Logowanie

Ogólnopolski konkurs SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

Organizatorzy programu społecznego „Szkoła bez przemocy" - Grupy Wydawnicze Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange - ogłasili program grantowy „Szkoła bez przemocy"

CEL PROGRAMU
Celem programu grantowego było wspieranie szkół uczestniczących w programie „Szkoła bez przemocy" w prowadzeniu działań przeciwdziałających przemocy i agresji, w szczególności poprzez aktywizację społeczności szkolnych (z aktywnym uczestnictwem nauczycieli, uczniów i rodziców).

PRZEDMIOT PROGRAMU
1) Przedmiotem programu grantowego było wyłonienie i realizacja łącznie 48 najlepszych projektów w czterech kategoriach: 
a. Kultura i sztuka
b. Tolerancja i integracja
c. Wolontariat
d. Gra fair play i bezpieczne kibicowanie

2) Zgłaszane Projekty miały realizować działania, których celem było zmniejszanie poziomu lub zapobieganie przemocy i agresji w szkołach oraz aktywizacja społeczności szkolnych. Przedstawiciele społeczności (nauczyciele, uczniowie, rodzice) szkolnej musieli być zaangażowani w realizację Projektów.

 Program skierowany był do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy", które zarejestrowały się do Programu wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej www.szkolabezprzemocy.pl i otrzymały informację o przyjęciu do Programu. 

Autorami Projektów mogli być wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej - nauczyciele, uczniowie, rodzice. 


Działania podejmowane w roku szkolnym 2011/2012 przez

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

w ramach programu „Szkoła bez przemocy”.

 

Zainicjowanie przedsięwzięcia promującego ideę kibicowania fair play z udziałem co najmniej 1/3 uczniów szkoły - Dzień Fair Play :

Przygotowanie przez uczniów haseł kibicowania zgodnie z zasadami fair play oraz gadżetów charakterystycznych dla danej klasy. Klasy, które najlepiej się zaprezentowały zostały nagrodzone przez dyrektora szkoły.

Przeprowadzenie pogadanek podczas lekcji wychowania fizycznego nt.  kulturalnego zachowania.

W tym dniu odbyły się:

- Zawody sportowe,

- Konkurs Pięknego Czytania,

-  Festiwal Piosenki Polskiej.

W trakcie konkursów i zawodów uczniowie prezentowali wysoką kulturę osobistą i kibicowali wszystkim uczestnikom.

 

Zorganizowanie Dnia szkoły bez Przemocy (czerwiec 2012):

Wychowawcy klas I-VI przeprowadzili z uczniami zajęcia nt. przemocy i agresji.

Dzieci, na znak protestu przeciw agresji przyszły do szkoły ubrane na biało – symbol czystości.

Przeprowadzono apele przygotowane przez klasę VC, w dwóch grupach wiekowych nt.: „Integracja. Tolerancja. Stop przemocy”.

Każda klasa wykonała plakat dotyczący przemocy, które zostały zamieszczone na drzwiach klas.

Na tablicy ściennej korytarza zostały zamieszczone zwycięskie prace uczniów dotyczące zasad jakie powinny panować w szkole, w klasie w domu.

 

Zorganizowanie spotkania na temat profilaktyki agresji z rodzicami

Rodzice uczniów klas IV-VI podczas śródokresowych zebrań z rodzicami zostali przez wychowawców zapoznani z tematyką przemocy i agresji.  Uczestniczyli również w spotkaniu z psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas zebrań ogólnych w szkole, nt.: „Zapobieganie zachowaniom agresywnym i radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań u dzieci” (kl. V), „Cyberprzemoc” (kl. IV, VI).

 

 Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych (przemocy, uzależnienia) dla co najmniej 1/3 uczniów

Wśród uczniów klas V-VI został przeprowadzony Program Profilaktyki Uzależnień „Jestem OK”. Program „Jestem O.K.” ma charakter wczesnej profilaktyki uzależnień. Zawiera elementy edukacyjne oraz ćwiczenia umiejętności społecznych realizowane w przystępnej formie, aktywizującej uczniów. Celem programu jest utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój oraz zmiana obiegowych przekonań na temat stosowania środków psychoaktywnych. Program akcentuje potrzebę pracy dotyczącej rozwijania umiejętności odmawiania, podejmowania samodzielnych decyzji i kształtowania pozytywnego wizerunku samego siebie. Na pierwszej i drugiej lekcji przekazano w formie warsztatu wiedzę na temat istoty uzależnienia, natomiast lekcja trzecia i czwarta uczyła umiejętności odmawiania, odróżniania myśli wspierających od przeszkadzających – nieodłącznych części monologu wewnętrznego. Uczniowie zgodnie dochodzili do wniosku, iż należy kategorycznie odmawiać nie wdając się z w zbędne dyskusje i tłumaczenia, należy poszerzać swoją wiedzę na temat skutków działania używek, pracować nad sobą i wzmacniać poczucie własnej wartości.

 Uczniowie klas III zostali objęci programem profilaktycznym „Cukierki” (Program Wczesnej Profilaktyki "Cukierki" jest oparty na bajce pod tym samym tytułem. Program "Cukierki" należy do oddziaływań z zakresu profilaktyki uprzedzającej, która może być najbardziej skuteczna. Opiera się na wspólnej lekturze bajki "Cukierki" w zespole klasowym i pracy z dziećmi na bazie tekstu z wykorzystaniem różnych metod aktywnych. Celem zajęć jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia   w problemach wydarzających się na terenie szkoły. Wykorzystanie m.in. metody fabuły w pracy z dziećmi jest niezwykle cenne. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą stać się istotnym stopniem w ich rozwoju intelektualnym i społecznym), a uczniowie klas VI „Debata” (Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych. Program DEBATA jest adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma on charakter uprzedzający, jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu  i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postawy abstynencji).
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.