Logowanie

Założenia szkolnego Programu Ptofilaktyki i plan pracy szkoły w oparciu o SPP

W związku ze zwiększającą się liczbą czynników destrukcyjnych, a co za tym idzie wzrostem zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży , zaistniała potrzeba wprowadzenia kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły - SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI. 

Celem szkoły jest promowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka uzależnień, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, eliminowania zachowań agresywnych oraz uczenie zachowań asertywnych poprzez dbałość o własne prawa i poszanowanie praw innych. 

Treści przekazywane uczniom oraz sposoby realizacji zadań uwzględniają problemy i realne zagrożenia oraz są dostosowane do potrzeb uczniów naszej szkoły.

Realizując ten program chcemy zapewnić wszystkim uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, poszanowania godności i ochronę ich prywatności.

Szkolny Program Profilaktyki jest zgodny ze statutem Szkoły i Programem Wychowawczym.

 

W działania określone w programie profilaktycznym jest zaangażowana cała społeczność szkolna:

 • dyrekcja szkoły,
 • pedagog szkolny,
 • samorząd uczniowski z opiekunem,
 • nauczyciele,
 • rodzice i opiekunowie,
 • szkolna opieka medyczna,
 • administracja i personel obsługi.


Plan pracy szkoły w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki 

w roku szkolnym 2014/2015

 

Priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki na bieżący rok szkolny jest „profilaktyka agresji i przemocy w szkołach” oraz „prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”.

Na podstawie wniosków z pracy zespołów Szkolnego Programu Profilaktyki oraz priorytetów MEN ustalono założenia do pracy w bieżącym roku szkolnym:

 1. Kontynuować realizację zadań zawartych w trzyletnim programie związanym z problemem używek wśród dzieci i młodzieży:

Klasy IV: papierosy, słodycze

Klasy V: telewizja, komputer, kawa i inne napoje

Klasy VI: alkohol, narkotyki, dopalacze, leki i sterydy

Zadania te należy uwzględnić w programach wychowawców klas.

 1. Kontynuować różnorodne działania dotyczące tematyki agresji wśród uczniów (np. przedstawienia teatralne zamówione przez szkołę, spektakle klasowe, scenki na godzinach wychowawczych i wychowaniu do życia w rodzinie, projekcje filmów, pogadanki, dyskusje, spotkania z przedstawicielami policji itp.)
 2. Poszerzyć ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców i nauczycieli.
 3. Zorganizować spotkanie ze stomatologiem celem szerzenia prawidłowych nawyków dotyczących higieny jamy ustnej.
 4. Kontynuować współpracę z UM, celem utrzymania zatrudnienia psychologa w wymiarze godzin pozwalającym na organizowanie zajęć terapeutycznych dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze.
 5. Zorganizować szkolenia dla nauczycieli z zakresu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem.
 6. Zachęcać i angażować rodziców w życie klasy i szkoły.
 7. Wzbogacić ofertę konkursową dla uczniów klas I – III o konkursy matematyczne, językowe, informatyczne i sportowe.


Zadania realizowane będą w obrębie trzech obszarów:

 

I.                Zdrowy styl życia. Kontakt ucznia z używkami.

 

Cele:

 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Opóźnienie wieku inicjacji używek.
 • Ograniczenie i eliminowanie kontaktu z używkami.

 

Zadania:

 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie higieny osobistej i otoczenia.
 2. Nauka, wdrażanie, utrwalanie i egzekwowanie zasad zachowania bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły.
 3. Uczenie zasad higienicznego korzystania z telewizji i komputera.
 4. Dostarczanie wiedzy na temat zasad właściwego odżywiania.
 5. Uświadamianie uczniom znaczenia ruchu, dobrej organizacji zajęć i właściwego odpoczynku dla harmonijnego rozwoju.
 6. Diagnoza stanu zagrożenia używkami.
 7. Dostarczenie adekwatnej wiedzy na temat skutków zachowań ryzykownych.
 8. Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych.
 9. W przypadku pojawienia się problemu kontaktu z używkami – kierowanie uczniów do specjalistów.
 10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie profilaktyki uzależnień.
 11. Inne.

 

 II.              Zachowania agresywne i przemoc w szkole.

 

 Cele:

 • Ograniczenie i eliminowanie przemocy w szkole.

 

Zadania:

 1. Określenie stanu przemocy i agresji w szkole.
 2. Opracowanie działań zaradczych na poziomie szkoły, klasy, jednostki.
 3. Nabywanie wiedzy przez nauczycieli i innych pracowników szkoły na temat zachowań agresywnych.
 4. Organizowanie pomocy indywidualnej i zespołowej dla ofiar i sprawców agresji i przemocy.
 5. Inne.

 

III.            Współpraca z rodzicami.

 

Cele:

 • Doprowadzenie do spójności oddziaływań profilaktycznych w relacji dom – szkoła.

 

Zadania:

 1. Zapoznanie się ze stanem wiedzy rodziców na temat zagrożeń.
 2. Wspólne określenie z rodzicami kierunku działań profilaktycznych.
 3. Właściwy przepływ informacji między szkołą i domem.
 4. Określenie różnych form współpracy między nauczycielami i rodzicami.
 5. Profesjonalna edukacja rodziców.
 6. Integrowanie rodziców ze szkołą.
 7. Inne.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.