uczniowskiego

  IV      Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego

  V       Organy Samorządu Uczniowskiego

  VI      Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

  VII     Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

  VIII     Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

  IX       Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

  X       Fundusze Samorządu Uczniowskiego

  XI      Postanowienia końcowe


I Postanowienia ogólne

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.                             
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły                                                       
    działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantami ogółu uczniów szkoły
4. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów.


II. Cele Samorządu Szkolnego:

1. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny uczniów.
2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.                                                                                                                 
3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz kształtowanie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami.


III. Zadania Samorządu Szkolnego:

1. Przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych organów rzecznictwa interesów całej społeczności uczniowskiej.
2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, artystycznych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
3. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły oraz zachęcanie do udziału w pracy społecznie - użytecznej w środowisku.
4. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, organizowanie i przeprowadzanie apeli ogólnoszkolnych, przygotowywanie programów artystycznych i okolicznościowych oraz redagowanie gazetek.
5. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłoszenie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi lub radzie pedagogicznej.


IV. Uprawnienia Samorządu Szkolnego:

1. Przedstawianie do planu pracy szkoły propozycji wynikających z zainteresowań i potrzeb uczniów.
2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów uczniów, udział w formułowaniu przepisów wewnętrznych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
3. Organizowanie życia szkolnego, uroczystości i imprez szkolnych, apeli, konkursów, dyskotek, dyżurów, kultywowanie tradycji szkolnych, wydawanie gazetki uczniowskiej.
4. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole.                 
5. Udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego (z głosem doradczym)                      
  w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych  i opiekuńczych.
6. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania nauczyciela na opiekuna Samorządu Szkolnego z ramienia rady pedagogicznej.
7. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi    w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez uczniów.


V. Organy Samorządu Uczniowskiego

1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
 a - Rada Samorządu Uczniowskiego                                                                         
2.   Rada Samorządu Uczniowskiego w dziesięcioosobowym składzie:                                                             
 a – przewodniczący,
 b - zastępca przewodniczącego do spraw organizacyjnych,                                                       
 c - zastępca przewodniczącego do spraw klas I –III,                                                                           
 d – sekretarz,
 e – skarbnik,
 f – członkowie rady.

W zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów w Radzie Samorządu Szkolnego są powoływane sekcje.

* kulturalno-oświatowa - organizuje życie kulturalne szkoły, zajmuje się imprezami i uroczystościami szkolnymi,

                                                                                                                                                                                                                                                                * * dekoracyjna - do zadań, której należy udział w dekoracji wnętrza szkoły na uroczystości i imprezy oraz organizowanie różnego typu wystaw,  

                              
* do spraw klas I –III – włącza się w życie kulturalne klas młodszych, organizuje  zabawy,     

                                                                                                    
* techniczna - zadaniem jest przygotowanie imprez pod względem technicznym, zapewnienie nagłośnienia, obsługi muzycznej i oświetlenia,


* porządkowa - organizuje udział uczniów w pracach porządkowych na terenie klasy, szkoły i jej otoczenia, organizuje, kontroluje i ocenia dyżury, 

                                  
*opiniująca – stosuje narzędzia badawcze mające na celu określenie oczekiwań, opinii i propozycji do pracy samorządu.   

 

* gazetki szkolnej – zapewnia przepływ informacji ze szkolną gazetką Nowinki z Jedynki 

                                                                                                                        
* sklepiku szkolnego – zajmuje się działalnością gospodarczą samorządu

Samorząd może powołać Sąd Koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami i innych przypadków naruszeń zasad zawartych w Kodeksie Ucznia i Regulaminie Szkoły.

Kadencja Rady Samorządu Szkolnego trwa przez cały rok szkolny.


VI. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1. Przewodniczący (zastępcy przewodniczącego)
 a - reprezentują Samorząd Uczniowski,
 b - kierują pracą Samorządu Uczniowskiego,
 c - przewodniczą obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,
 d - organizują współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:                                                                                
 a - podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania Samorządu -    ustanowienie regulaminu,
 b - opracowuje plan pracy Samorządu,
 c - informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
 d - współpracuje z przewodniczącymi klas,
 e - współpracuje z gazetką szkolną,
 f - organizuje imprezy i uroczystości szkolne,                                                                
 g - przeprowadza różne akcje społeczne, charytatywne, ekologiczne,
 i -  przygotowuje sprawozdania semestralne i roczne ze swojej pracy,                                         
 j - ma prawo odwołać organy samorządu lub poszczególne osoby, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań.


VII. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego – regulamin

1 Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się we wrześniu/ październiku każdego roku szkolnego.
2 Kandydaci na członków Samorządu Uczniowskiego wybierani są  w demokratycznych wyborach (większością głosów) spośród przedstawicieli klasowych.                                    
3 Kandydaci muszą spełniać określone kryteria:                                                                  
- osiąga wysokie wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie,
- cechuje go odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy szkolne,                                         
- jest kreatywny i pomysłowy,                                                                                             
- potrafi współdziałać w zespole reprezentującym społeczność szkolną.
4 Kandydaci wybierani są spośród uczniów klas 4, 5, 6 w wyborach demokratycznych i powszechnych, odpowiednio  po ustalonej liczbie kandydatów;                                           
- klasy IV – po 1 przedstawicielu                                                                                  
-  klasy V – po 2 przedstawicieli                                                                                                 
-  klasy VI – po 3 przedstawicieli                                                                                  
5 Powołana komisja wyborcza przygotowuje kartę do głosowania i  przeprowadza wybory.                                                                                                                   
6 Głosuje się osobiście i tajnie poprzez wrzucenie kartki do głosowania do urny.                               
7  Komisja wyborcza przelicza głosy i podaje wyniki głosowania.                                                 
8 Na pierwszym zebraniu powołuje się członków rady oraz zapoznaje z obowiązkami.                                                                                                              
9 Praca w radzie trwa rok szkolny.     


VIII. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

  Opiekunem Samorządu Szkolnego jest nauczyciel wybrany przez uczniów lub mianowany przez dyrektora. Jego kandydaturę zatwierdza rada pedagogiczna.

Obowiązkiem opiekuna jest:                                                                                      
 - wspólne określenie kierunku działań samorządu – opracowanie planu działalności                                                                                                               
 - udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły,                                                                                                       
 - kierowanie bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego
 - zapewnianie niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządowej działalności uczniów
 - czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu oraz dysponowaniem jego funduszami,                                                                                                                          
- doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich
- zapobieganie i pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach                                                                                                                      
- informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,
- inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z samorządem i udzielanie pomocy.                                                                                                                     
- fachowa pomoc w prowadzeniu dokumentacji z działalności samorządu


IX. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

1 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego
2 - Plan pracy Samorządu Uczniowskiego                                                                               
3 - Kronika Samorządu Uczniowskiego
4 - Sprawozdania z realizacji planu pracy


X. Fundusze Samorządu Szkolnego:

Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności.
Dysponentem funduszu jest Rada Samorządu w porozumieniu z opiekunem.
Fundusze samorządu mogą być tworzone:                                                             
- z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatną pracę,
- z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych,
- ze zbiórki surowców wtórnych,
- ze środków przekazywanych przez Radę Szkoły i inne organizacje oraz  instytucje.

Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na książeczce oszczędnościowej SKO z zaznaczeniem “Fundusz Samorządu". Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami.


XI. Postanowienia końcowe

1 - Wszystkie decyzje podejmowane są większością głosów
2 - Posiedzenia i zebrania zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego lub opiekun
3 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom szkoły.

 

OPIEKUNOWIE SEKCJI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Sekcja kulturalno-oświatowa - p. Ewa Malinowska

 

Sekcja porządkowa - p. dyr. Jolanta Wojtyska

 

Sekcja techniczna - p. Jarosław Wasiak

 

Sekcja do spraw kl. I – III - p. Katarzyna Czech

 

Sekcja gazetki szkolnej -  p. Renata Firek

 

Sekcja dekoracyjna - p. Anna Dębska

 

Sekcja opiniująca - p. Ewa Malinowska p. Renata Fire

 

Poczet sztandarowy - p. Anna Dębska

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Ewa Malinowska i p. Renata Firek

 

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

 

 

Przewodniczący 
Samorządu  Uczniowskiego  - 

Zastępca   
do klas I-III  -   

Zastępca
do klas IV-VI   -   

Sekretarz                 -   

Skarbnik                  -    

Członkowie Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego     -  


                              
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.