Logowanie

Przyjęcie siedmiolatka do kl. I

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1

w Rawie Mazowieckiej


 

Proszę  o przyjęcie  mojej/mojego  córki/syna  w roku szkolnym  2012/2013 do klasy pierwszej
 Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

 

Dane osobowe dziecka:

  • Nazwisko: ..............................................................................................
  • Imiona: .................................................................................................
  • Data urodzenia: ......................................................................................
  • Miejsce urodzenia: ...................................................................................
  • PESEL: ..................................................................................................
  • Imiona i nazwiska rodziców: ...................................................................................................................................................................................................................................
  • Adres  stałego zameldowania:  ..............................................................................................................................................................................................................

         /kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu/

  • Tel. domowy ........................................... Tel. Kom ..............................
  • E-mail ....................................................................................................
  • Adres do korespondencji: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dodatkowe informacje dotyczące dzieci urodzonych w roku 2005:

 

Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej?                             TAK/NIE*

Jeśli tak, to w jakich godzinach .......................................................

Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia?           TAK/NIE*

    ..........................................................

 (data i podpis rodzica/prawnego opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.