Logowanie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4 września na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr1;

godz. 900  - klasy VII i klasy II i III gimnazjalne

godz. 1000 - klasy IV-VI

godz. 1100 - klasy II i III

godz. 1230 - klasy I

Na dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkolnej szatni będą czekały Panie wychowawczynie 4 września już od godziny  730 

Podręczniki do wszystkich klas są bezpłatne (oprócz podręcznika do religii) i będą wypożyczane do użytkowania w bieżącym roku szkolnym. O terminie i formie wypożyczania podręczników poinformujemy w terminie późniejszym, ponieważ nowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich klas nie zostały jeszcze dostarczone do szkoły. 

Wypłata stypendiów

Uprzejmie informuję, iż 11 lipca br. (wtorek) od godz. 10.00 do 15.30 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr1 będą wypłacane stypendia.
Serdecznie zapraszam.

Sekretarz szkoły -  B. Kupis

Spotkania informacyjne dla rodziców

Pani Katarzyna Urbańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 serdecznie zaprasza rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej i do oddziału przedszkolnego na spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • dla rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej -  20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 1700
  • dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego  -  21 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 1700 .

Miejsce spotkań – sala gimnastyczna.

Dla kogo stypendium i promocja z wyróżnieniem?

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Stypendium przyznaje się uczniom Szkoły Podstawowej nr1 im T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej, którzy spełniają następujące warunki:

- uzyskali średnią ocen 5,0 i wyżej w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium oraz z zachowania otrzymali ocenę co najmniej bardzo dobrą;

- uzyskali wysokie wyniki sportowe (indywidualnie – co najmniej na szczeblu powiatowym, zespołowo – co najmniej na szczeblu wojewódzkim.) 

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący.

Promocja z wyróżnieniem

Par. 50 pkt.13.Statutu Szkoły Podstawowej nr1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej: Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 
Migawki artykułów

Egzamin gimnazjalny

W pierwszym dniu egzaminu życzymy naszym gimnazjalistom powodzenia :)


Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.