Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 1
Tadeusza Kościuszki
Kościuszki 19

tel. 46 814 35 32

www.sp1rawa.pl

 Edukację w Szkole Podstawowej nr 1 można zacząć już od przedszkola,  a to dzięki działającym tu klasom zerowym. Stanowią one przygotowanie do nauki szkolnej dla dzieci 6 letnich. Proces edukacyjny przybiera indywidualny charakter  i zostaje dostosowany do psychofizycznych możliwości uczniów. Usytuowanie oddziału zerowego w szkole, pozwala dobrze przygotować się do roli ucznia oraz  w naturalny i łagodny sposób przejść na kolejny etap edukacji.

Tydzień pracy zerówki wypełniony jest:

* urozmaiconymi zajęciami dydaktycznymi,

* zabawą poszerzającą ich wiedzę,

* zajęciami przygotowującymi do podjęcia nauki czytania i pisania,

* zajęciami plastycznymi, muzycznymi i ruchowymi.

Wszystko to przeplatane jest wspólną zabawą, śpiewem i tańcem. Dzieci mają także okazję współtworzyć i uczestniczyć w wielu wydarzeniach kulturalnych, muzycznych i sportowych. Biorą udział także w wielu uroczystościach szkolnych  i wycieczkach. Działania podejmowane w zerówce mają na celu nie tylko wspomaganie rozwoju poznawczego, ale także społecznego uczniów oraz wdrażanie ich do samodzielności.

Oferujemy także specjalistyczną opiekę:

* logopedy,

* pedagoga szkolnego i psychologa,

* innych specjalistów.

Nasza kadra to nauczyciele:

* posiadający wysokie kompetencje zawodowe i długoletni staż pracy,

* odpowiedzialni i zaangażowani w pracę z małym dzieckiem,

* kreatywni i otwarci na potrzeby dziecka i ich rodziców. 

 ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH - ZERÓWEK

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniach  od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. odbędzie się rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych – zerówek na rok szkolny 2019/2020.

Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci  urodzone w  2013 r.

1. Zapisy odbywać się będą drogą elektroniczną. W tym celu należy zalogować się na stronie naboru elektronicznego :
https://www.portal.vulcan.net.pl/jst/rawamazowiecka/rejestr.aspx        
Aplikacja Nabór       
Kanał Kandydata      
Aplikacja Nabór dla Przedszkola  i dokonać zgłoszenia.

Po dokonaniu rejestracji rodzice drukują zgłoszenie, podpisują je i wraz z niezbędnymi oświadczeniami dostarczają do szkoły.

 WAŻNE DATY:

 01.03.2019 r. - 31.03.2019 r. – złożenie wniosku;

 17.04.2019 r. – publikacja list zakwalifikowanych;

 17.04.2019 r. - 26.04.2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

 30.04.2019 – 12.05.2019 r. – publikacja  list przyjętych

 REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ,

PROSIMY ZATEM O PRZESTRZEGANIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DAT.