Logowanie

Zmiany w postepowaniu rekrutacyjnym w roku szk. 2016/2017

Zarządzeniem nr 38/2016  i 41/2016 Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej zmieniony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017:

 • złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin w postępowaniu uzupełniającym - 16.05.-10.06.2016 r.
 • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - termin w postępowaniu uzupełniającym - 16.05.-10.06.2016 r.

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym odbywa się tylko w formie papierowej. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie siedmiolatka do kl. I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1

w Rawie Mazowieckiej

Czytaj więcej...

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

w Rawie Mazowieckiej

 

W roku szkolnym 2015/2016

 1. O miejsce w klasie pierwszej mogą ubiegać się rodzice dzieci urodzonych od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci urodzone w roku 2009.
 2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu, po złożeniu przez rodzica karty zgłoszenia o przyjęcie a także potwierdzenie miejsca zamieszkania rodzica (dokument potwierdzający – dowód osobisty lub zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka).
 3. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej przyjmowane są na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora szkoły.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych, prowadzona jest rekrutacja.
 5. Rekrutacja odbywa się w dwu etapach.

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

ü  wielodzietność rodziny dziecka, (10 pkt.) – (dokument potwierdzający – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ) zał. nr 1

ü  niepełnosprawność dziecka, (10 pkt.) - (dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

ü  niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka, (10 pkt.) - dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

ü  niepełnosprawność obojga rodziców dziecka, niepełnosprawność rodzeństwa dziecka, (10 pkt.) dokument potwierdzający – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

ü  samotne wychowywanie dziecka w rodzinie, (10 pkt.) - ( dokument potwierdzający – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). zał. nr 2

ü  objęcie dziecka pieczą zastępczą. (10 pkt.) - ( dokument potwierdzający – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z dnia 9 czerwca 2011 r.            o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

 • Wszystkie dokumenty, o których mowa są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub nadal dysponowaniem wolnymi miejscami prowadzony drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 • W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria uzgodnione z organem prowadzącym, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

Kryteria drugiego etapu rekrutacyjnego są następujące:

ü  Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w szkole(dokument potwierdzający – dane potwierdza dyrektor szkoły pod warunkiem poprawnego wpisania na Karcie zgłoszenia dziecka imienia, nazwiska i numeru PESEL tego rodzeństwa), - (15 pkt.)

ü  Dziecko, które uczęszczało w roku szkolnym 2014/2015 do oddziału przedszkolnego danej szkoły do której ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej (dokument potwierdzający – dane potwierdza dyrektor szkoły), - (15 pkt.)

ü  Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub studiują w trybie dziennym (dokument potwierdzający – zaświadczenie z zakładu pracy lub z uczelni obojga rodziców(prawnych opiekunów), - (12 pkt.)

ü  Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim – ( dokument potwierdzający – zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, wyrok sądu rodzinnego) – (8pkt.)

 Harmonogram rekrutacji:

 1. Wydawanie lub pobranie ze strony internetowej kart zgłoszeń od 2.03.2015 r.
 2. Składanie Kart zgłoszeń i Wniosków o przyjęcie 6.03.2015 do 13.03.2015 r.
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji – 18.03.2015 godz. 15.00
 4. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych i podanie informacji o liczbie wolnych miejsc 20.03.2015 do godz. 16.00

 

Rekrutacja uzupełniająca

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w rekrutacji uzupełniającej – od 20.03.2015 r. do 25.03.2015 r. do godz. 16.00.
 2. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych – 30.03.2015 r.
 3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Procedura odwoławcza

 1. Rodzic dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica.
 3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Odwołania bez uzasadnienia, w tym najniższej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczby punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym nie będą rozpatrywane.
 6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 7. Na dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe – zasady postępowania z danymi osobowymi

 1. Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych jest szkoła, tworząca zbiory danych o kandydatach.
 3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z zajęć wychowania przedszkolnego i uczęszcza do szkoły.
 4. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Zadania Komisji rekrutacyjnej

 • Określenie kryteriów rekrutacji i  zasad przeprowadzania rekrutacji.
 • Określenie zadań komisji w sprawie prowadzenia rekrutacji na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym i pierwszej klasie szkoły podstawowej.
 • Stworzenie procedury postępowania rekrutacyjnego.
 • Ustalenie wyników naboru  i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Przeprowadzenie w przypadku wolnych miejsc  II etapu rekrutacji według harmonogramu.
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, na podstawie oświadczeń woli rodziców.
 • Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły (Tablica informacyjna dla rodziców). Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Postanowienia końcowe

 1. Procedura jest dostępna w szkole w sekretariacie szkoły.
 2. Procedura wchodzi w życie po zapoznaniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 

 Pliki do pobrania:

KARTA_ZGL_do_KLASY_I.doc

Oswiadczenie-wielodzietnosc.doc

Oswiadczenie_do_religii_i_etyki.doc

Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.doc

Oswiadczenie_o_pracy_rodzicow.docx

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu.doc

Oswiadczenie_o_studiowaniu_rodzicow.docx

WNIOSEK_do_kl_I.docPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.