KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

 
Regulamin organizacji zajęć
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej
 • Do szkoły uczęszcza uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 • W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i przebywają w wyznaczonych obszarach.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Uczeń ma obowiązek używania osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych, wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu społecznego (tj. w szatniach, korytarzach szkolnych, podczas przejazdu na basen i halę sportową). Uczniowie i nauczyciele mogą zdjąć osłonę ust i nosa tylko podczas lekcji. Wyjątek stanowi posiadanie zaświadczenia lekarskiego o przeciwskazaniu stosowania osłony ust i nosa ze względów zdrowotnych.
 • Uczniowie klas od II do VIII wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami.
 • Wejściem głównym oznaczonym nr 1 kl. II, III, IV, V
 • Wejściem od strony ul. Niepodległości nr 2 kl. VI, VII, VIII

 

 • Uczniowie klas I wchodzą do szkoły wejściem głównym nr 1. Rodzice/opiekunowie dzieci klas I mogą przez okres przejściowy tj. do 21 września wprowadzać dzieci do szkolnej szatni zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min.1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 • Wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce.
 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:
 • regularne mycie rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczniowie będą korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw tylko pod opieką nauczyciela.
 • Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości i sprzyjających warunków atmosferycznych prowadzić na powietrzu tj. w otwartej przestrzeni szkolnej – boiska szkolne
 • Należy wietrzyć:
 • sale, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy – odpowiedzialny nauczyciel, który prowadził zajęcia w danej klasie przed przerwą.
 • części wspólne (korytarze) w czasie zajęć – odpowiedzialny pracownik obsługi
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia/dziecka wykorzystywany jest kontakt z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, kontakt telefoniczny.
 • Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów wychowawcy klasy. Każdorazowo o zmianach numerów zobowiązani są natychmiast poinformować nauczyciela wychowawcę.
 • We współpracy z pielęgniarką szkolną, ustala się  i upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Na terenie szkoły wyłącza się źródełka wody pitnej. Rodzice/ opiekunowie zapewniają swoim dzieciom napoje we własnym zakresie.
 • Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych do odwołania.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy są określone regulaminem biblioteki.
 • Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy są określone regulaminem gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
 • Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Wprowadzono monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, klawiatur, sprzętu sportowego, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków.
 • Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Urządzenia sanitarno-higieniczne będą dezynfekowane lub czyszczone z użyciem detergentu.
 • Na terenie szkoły zapewniono miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki).
 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), jest zwracana szczególna uwaga na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Korzystanie z posiłków odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych (stołówka szkolna) zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami w danej sali. Po każdej grupie czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.
 • Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. W oddziałach przedszkolnych woźna oddziałowa.

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia

 • Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu tzw. izolatce zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 • w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane zostały  rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 •  Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować (izolatkę) osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
  w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 1. Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Regulamin organizacji  przyprowadzania i odbierania dzieci
z oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Rawie Mazowieckiej

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z oddziału przedszkolnego, są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo w drodze do szkoły- do momentu przekazania go pod opiekę nauczyciela, oraz w drodze ze szkoły- do chwili zabrania go z oddziału przedszkolnego.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby dorosłe posiadające zdolność prawną i upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 
z oddziału przedszkolnego:

 1. Do szkoły mogą wejść tylko osoby, dzieci i rodzice bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.
 2. Rodzic i dziecko z oddziału przedszkolnego wchodzą do szkoły wejściem od strony ul. Niepodległości, nr 2 zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min.1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 1. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
  (w miarę możliwości dziecko przyprowadza i odbiera stały opiekun- unikając w ten sposób dużej rotacji osób postronnych).
 3. Osoby przyprowadzające przebywają w wyznaczonych obszarach.
 4. Wszyscy wchodzący do szkoły dezynfekują ręce.
 5. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do oddziału przedszkolnego do godz.8.00 .
 6. Dzieci odbierane są z oddziału przedszkolnego od godz.13.30. W sytuacjach podyktowanych potrzebami rodziców dziecko może być odebrane wcześniej. Wówczas rodzic zwalnia dziecko z zajęć.
 7. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego przekazania,
  w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do nauczycielki-nie wolno pozostawić go na placu szkolnym, ani też wysłać bez opieki, np. od furtki szkolnej do budynku szkolnego.
 8. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona
  w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa  (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma obowiązek zatrzymać dziecko w szkole do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną do odbioru.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
  z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 11. W wypadku odebrania dziecka przez rodziców/opiekunów i pozostawienia go na terenie szkoły, w szczególności na placu szkolnym, odpowiedzialność za jego zdrowie
  i bezpieczeństwo ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 12. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego nauczyciel zobowiązany jest poinformować telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 13. Jeżeli pod wskazanymi numerami telefonów, nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje
  z dzieckiem w placówce szkolnej 0,5 godziny.
 14. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, on podejmuje decyzję o poinformowaniu komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 15. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 16. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
 

 

Harmonogram zajęć ASOS LOWE
 1. Sprawny Umysł – Sprawne Ciało (Joga)

 • Poniedziałki od 16:30 - do 18:30

 • Wtorki od 16:00 - do 18:00

 • Czwartki od 16:30 - do 18:30

 1. Okno Na Świat – Rozwijanie kompetencji językowych

 • Środy od 18:30 - do 20:00

 1. Okno Na Świat – Rozwijanie kompetencji językowych

 • Środy od 17:30 - do 19:00

 1. Cyfroklub Seniora - Rozwijanie Kompetencji Cyfrowych

 • Wtorki od 17:00 – do 19:00

 • Czwartki od 17:00 – do 19:00

 1. Spotkanie Ze Sztuką Kreatywnie I Twórczo - Rozwijanie Umiejętności Twórczych

 • Środy od 17:00 – do 19:15

 1. Aktywny Senior W Przestrzeni Publicznej – Rozwijanie Kompetencji Społecznych (zajęcia rozpoczną się od 29.10.2020 r.)

 • Czwartki od 17:00 – do 19:15

 

Listy uczniów do oddziałów przedszkolnych

Listy uczniów do oddziałów przedszkolnych.doc